Eindafrekening Sluiskiltunnel - amendement

Na afronding van het project Sluiskiltunnel is de eindafrekening opgemaakt. Er is een overschot van € 27,73 miljoen, waarvan de helft voor de provincie is. Besloten is € 10,8 miljoen in te zetten als dekking voor het tekort op de Sloeweg. GS willen het restant à € 0,94 miljoen inzetten voor project N62 Sloeweg en Tractaatweg. Lees hier het Statenvoorstel. Gerwi Temmink diende samen met de ChristenUnie een amendement in om het geld te laten terugvloeien naar de algemene middelen.

De bijdrage van Gerwi:

 

Dank voorzitter,

Voor ons ligt de gedegen eindafrekening van het project Sluiskiltunnel. Het bewijs dat wij in Zeeland toch ook wel grote projecten tot een goed eind kunnen brengen. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Het financieel overzicht is ook duidelijk. Zowel van het rijk als vanuit de provincie is er tussendoor 10 miljoen extra ingepompt, maar van die 295 miljoen blijkt nu nog iets over voor zowel het rijk als de provincie. Een deel van die tegoeden hebben wij al benut conform eerdere Statenbesluiten.

Het voorstel om het “restantje” – tussen aanhalingstekens – ook maar vast te bestemmen voor het vervolg van de Sloeweg/Tractaatweg om daar later invulling aan te geven, vindt de fractie van GroenLinks echter niet passend. Wij zijn voorstander van gedegen financieel beleid en vinden dat wij ons dienen te houden aan eerder gemaakte afspraken over incidentele dan wel structurele meevallers in enig begrotingsjaar. Die dienen terug te vloeien naar de algemene middelen. Zo hebben we als PS GS ook laten weten bij de vaststelling van de begroting 2016. Zeker na het debacle van de Sloeweg en de aanbevelingen vanuit de onderzoeken hiernaar, vindt de fractie van GroenLinks dat wij als PS juist hierin zuiver moeten handelen. Daarom dien ik hierbij, samen met de ChristenUnie, een amendement in met als strekking dat het overschot van 0,94 miljoen euro naar de algemene middelen dient te vloeien en niet op voorhand al gereserveerd moet worden voor het vervolg van de Sloeweg. Daarover nemen wij later besluiten.

Gedeputeerde De Bat ontraadt het amendement, omdat het volgens hem niet mogelijk is. Het geld zou dan, om het zuiver te houden, terug moeten naar de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel. Met deze informatie besluiten indieners het amendement in te trekken.

Amendement

Amendement met betrekking tot voorstel 10.02 eindafrekening Sluiskiltunnel  van Gerwi Temmink van GroenLinks en Ria Rijksen van de ChristenUnie, in de Statenvergadering van 30-09-2016

Ontvangen: 28 september 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten van Zeeland - op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016, nr. 16008207 - in zijn geheel te vervangen door het volgende besluit:

Het provinciaal overschot van het project Sluiskiltunnel à € 0,94 miljoen als financiële meevaller conform de uitgangspunten financieel beleid uit paragraaf 1.3 van de begroting 2016, lid 2, terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Toelichting amendement

In het Statenvoorstel rond de eindafrekening Sluiskiltunnel wordt duidelijk gemaakt dat er uiteindelijk na de 1e fase van de Sloeweg € 0,94 miljoen resteert. Hierover bestaat geen verschil van mening.

Het voorstel van GS om dit overschot alvast toe te kennen aan het project N62 Sloeweg en Tractaatweg en later nog een keuze te maken voor een specifiek (deel)project hierin, is volgens de fracties van GroenLinks en ChristenUnie niet conform de afspraken die door PS zijn vastgelegd bij de vaststelling van de begroting 2016. Daar wordt in paragraaf 1.3 “Uitgangspunten financieel beleid” onder lid 2 helder uiteengezet dat “incidentele en structurele meevallers terug dienen te vloeien naar de algemene middelen, de zogenaamde budgettaire ruimte” opdat PS de besteding of bestemming van deze meevallers later integraal kunnen afwegen.

Volgens de fracties van GroenLinks en ChristenUnie is dit precies wat hier aan de hand is. Er zijn nog geen vervolgbesluiten genomen over de N62. Niet over de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg en niet over het vervolg van de Tractaatweg. Juist nu de provincie Zeeland op grond van o.a. de uitkomsten en aanbevelingen van diverse onderzoeksrapporten over de Sloeweg wil/moet kunnen aantonen haar financiële beleid beter op orde te hebben, dienen GS en PS zich als eerste te houden aan hun eigen afspraken t.a.v. financiële meevallers. Dit voorkomt precedentwerking en draagt bij aan het streven de betrouwbaarheid van de burger in de Zeeuwse politiek te laten terugkeren.   

…………………………………….    ……………………………………..
Gerwi Temmink (GL)                     M. Rijksen-Blok (CU)

 

Uitkomst: het amendement werd uiteindelijk ingetrokken.