Explosie van recreatiebebouwing langs de Zeeuwse kusten en wateren

Op 5 oktober 2015 besteedde Een Vandaag aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”, m.n. aan de Zeeuwse kust. GS stelt in de tussentijdse kadernota dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die nota wees GroenLinks – met andere partijen – op het risico van een vervuilde kust. GroenLinks wil niet nog meer recreatiebebouwing, noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen (d.d. 6 okt. 2015). GS antwoorden als volgt: 

Toelichting

Op 5 oktober 2015 besteedde het tv-programma Een Vandaag ruim aandacht aan wat zij betitelde als “Stop de kustvervuiling door vakantiehuisjes”. Het ging met name over de Zeeuwse kusten. De reacties van zowel omwonenden, belanghebbenden als binnen- en buitenlandse toeristen kwamen voor het grootste deel neer op: “Niet doen!”; “Hou de Zeeuwse stranden puur” en “Juist daarom ontvluchten wij België”.
GS stelt in de tussentijdse kadernota niet voor niets dat de ongerepte kustlijn een kernkwaliteit van Zeeland is en moet blijven. Bij de vaststelling van die tussentijdse kadernota voor het omgevingsplan (2016-2018) in PS van 3 juli jl. heeft GroenLinks – met andere partijen – gewezen op het risico van een vervuilde kust.

Nu het rijk vanaf 2016 meer bebouwing toestaat, heeft GS geantwoord dat de provincie in elk geval de oude lijn hanteert tot 2018 conform het geldende omgevingsplan. Dus geen uitbreiding. De meerderheid ging - helaas volgens GroenLinks - mee met een eventuele versoepeling rond alleen de zogenaamde hotspots. Sowieso zou er verder eerst een nieuwe kustvisie moeten worden ontwikkeld door de provincie!  
Echter, voorbeelden zoals het onderzoek in Schouwen-Duiveland (60 slaaphuisjes), langs het Veerse Meer en de Grevelingen (o.a. ook hotels), Brouwerseiland (400) en vakantieparken op de Bevelanden, Walcheren en in Cadzand tonen aan dat de ontwikkelingen wel erg snel gaan, ook buiten die hotspots. Zelfs binnen de bebouwde kom: zie de plannen voor bebouwing in het Nollebos in Vlissingen (240 en 1 hotel).

De provincie gaat over de ruimtelijke ordening, en tegenwoordig eveneens over de natuur. GroenLinks was, is en blijft voorstander van niet nog meer recreatiebebouwing. Noch in de duinen, noch op de stranden. Ook het merendeel van de recreatieondernemers wil dit niet: er zijn nu al teveel recreatiewoningen in Zeeland! Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de informatie uit het tv-programma, zijn aanleiding voor de fractie van GroenLinks om de volgende vragen te stellen:  

Vragen

 1. Heeft u kennis genomen van “Stop de kustvervuiling door strandhuisjes” uit Een Vandaag?
  Ja.
 2. Hoeveel recreatieonderkomens kent Zeeland, onderverdeeld naar campingplaatsen, appartementen/recreatiewoningen en hotelplaatsen? Weet u ook hoe groot de bezettingsgraad hiervan is, met name langs de kust (gemiddeld, maar ook tijdens het hoogseizoen)? M.a.w.: kunt u aan (laten) tonen dat er inderdaad meer dan genoeg gelegenheden voor overnachtingen zijn?

  Zeeland kent:
  -   4.700 kamers in hotels / pensions / B&B’s
  - 10.000 vakantiewoningen op parken
  - 18.000 tweede woningen voor eigen gebruik
  -      531 slaapstrandhuisjes
  - 21.500 toeristische kampeerplaatsen
  - 19.000 vast verhuurde kampeerplaatsen (jaarplaatsen en seizoensplaatsen)

  De bezettingsgraad van campings en mini-campings in Zeeland is ongeveer 40%. In de praktijk betekent dit dat in het hoogseizoen een tekort aan plaatsen is, terwijl buiten het hoogseizoen in de meeste gevallen vol-doende plekken zijn.
  De gemiddelde bezettingsgraad van vaste plaatsen en seizoenplaatsen is 95%.
  De gemiddelde bezettingsgraad van keten gebonden parken (60% van het aanbod) is 47%.
  De gemiddelde bezettingsgraad van tweede woningen voor eigen gebruik is niet bekend.
  De bezettingsgraad van hotels is niet bekend.

