Extra kosten Marinierskazerne? GroenLinks stelt vragen

Voor de komst van de Marinierskazerne naar Vlissingen moet er nog één overeenkomst worden gesloten met Defensie: die om het terrein uiteindelijk bomvrij te kunnen opleveren. Juist in deze laatste overeenkomst schuilen grote (financiële) risico’s die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Wie draait daar voor op? GroenLinks stelde op 13 juni jl. vragen. GS antwoorden als volgt:

Toelichting

In 2016 moeten alle afspraken m.b.t. de realisatie van het project Marinierskazerne (MARKAZ) zijn vastgelegd. Voor de komst van die Marinierskazerne in Vlissingen is in juni 2015 al een drietal overeenkomsten getekend met het ministerie van Defensie (inzake erfpacht, afkoopsom en regionale bijdragen). Ook met het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen liggen de afspraken vast, o.a. in de bestuursovereenkomst van juni 2014 en de erfpachtovereenkomsten uit 2015. Kern van het geheel is dat provincie, gemeente en waterschap de gronden om niet bouwrijp opleveren aan het rijk halverwege 2017. De kosten zijn voor de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland gezamenlijk bepaald op maximaal 18 miljoen euro. PS hebben in nov. 2013 besloten dat de provincie Zeeland hieraan maximaal 15 miljoen euro zal bijdragen. Er dient nu nog één overeenkomst met Defensie gesloten te worden om het terrein uiteindelijk bomvrij te kunnen opleveren. Juist in deze laatste overeenkomst schuilen grote (financiële) risico’s die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Het (b)lijkt onduidelijk wie daarvoor in welke mate dient op te draaien. Daarom heeft de fractie van GroenLinks enkele vragen.

Vragen

 1. Zijn er in de hierboven aangehaalde overeenkomsten paragrafen opgenomen welke partner wanneer en in welke mate opdraait voor evt. extra kosten? En/of is er sprake van een verdeling in percentages? Of is hierover niets vastgelegd? Zo nee, waarom niet?
  In de genoemde overeenkomsten met Defensie, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen is niet expliciet opgenomen, wie, wanneer, in welke mate opdraait voor evt. extra kosten. Dit betekent, dat iedere partij verantwoordelijk is voor de kosten van de voor de betreffende partij overeengekomen acties.
 2. Zo ja, hoe is de verdeling tussen rijk, gemeente, waterschap en provincie dan wanneer het aankomt op die laatste overeenkomst met defensie: het bomvrij maken? Of gelden deze risico’s slechts voor alleen de provincie?
  In de vierde (laatste) overeenkomst is tenaanzien van het bomvrij maken afgesproken, dat Defensie de kosten draagt voor het onderzoek en het benaderen. Defensie en de Provincie dragen gezamenlijk (50-50) de kosten (en ook het risico) voor de ruiming. De van het ministerie van BZK ontvangen compensatie voor de door Defensie en Provincie gemaakte kosten aan munitieonderzoek en ruiming zal eveneens 50-50 verdeeld worden tussen Defensie en Provincie. De Provincie financiert de ruimingskosten
  uit het MARKAZ-budget van 18 M€, waaraan de gemeente Vlissingen 3 M€ heeft bijgedragen.
 3. In de jaarstukken 2015 van de provincie Zeeland is bij de weerstandsparagraaf een lijst opgenomen met risico’s voor de provincie. Daarbij wordt de Marinierskazerne genoemd. Het risico is vastgesteld op maximaal 2,75 miljoen euro; de meest waarschijnlijke overschrijding staat op 0,2 miljoen euro. Hoe is dit grote verschil te verklaren? En moeten PS  - gezien de bovenstaande constateringen – rekenen op een financiële tegenvaller van maximaal 1 miljoen euro?   
  Bij het opmaken van de jaarstukken waren de voor afwerpmunitie verdachte locaties nog niet benaderd en bestond nog veel onduidelijkheid over het aantal te ruimen bommen. Voor het maximale risico m.b.t. de bomruiming is de door Defensie aangegeven 'worst case' van 50 te ruimen bommen aangehouden. Voor de meest waarschijnlijke overschrijding is uitgegaan van het door de gemeente Vlissingen (op basis van hun ervaring met munitieonderzoek binnen de gemeentegrenzen) geraamde aantal van 10 bommen. Bij de besluitvorming door ons college omtrent de vierde overeenkomst was duidelijk, dat de raming van Vlissingen betrouwbaar is. Bij de recent uitgevoerde benadering van de voor afwerpmunitie verdachte locaties zijn 5 bommen aangetroffen. Een klein
  deel van het terrein en de diepere delen waar gebouwd gaat worden dienen nog onderzocht te worden. Uitgaande van de ervaringen tot nu toe, wordt daarbij maximaal hetzelfde aantal bommen (5) verwacht. Op basis van de nu bekende en verwachte bomaantallen is de kans op financiële tegenvallers m.b.t. de bomruiming nog kleiner geworden dan aangegeven in de paragraaf  weerstandsvermogen van de jaarrekening. Bovendien zal het projectbudget vergroot worden met de van het ministerie van BZK te ontvangen compensatie voor gemaakte onderzoeks- en ruimingskosten. Naar verwachting zal het beschikbare projectbudget dan ook volstaan.
 4. GroenLinks gaat er vanuit dat met het vaststellen van de jaarstukken – inclusief deze weerstandsparagraaf – weliswaar is onderkend dat de Marinierskazerne nog een financieel risico voor de provincie kan inhouden, maar dat deze vaststelling niet automatisch inhoudt dat er ook een goedkeuring is verleend om GS ruimte te bieden om maximaal die 2,75 miljoen euro in te zetten om zo’n risico af te dekken. Klopt dit? PS zal toch eerst akkoord moeten gaan, gezien het besluit van PS uit nov. 2013? Zo nee, waarom niet?
  Inderdaad betekent het rekening houden met een financieel risico voor het project in de weerstandsparagraaf niet, dat
  Provinciale Staten automatisch goedkeuring hebben verleend om de kosten van dat risico te dekken ten laste van bijvoorbeeld
  de algemene reserve indien het risico zich voordoet.
  Op zowel de algemene reserve als de andere onderdelen van de provinciale risicobuffer is namelijk het budgetrecht van
  Provinciale Staten van toepassing. De paragraaf weerstandsvermogen is vooral bedoeld om nader inzicht te geven in de financiële positie van de Provincie
  door informatie te verstrekken over risico's en de mogelijkheden om de financiële gevolgen van de risico's af te dekken.

 

In de media

PZC: GroenLinks bezorgd over Marinierskazerne
Omroep Zeeland: Laatste hobbel Marinierskazerne genomen