Er is een goed alternatief voor de WCT in de bestaande haven. Daar is nog circa 700m kade beschikbaar met 16,5m diepte. Voor de WCT wordt 14m diepgang gevraagd. In MKBA en MER is deze variant niet serieus onderzocht. De reactie van GroenLinks Statenfractie op het Statenvoorstel ‘voortgang procedure WCT ’ (RMW 146) - augustus 2006. De fractie heeft haar reactie op dit voorstel verwoord in een visienota.

Samenvatting:

MER
Het MER van 2001 is zo achterhaald dat er nu geen sprake meer kan zijn van een reparatie-MER. Er moet een geheel nieuwe procedure gestart worden die begint met een startnotitie en inspraak. Uitgangspunt in 2001 was aanvankelijk dat de Zeeuwse arbeidsmarkt groot genoeg zou zijn om voldoende arbeidsaanbod aan de WCT te kunnen leveren. Recent onderzoek toont aan dat het tegendeel waar is. De beroepsbevolking zal snel en structureel dalen. Daarbij komt dat de Tweede Maasvlakte binnenkort weer in procedure gaat. Er is dan een diepzeehaven binnen handbereik.

DUINEN
Het zand voor de estuariene duinvorming komt vooral van het voorliggende strand. Bij aanleg van de WCT zullen de twee locaties met estuariene duintjes gescheiden worden door een betonnen
kademuur. Het Kalootstrand wordt dan haven. Daardoor komt er geen natuurlijke aanvulling meer vanuit de Westerschelde, en kunnen de duintjes alleen op kunstmatige wijze in stand worden gehouden. Dit gegeven én het onttrekken van 140 ha estuariene (beschermde) natuur aan een Natura2000 gebied voor de containerkade is onmogelijk als “niet-significant” te bestempelen.
Daarom moet onderzocht worden of er geen alternatieven zijn en zo niet, dan moet ‘het groot openbaar belang’ worden aangetoond. In het concept-MER is een forse poging gedaan dit weg te schrijven. Wat de GroenLinks Statenfractie betreft is dit niet gelukt. Gepleit wordt dan ook voor een breder en beter toetsingskader.

AANTALLEN
Verder blijkt dat het college van GS het aantal containers aan de zeer lage kant houdt. Door dit te doen worden de effecten op geluid, fijn-stof, trillingen en verkeer geminimaliseerd. Gaan de WCT-plannen door, dan zal de A 58 langzaam maar zeker vollopen! Vervolgens zal er nog meer naar sluiproutes worden uitgeweken (N57, Midden Zeeland-route).

MKBA
De MKBA geeft aan dat de WCT verliesgevend zal zijn voor de ZSP-deelnemers: Provincie, Borsele, Vlissingen en Terneuzen. Onbedoeld komt dat overeen met de conclusie uit het MER 2001 dat een WCT in verkleinde vorm binnen enkele jaren na ingebruikname onrendabel zal zijn.

UITSTEL
Behandeling in de Statenvergadering van 29 september a.s. is niet zinvol. Er is nog geen CPB oordeel, geen advies van de MKBAadviesraad en de commissie voor de milieueffectrapportage zal
naar verwachting niet vóór de statenvergadering haar advies over de volledigheid van het MER geven1. Probleem blijft dat er na de beoordeling over de aanvaardbaarheid door de commissie
voor de milieueffectrapportage een inspraakronde voor het MER moet volgen. Provinciale Staten en burgers worden door deze omzichtige handelswijze procedureel op een dood spoor (!) gezet. Ook omdat niet de provincie, maar de gemeente Vlissingen bevoegd gezag voor het MER is!

ALTERNATIEF
Er is een goed alternatief voor de WCT in de bestaande haven. Daar is nog ± 700 meter kade beschikbaar met16,5 m. diepte. Voor de WCT wordt 14 diepgang gevraagd meter. In MKBA en MER is deze variant niet serieus onderzocht.