 3. GroenLinks heeft al eerder gesteld: geen recreatiewoning erbij alvorens er een bestemming is gevonden voor leegstaande recreatiewoningen. Leegstand en verpaupering zullen alleen maar toenemen. Is bekend om hoeveel parken/woningen het momenteel al gaat? Bent u in overleg met eigenaren/gemeenten om te bepalen wat hiertegen gedaan kan worden? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
  Het is niet duidelijk om hoeveel parken/woningen het gaat. Het is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid om toe te zien op het minimale kwaliteitsniveau. Naar aanleiding van het onderzoek Vitaliteit Verblijfsrecreatie Zeeland gaan we hierover in gesprek met gemeenten.
 4. Bij de tussentijdse kadernota voor het omgevingsplan kondigde u aan een onderzoek te starten naar de ontwikkelingen in de recreatiesector. Is dit onderzoek al gestart? Zo ja: wat zijn de resultaten?
  Ja, het onderzoek Vitaliteit Verblijfsrecreatie Zeeland is afgerond. http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/k/nl/n308/news/view/18388/6699/vital...
  De hoofdconclusies voor heel Zeeland zijn:
  - De verblijfsrecreatiesector in Zeeland is met een score van 8.5/10 de beste van Nederland.
  - De ongerepte kust met de bestaande natuur- en landschapswaarden worden zowel door ondernemers als recreanten als zeer belangrijk ervaren.
  - Het aanbod in de verblijfsrecreatiesector neemt sneller toe dan de vraag.
  - Om aan de kwaliteitseisen van de gast te kunnen voldoen moet de sector de komende periode blijven innoveren, investeren en kwaliteitsverbeteringen doorvoeren.
  - De sector zal daarnaast aan de onder-kant van de markt ook worden gecon-fronteerd met overaanbod, verloedering, leegstand en ongewenste huisvesting.
  - Nieuwe ontwikkelingen zijn echter ge-wenst vanwege de vraag van onze gas-ten naar kwaliteit en innovatie. Verou-derd product gaat het contact met de markt verliezen.
  Aanbevelingen zijn:
  - Zet in op differentiatie, unieke pro-ducten, innovatie en samenwerking
  - Ontwikkel regiovisies met aandacht voor regionale afstemming (kwalitatief en kwantitatief)
  - Zet in op herstructurering, transformatie en/of sanering van verouderd product.
 5. Nieuwe huisjes vereisen extra infrastructurele voorzieningen, die de natuur zullen aantasten. Hoe staat u hierin nu natuur eveneens tot de kerntaken van de provincie behoort?  
  Op basis van het Omgevingsplan, de Veror-dening Ruimte Provincie Zeeland en natuurwetgeving worden de natuur- en landschapswaarden van provinciaal belang beschermd.
 6. Deelt u onze zorgen waar het gaat om de snelle ontwikkelingsplannen voor kustbebouwing , ook buiten de hotspots? Bent u in contact met de desbetreffende gemeenten en/of ondernemers om hen te wijzen op de geldende voorschriften uit het omgevingsplan? Gaat u daarop handhaven indien projectontwikkelaars of anderen toch meer nieuwe huisjes willen bouwen op of langs de Zeeuwse kust en/of wateren? Zo nee, waarom niet?
  Wij hebben structureel contact met gemeen-ten over nieuwe ontwikkelingen in Zeeland. Het provinciaal beleid (Omgevingsplan en Verordening Ruimte Provincie Zeeland) zijn het toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Wij handhaven hierop via onze juridische instrumenten. Nieuwe ontwikkelingen zijn wenselijk om die vitaliteit van de verblijfsrecreatie te garanderen. Deze ontwikkelingen worden gestuurd op (hergebruik van) bestaande locaties ook wel revitalisering genoemd of binnen de hot-spots. De ontwikkelingen vinden niet plaats in het Natuurnetwerk Zeeland. Ontwikkelingen die tot nu toe zijn gereali-seerd, passen binnen de provinciale beleidskaders. Wij zien geen aanleiding tot handhaving.
 7. Wat vindt u van het gegeven dat het waterschap en een aantal gemeenten blijkbaar nu al op eigen kracht meer ruimte willen bieden aan bebouwing, al of niet ondersteund met een eigen kustvisie?
  Het staat het waterschap en gemeenten vrij een eigen visie op bebouwing in de kust te ontwikkelen. Het provinciale beleidskader blijft het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wij starten in het kader van de herziening van het Omgevingsplan en het coalitieakkoord Krachten Bundelen een proces om samen met de Zeeuwse overheden en belan-genorganisaties een breed gedragen Zeeuwse kustvisie op te stellen om toekom-stige opgaven aan te kunnen pakken.

Zie ook:
beschermdekust
Trouw: Toename vakantiewoningen gevaar ongerepte stranden
Volkskrant: Tweedeling in markt vakantiewoningen