Economische Agenda 2017-2021

In navolging van de kadernota Economische Agenda, de keuzes uit de voorjaarsnota en de reactie op het rapport van de commissie Structuurversterking, leggen GS de definitieve beleidsnota Economische Agenda 2017-2021 voor aan PS. De reactie van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Voor ons ligt de EA nieuwe stijl. Geen jaarplannen meer nodig, maar wel jaarlijkse toetsing via de versterkte cyclus van Planning & Control. Daarmee houden we als PS niet alleen beter zicht op of we binnen de financiële kaders blijven, maar ook of we aan de concrete doelen voldoen. Niet alleen per programma of per groot project, maar ook maatschappelijk, omdat in deze EA ook nadrukkelijk koppelingen worden gelegd met de maatschappelijke opgaven. De fractie van GroenLinks beseft dat factoren als werkgelegenheid, werkloosheid, (opvang van) de krimp, het bieden van aantrekkelijke voorzieningen niet alleen op het conto van de provincie komen. Maar wij vinden wel dat de provincie hier de katalysator moet zijn.

De EA kan daarbij een sterke leidraad zijn. Temeer omdat zij nadrukkelijk gelinkt is aan de vijf ankers uit het actieprogramma “Zeeland in stroomversnelling” van de commissie-Balkenende. Juist die circulaire en biobased economy, de duurzame havensamenwerking, een gezonde regio met betaalbare en bereikbare voorzieningen inclusief goed onderwijs – nog eens versterkt met een Bèta College, ze lijken allemaal zo overgenomen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Altijd fijn om te constateren dat wat wij al jaren roepen nu door meerdere partijen onderschreven wordt. Zo zijn we samen op de goede weg.
 
Daarbij wil ik nogmaals aanhalen hoeveel kansen er liggen voor Zeeland rond de vergroening van de economie en de energietransitie. Zeeland heeft hiervoor alles in huis. Goed voor de werkgelegenheid, op grote en kleine schaal, want het gaat niet alleen om het opwekken van duurzame energie, maar ook om besparing middels isolatie en slim gebruik. Kansen biedend dus voor proeftuinen – letterlijk en figuurlijk – en ook voor bv. het netwerk van Delta NV. Ik kom daar straks op terug bij Campus Zeeland! Of in een volgende vergadering.

In de Cie heeft GL aangedrongen op concretisering van bv. deze invalshoeken. Maar ook vanuit een andere, die mijn fractie van groot belang vindt, nl. die van het maatschappelijk ondernemen. Er zou in het voorjaar van 2017 een grote conferentie over komen. Kan de gedeputeerde daar al wat meer over zeggen? Datum? Plaats? Voor wie?

In de EA worden een paar zaken genoemd waar wij minder blij van worden. Die komen dan ook niet uit ons programma. Wat toerisme betreft erkennen wij dat het een belangrijke bron van inkomsten is voor Zeeland. Maar zorg dat het karakter van Zeeland met de schoonheid van de natuur, cultuur en de karakteristieke landschappen en kernen niet worden aangetast, maar gewaardeerd. Zeker wat de kust betreft. Hier zullen we zeer alert op zijn. Dat geldt ook voor de paragraaf mobiliteit. Meer vervoer over water en spoor juichen wij toe, net als goed en betaalbaar OV. Maar al eerder heeft GL gezegd, en dat herhaal ik nog maar eens luid en duidelijk, wij zien niets in nog eens miljoenen steken in asfalt voor bv. de Midden-Zeelandroute, de N59 en de N62. Wij komen daar op terug als die voorstellen concreet aan de orde zijn.