De Voorjaarsnota

"Een hele opgave om na de kerntakendiscussie een beschouwing te houden over hoe we het beste voor hebben met Zeeland. Het college dat het land aan de zee heeft toevertrouwd. Het college heeft zojuist de zee van cultuur zo ongeveer leeggevist." Zo begint Leen Harpe zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen. Aan bod komen de 57+ regeling, de nieuwe 'Deltastrategie', megastallen, natuurbeleid, de Schelde-akkoorden en nog veel meer...

Algemene beschouwing voorjaarsnota 22 juni 2012

"MdV,

Het is een hele opgave om na het vorige agendapunt een beschouwing te houden over hoe wij het beste voor hebben met Zeeland. Het land dat het college aan de zee heeft toevertrouwd. Het college heeft zojuist de zee van cultuur zo ongeveer leeggevist. Tegelijkertijd heeft u de bijbehorende banen (een paar honderd) aan de zee toevertrouwd. Wij willen toch meer partnerbanen i.v.m. de komst van de marinierskazerne? Ik had graag een positiever verhaal willen houden MdV, al was het alleen maar omdat dit de laatste voorjaarsnota is die ik aan u voor mag dragen.

Het college struikelt de laatste tijd van incident naar incident. Nog nooit heeft GroenLinks zoveel negatieve reacties gehad over o.a. de 57+ maatregel. Geen weldenkend mens kan begrijpen dat in een tijd van toenemende werkeloosheid, mensen naar huis worden gestuurd met behoud van een goed salaris. Dat is niet goed voor het Zeeuwse DNA. De 57+ maatregel is wel de meest in het oog springende. GroenLinks vindt het nog steeds een forse misstap om in deze tijd van de broekriem aanhalen 150 mensen en daarmee kennis naar huis te sturen.

Overboeken reserve 57+ regeling
Het is ook een opgave een voorjaarsnota te behandelen die niet dat geeft wat een voorjaarsnota behoort te geven. Dat was ook de reden van het verzoek de behandeling van deze nota uit te stellen. De nota geeft geen volledig inzicht in de actuele financiële positie van de provincie. Alles, bijna alles, is afhankelijk gemaakt van de kerntakendiscussie. Waar het college nog steeds van volhoudt dat de 57+ maatregel louter een zaak van het college is, vraagt u wel € 50 mln. om de kerntakendiscussie uit te kunnen voeren. Dat heet overboeken. Welnu dat lijkt mij een bevoegdheid van de Staten. [Amendement 57+: verworpen. Voor: D66, SP, PVV, GL]

Overboeken kredieten
Wat opvalt in de voorjaarsnota is dat er weer volop geschoven wordt met kredieten naar het volgende jaar. Voor zo’n drie miljoen even gauw tellende. Wat blijft er dan over van de opmerking van de accountant. En wat betekent in het dictum: In te stemmen met herziening spelregels overboeken budgetten naar andere jaren. U belooft beterschap maar werkt nog even een vlekje weg van zo’n 3 mln. Dit nog los van de 10 miljoen uit de rekening. Is het nu echt onder controle?

Besluitvorming voorjaarsnota
Een financiële stand van zaken is er niet en dus ook geen zicht voor de Staten hoe het staat met de ontwikkeling / voortgang van het financiële beleid. Kortom een voorjaarsnota die teleurstelt. Het geeft geen echt inzicht, laat staan uitzicht op de stand der financiën. De prioriteiten voor de programmabegroting 2013 kunnen eerst worden toegekend in de Najaarsnota, aldus het voorstel. Daarmee geeft u zelf ook de beperktheid van de voorjaarsnota aan. Gelet op de besluitvorming over de kerntakendiscussie heeft het geen invloed op de begroting 2013. Het besluit is dus prematuur te noemen. Reden genoeg om nog even goed naar het dictum te kijken. Wat GroenLinks betreft is deze voorjaarsnota een document van en voor het college. Bovendien is het nog niet ‘af’. GroenLinks stelt voor de voorjaarsnota dan ook voor kennisgeving aan te nemen en heeft daarvoor een amendement. [verworpen. Voor: SP, GL]

Nieuwe Deltastrategie
Is er dan ook iets positiefs te melden over dit college? Ja, er komt geen tweede kerncentrale en de eerste gaat in 2033 dicht. Niet dat u er wat aan gedaan heeft, maar het is zoeken naar complimenten. De kerncentrale kan trouwens goed bijdragen aan de energietransitie. In het kader van de Deltastrategie heeft GroenLinks daarvoor een voorzet gemaakt die betrokken kan worden bij de discussie daarover. Gebruik de miljoenenwinst van de KC voor de energietransitie. Wat ons betreft de enige nuttige toepassing van kernenergie op dit moment.

Wij rekenen er overigens op dat het mogelijk maken van de bouw van een tweede kerncentrale uit het ontwerp omgevingsplan wordt gehaald. Dit geldt ook voor de WCT. In dat verband is het opmerkelijk dat u doende bent de geluidscontour aan te passen. Is dat alleen om de WCT mogelijk te maken? En hoe flexibel is die contour dan wel?
In plaats van een WCT zou u initiatieven moeten nemen om de vrijkomende kaderuimte bij Zalco te benutten. Heeft u daar over nagedacht? Wat is dan de conclusie?

