Frictiekosten bij overgang BRZO-taken van RUD naar DCMR

In de Statenvergadering van 20 september is gesproken over het onderzoek naar de frictiekosten van de RUD (overgang aantal werkenmers naar DCMR).

Namens de fractie zei Gerwi Temmink het volgende:

Voorzitter,

“Leg het maar eens uit. Hoe bestaat het dat er bij de overgang van 17 medewerkers naar een andere baas in 5 jaar tijd maar liefst 2,8 miljoen euro bijgelapt moet worden ter compensatie. En dit terwijl zij hetzelfde werk houden, op dezelfde plek zitten en er hooguit een nieuwe scheidingswand bijkomt?”

Voorzitter, dat viel nog niet mee. In een eerste poging kwamen deskundigen in de commissie Ruimte er niet uit: vragen over of het hier nu ging om maximale of minimale compensaties bleven hangen. Ook niet helemaal helder werd waar en waarom het in dat gehele proces zo lastig werd.

Gelukkig werd in een tweede commissievergadering, o.a. door flink doorvragen van het burgercommissielid van GroenLinks, dhr. Vooijs, en de inzet van veel collega’s alsook GS, meer duidelijk. De frictiekosten worden gemaakt door/voor de achterblijvende baas, de RUD. Het gaat om maximaal 2,8 miljoen euro, waarvoor ruim 9 ton directe kosten blijken voor o.a. het gehele proces naar die overstap alsook het opstellen van een sociaal plan. Redelijk. En ook voor de fractie van GroenLinks geen probleem. Evenmin als de voorwaarden al blijft het veel geld.

Waar mijn fractie wel groot belang aan hecht is de toekomst van de RUD. Die moet robuust en krachtig zijn. Prima, met oog voor het milieu en de veiligheid van mens en dier op de eerste plaats herhalen wij hier nog maar eens! In ieder geval niet alleen gericht op financiële aspecten. Vergunningen verlenen, maar vooral ook voldoende toezicht en handhaving zijn onmisbare pijlers wil een omgevingsdienst haar taken goed kunnen uitvoeren. Dat zich daarbij voor de RUD nieuwe kansen aandienen staat voor GroenLinks wel vast: denk alleen al aan hetgeen de nieuwe omgevingsvisie op kan leveren aan extra werk.

VRAAG: GroenLinks ziet graag dat PS vooraf gelegenheid krijgt mee te werken aan een nieuwe toekomstvisie op de RUD. In de commissie hebben andere partijen hier ook naar gevraagd. Wil/kan GS hier iets over toezeggen?

(GS reageerde door te stellen dat uiteindelijk het AB – algemeen bestuur – van de RUD hierover gaat, maar dat hij dit mee zal nemen als dagelijks bestuur en als die visie er ligt krijgen wij als PS de gelegenheid daar iets van te vinden).

Helder is inmiddels dat dergelijke nieuwe inkomsten de frictiekosten in dat jaar verlagen en dat per jaar uiteindelijk alleen de daadwerkelijk gemaakte frictiekosten bekostigd zullen worden. Aangezien andere wensen van GroenLinks - zoals het in delen beschikbaar stellen van het resterende budget, goede afspraken vooraf onder wat onder frictiekosten valt en wat niet alsook een goede monitoring – goed verwoord zijn in het amendement van de SGP zijn wij daarvan mede-indiener en kunnen wij hier uiteindelijk volstaan met aan te geven in te stemmen met het voorstel. Mits het amendement wordt aangenomen natuurlijk.

Tot slot voorzitter wil de fractie van GroenLinks onder het mom van “beter een goede buur, dan een verre vriend” zowel de vertrekkers als de achterblijvers alle succes wensen in de hoop dat hun deskundigheid over en weer beschikbaar blijft. Zonder dat dat nou direct weer extra geld gaat kosten.

VRAAG: wil/kan GS zich daar hard voor maken? (Geen reactie op gehad).

Uiteindelijk stemde GroenLinks voor zowel het amendement als het voorstel. Net als een meerderheid uit PS.