Frequent opleggen geheimhouding

Leen Harpe stelde op 4 juni vragen > Toelichting: Het valt op dat GS in toenemende mate gebruik maken vh instrument geheimhouding. Recentelijk gebeurde dit in de commissie REW. Ook voor de volgende Statenvergadering wordt het punt geagendeerd; voor zover bekend gaat het dan om Thermphos. In het Statenvoorstel ZB/Scoop wordt eveneens gevraagd de geheimhouding goed te keuren. Het zou dan gaan om vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens(!?). De antwoorden van GS [26 juni]:

(vervolg) Toelichting
Voor het risicovolle project Perkpolder worden de Staten eveneens in beslotenheid bijgepraat. Het financiële reilen en zeilen onttrekt zich daarmee aan de openbaarheid. Dit kan op gespannen voet komen te staan met art. 24, lid b. van de Provinciewet. Dat het college te snel een beroep doet op geheimhouding, moge blijken uit het ‘voorbeeld Thermphos’ waarbij onderscheid werd gemaakt tussen zwarte openbare en rode geheime tekst. De Tweede Kamer kreeg alle informatie aangereikt op hetzelfde moment als openbare bekendmaking.

Geheimhouding en beslotenheid kunnen een ordentelijk politiek proces belemmeren, omdat Statenleden er niet meer vrijelijk over kunnen discussiëren. Een publiek debat is daarmee niet mogelijk.

"De vragen van GroenLinks met de antwoorden van GS:

 1. Deelt het college de mening dat alle informatie in beginsel openbaar moet zijn om de Staten goed en zorgvuldig hun werk te kunnen laten doen?
  Wij zijn van mening dat in beginsel alle informatie openbaar dient te zijn. De Wet openbaarheid van bestuur noemt echter een beperkt aantal uitzonderingssituaties waarin ge-heimhouding kan worden opgelegd omdat deze de positie van de provincie en/of de be-langen van derden of natuurlijke personen kan schaden. In het verkeer met de Staten biedt het instrument geheimhouding dan juist ruimte om deze proactief van alle informatie te voorzien om invulling te geven aan de con-trolerende rol. Enerzijds over uitvoeringszaken binnen eerder door PS vastgestelde kaders, zoals bijvoorbeeld bij grondexploitaties. Anderzijds over complexe onderhandelingen waarbij openbaarheid de positie van de provincie kan schaden.
  Bij het opleggen van geheimhouding zullen wij ons besluit altijd expliciet motiveren vanuit de uitzonderingsgronden van de Wob. Over de opheffing van de geheimhouding zullen wij u periodiek adviseren.
 2. Zo ja, hoe kan het dan zijn dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op het instrument geheimhouding?
  Wij informeren de Staten proactief over ontwikkelingen bij onze deelnemingen en de aanbestedingen bij infrastructurele- en ge-biedsontwikkelingsprojecten. De frequentie waarin wij onder geheimhouding informatie delen, is onveranderd. De toename die u beschrijft, geldt naar ons inzicht voor het faillissement van Thermphos, een uitzonderlijk en complex dossier waarin met curatoren, de Staat en Zeeland Seaports wordt onderhandeld.
 3. Welke geheimhoudingen zijn deze bestuursperiode opgelegd?

  Deze bestuursperiode zijn in het verkeer met PS door ons de volgende geheimhoudingen opgelegd:
  1. Thermphos
   Informatiebijeenkomst inzake faillisse-ment Thermphos, d.d. 29 maart 2013.
   Ter inzage gelegd: Letter of intent door-start groene fosfor, d.d. 08 juli 2013.
   Informatiebijeenkomst tijdens Statenver-gadering, d.d. 6 juni 2014.
   Statenvoorstel inzake faillissement Thermphos, d.d. 16 juni 2014.
  2. Tour de France
   Besloten informatiebijeenkomst cie. BFW 23 mei 2014.
  3. Waterdunen
   Perdiodieke actualisaties van de GREX, o.a. 2012, 2013 en najaar 2013.
  4. Sloeweg
   Aanvullende financiële informatie, kos-tenoverzicht, d.d. 3 april 2014.
  5. Marinierskazerne  Informatiebijeenkomst voor PS op 2 no-vember 2012 en 7 februari 2013, beslo-ten i.v.m. grondaankopen.
  6. Perkpolder
   Halfjaarlijkse bijeenkomsten cie. REW en gemeenteraad Hulst op verzoek van PS om over voortgang en risico's geïnfor-meerd te worden van de Gebiedsontwik-keling Perkpolder en Perkpolder Beheer BV in het bijzonder.  Periodiek actualisaties Grondexploitatie (GREX), oktober 2012.  Samenwerkingsovereenkomst Perkpol-der (bij ontvlechting) met bijlagen incl. de (toen) meest actuele grondexploitatie met cashflows, 17 juli 2013.
  7. Sluiskiltunnel
   Periodieke voortgangsrapportage's en overzicht van de post onvoorzien', 2011-2014.
   Ondernemingsplan BV KKS 2013 'De Doorbraak'.
  8. DELTA NV
   17 nov 2011: besloten en geheime bij-eenkomst inzake strategie DELTA (o.a. tweede kerncentrale).
   Brief GS inzake aandeelhoudervergade-ring van Delta NV op 20 december 2012 (o.a. strategisch en financieel plan 2013).
   Rapport klankbordgroep aandeelhouder-strategie DELTA NV, 05 september 2013
   Financieel plan Delta NV, 18 december 2013.
   Verantwoording inzake verkoopproces Attero, 23 januari 2014.
  9. Zeeland Seaports  Overbruggingskrediet aan WarmCo2 (01-05-2013), achtergrondinformatie terzake (10-07-2013), stand van zaken ontwikke-ling glastuinbouw en Verstrekken geldle-ning aan WarmCo. 10. Totstandkoming kennis- en informatie-platform voor Zeeland
   Financiële onderbouwing fusieplan Scoop/Zeeuwse Bibliotheek, incl. verta-ling maatwerk die gebaseerd is op per-soonsgegevens zoals die door de instel-lingen zijn aangeleverd.
   