Megastallen
Wat ons zorgen baart is dat het nog steeds mogelijk is megastallen uit te breiden en daardoor te behouden. Dat gebeurt nu in de naam van de diervriendelijkheid. Maar het is de zoveelste truc van de bio-industrie om overeind te blijven. Er moet milieuwinst worden behaald met technische middelen + bedrijfsuitbreiding voor diervriendelijkheid. GroenLinks doet een beroep op het college hier niet in te trappen  het is louter bio-industriebelang. In die gevallen heeft bedrijfssluiting onze voorkeur. Bent u in het kader van de wetgeving over de stikstofdepositie en de relatie met Natura 2000 bereid een maatregelenpakket aan te bieden om dat mogelijk te maken? Dit lijkt mij nu een echte kerntaak. Aan de slag dus! Ik kom daar zeker op terug bij de behandeling van het IOP.

Natuurbeleid
MdV om nog even bij de boeren te blijven. Bent u er ook blij mee dat boerenbelangenbehartiger bij uitstek stas Bleker weer terug gaat naar zijn pony’s? Hij heeft in Nederland meer kapot gemaakt aan natuur dan mij - en ik neem aan ook u - lief is. GroenLinks beschouwt herstel van wat Bleker heeft nagelaten als een kerntaak. Gelukkig geeft het lenteakkoord daartoe een aanzet. Heeft het college plannen om daar bij aan te sluiten? Kunt en wilt u middels cofinanciering meer doen?

Schelde-akkoorden
MdV, het kan niet uitblijven de Hedwige c.q. het Schelde-akkoord. Een plan bedacht door het CDA. GroenLinks was niet echt gecharmeerd van het drieluik. Maar goed ieder zijn of haar deel en doe dan maar. In het leven is het geven en nemen.

Het kabinet pleegde woordbreuk en schond internationale verdragen alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Daarmee werd ook de Grondwet genegeerd. Er werd niet meer geregeerd met Geert, maar de waan van de dag had toegeslagen. Dit is een land waar afspraak afspraak is. Ik heb dat ooit vertaald met: dit is een land waar afbraak afbraak is. Fijn dat er is afgerekend middels het lente-akkoord, dan kan Nederland - en ook de provincies - weer een beetje verder. Er is hoop! De PvdA flirt openlijk met de SP en de VVD neemt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking een helder PVV standpunt in. Er is dan wellicht ook hoop voor de samenstelling van een volgend college. GroenLinks hoopt – hoe kan het ook anders - dat dit door VVD en SGP gedomineerde college de rit niet uitzit indien zij dit beleid voortzetten. De provinciale organisatie is verlamd; culturele organisaties zijn nagenoeg wegbezuinigd en honderden banen zijn zo meteen verdwenen. Het college is op ramkoers. Deze boekhoudermentaliteit is GroenLinks een doorn in het oog.

Duaal?
MdV, helaas een somber verhaal. Hoe kan het ook anders. Veel mensen zijn diep en diep teleurgesteld in dit collegebeleid. Het zal je baan, je partnerbaan maar zijn. Je zult maar trots zijn op je Zeeuws Archief, op een landelijk bekend staande bibliotheek met een schat aan wijsheid of gewoon Terra Maris, museum voor natuur en landschap. Wat zeg ik gewoon? Als deze ingreep uiteindelijk wordt goedgekeurd zullen de Zeeuwen ervaren dat het allemaal niet zo gewoon was, maar meer dan uniek. Wie wil dat nu weggooien? Het kan anders! Voer allereerst een echte kerntakendiscussie, puur op de inhoud. Ga het debat aan en kom dan met een financiële invulling. Wat nu gebeurt is, is de omgekeerde volgorde. Het college bezuinigt en koppelt dat aan een zelf bedacht model bij wijze van kerntakendiscussie. Dat doet geen recht aan onze duale democratie.

MdV,het doen en laten van het college en de collegepartijen in deze is voor GroenLinks zo onbegrijpelijk en teleurstellend dat ik besloten heb mijn deelname aan de commissie duaal op te schorten. Het blijkt binnen de coalitie niet mogelijk naar eer en vooral geweten te handelen. De vertoning in eerste en tweede termijn van de kerntakendiscussie was onthutsend. Daarmee werd het duale karakter uit de Staten gehaald.

Doelcorporaties
Nederland is een rijk land, zolang er instellingen als doelcorporaties bestaan zoals waterschappen en veiligheidsregio’s. Wat maakte het Nederlandse waterschap zo succesvol dat deze machtige doelcorporatie eeuwenlang kon functioneren naast de algemene besturen op lokaal, regionaal en centraal niveau? Want ondanks de vele fouten die zijn gemaakt, met vaak ernstige gevolgen, is het nooit gekomen tot eliminatie van het fenomeen waterschap. De democratisering van de waterschappen als laatste poging ze te behouden is mislukt. Er zijn zelfs partijen die om de waterschappen te redden de getrapte verkiezingen weer terug willen. GroenLinks hoopt dat deze overbodige bestuurslagen (ngo’s) met de komst van een nieuw kabinet zullen verdwijnen. Een kabinet zonder partijen die de getrapte verkiezingen weer in willen voeren. Een kabinet dat vooruit denkt en geen oude waarden in stand wil houden of herstellen. Waterbeleid en beheer wordt een kerntaak van de provincies. Het zou mooi zijn en het is een enorme besparing! Wie wil dat nou niet?

Besteding middelen
Tot slot MdV: zou de gedeputeerde in de eerstvolgende commissievergadering mee willen delen hoeveel procent van de begrote gelden al besteed is en hoeveel er nog besteed kan worden dit jaar, en wat we gaan doen met het overschot?