 4. Geheimhouding moet genormeerd zijn aan de hand van de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur. Kunt u voor de opgelegde geheimhoudingen gemotiveerd aangeven welk belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, naar uw oordeel prevaleert boven het belang van openbaarheid en daarmee het functioneren van de Staten?

  Geheimhouding is opgelegd op basis van de uitzonderingsgronden zoals genoemd in de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij gaat het feitelijk om drie gronden, te weten:
   de economische of financiële belangen van de provincie, bijvoorbeeld bij aanbe-stedingen of onderhandelingen met der-den. Daarbij gaat het om onderhandelin-gen bij grondverwerving of onderhande-lingen met derden, veelal in een fase voor of na formele besluitvorming door de Staten. (uitzonderingsgrond art. 10, lid 2, sub b Wob).
  Geldt voor de voorbeelden onder: 1, 2, 3, 4 en 5.
   door derden aan de provincie verstrekte bedrijfsgevoelige informatie, bijvoorbeeld van onze deelnemingen of private orga-nisaties of instellingen. (uitzonderings- grond art. 10, lid 1, sub c Wob).
  Geldt voor de voorbeelden onder: 6, 7, 8, 9 en 10.
  Tevens geldt in algemeenheid ook als uitzon-deringsgrond:
   het voorkomen van onevenredige be-voordeling of benadeling van de betrok-ken natuurlijke personen of rechtsperso-nen dan wel van derden. (uitzonderings-grond art. 10, lid 2 sub g Wob).
  Ten aanzien van het instrument geheimhou-ding in relatie tot het functioneren van de Sta-ten zie antwoord 1.
   

 5. De geheimhouding wordt - aldus de Provinciewet - door hen die bij de behandeling aanwezig waren (…) in acht genomen totdat Provinciale Staten haar opheffen. Kunt u de actuele stand van zaken weergeven?
  Tot opheffing is het orgaan bevoegd dat de geheimhouding heeft opgelegd, dan wel Provinciale Staten. Tot op heden zijn er geen ge-heimhoudingen door ons, noch door Provinciale Staten opgeheven. Wel is het zo dat in veel gevallen, nadat bijvoorbeeld onderhan-deling zijn afgerond, besluitvorming of verantwoording in openbaarheid heeft plaatsgevonden in een commissie- of Statenvergadering. Conform de afspraak die in februari 2014 is gemaakt met het Presidium zullen wij nadruk-kelijker bezien welke geheimhoudingen kun-nen worden opgeheven. De voorbereidingen daartoe zijn inmiddels gestart.
 6. Geheimhouding wordt door GroenLinks ervaren als ad hoc en impulsief . Wilt u bevorderen dat elk besluit van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten tot het opleggen van geheimhouding ten aanzien van informatie aan de Staten vergezeld gaat van een Statenvoorstel en ontwerp Statenbesluit tot bekrachtiging in de eerstvolgende vergadering?
  Naar onze opvatting biedt de onder 5 ge-noemde werkwijze die in februari 2014 in het Presidium is besproken voldoende waarborgen voor een eenduidige toepassing in de praktijk. Naar onze mening worden de af-spraken ook toegepast. In februari 2014 is bij behandeling van ons voorstel afgesproken om de nieuwe werkwijze na één jaar te evalueren. Wij zullen deze evaluatie starten.
 7. Wilt u deze werkwijze vastleggen in een door de Staten vast te stellen protocol?
  Zoals aangegeven in antwoord 6 zullen wij de afgesproken evaluatie voorbereiden.

In de media:
Omroep Zeeland: GroenLinks wil minder geheime vergaderingen