Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent

De voorgenomen havenfusie stond op de agenda van PS. Volgens GroenLinks en velen misschien wel het belangrijkste besluit tijdens deze periode voor GS en PS. Voor GroenLinks tellen daarbij 3 dingen: wat vinden wij belangrijk? Staat Thermphos een fusie in de weg? Zijn onze wensen en bedenkingen goed verwoord? Hieronder de visie van GroenLinks 

Voorzitter,

GroenLinks heeft eerder al aangegeven dat zij bij de beoordeling van die fusie vooral wil kijken naar het grotere geheel. Waar moet die fusie toe leiden? Wat is de meerwaarde voor Zeeland? Daarbij doelen we niet zozeer op meer winst in euro’s of tonnages. Maar op de kans dat maatschappelijke opgaven anno 2017 verwezenlijkt worden!  In een brief van 28 augustus jl. hebben we alle Zeeuwse aandeelhouders op deze invalshoek gewezen. Die is ook besproken in de Staten en wij hebben begrepen dat deze ook goed is geland bij de Vlaamse aandeelhouders.

Mijn fractie denkt daarbij vooral aan vergroening van de economie, aan hergebruik, aan innovatie, aan de energietransitie en niet in de laatste plaats aan meer werkgelegenheid in deze sector, aan beide zijden van de grens. Met zo min mogelijk belemmeringen. En een zo groot mogelijke bijdrage aan het klimaatvraagstuk. Het klimaatakkoord van Parijs vraagt daarom. Evenals de Zeeuwse convenanten in het verlengde daarvan.

Via onze zusterpartij Groen! uit Gent vernamen wij al dat onze zuiderburen hier positief tegenover staan. De CEO’s lieten soortgelijke geluiden horen. En ook vanuit GS en PS proeven wij steun voor zo’n toekomststrategie. De toezegging dat van het nieuwe havenbedrijf binnen een jaar een strategische visie verwacht mag worden, bewijst voor mij dat de kijk van GroenLinks op de havenfusie serieus is ontvangen.. Het is nu nog te vroeg om al te vragen om een toetsingskader, maar voorzitter, u begrijpt dat wij daar het komend jaar nauw op toe zullen zien.

Voor nu heb ik gekeken of onze wensen goed verwoord zijn in de brief van PS aan GS met de lijst van wensen en bedenkingen. Met name wens 1 – aandeelhouders moeten die visie niet alleen goedkeuren, maar ook vaststellen – wens 3 (de havenfusie moet dienen als katalysator voor werkgelegenheid aan beide zijden van de grens) en wens 6 (borging van groene maatschappelijke opgaven) verwoorden hetgeen GroenLinks als zeer belangrijk beschouwt voor een havenfusie. Maatschappelijke winst gaat bij GroenLinks  voor financieel gewin. Ook als het gaat om dividendpercentages. Daarover later meer bij de strategiebepaling.

Vandaag gaat het vooral om de samenwerkingsovereenkomst en de financiële overeenkomst. En de daarbij gestelde voorwaarden. Aan de belangrijkste voorwaarde – deze documenten dienden door alle partijen ondertekend te zijn voor de aandeelhoudersvergadering van 6 december a.s. – blijkt  niet voldaan te kunnen worden. Oeps. Wordt Thermphos dan toch een struikelblok? Worden mee- en tegenvallers toch niet eerlijk met zijn drieën gedeeld zoals de commissie Samsom adviseerde? En waar Rijk, ZSP en de provincie akkoord mee zijn gegaan? Met andere woorden: wil ZSP eventuele meeropbrengsten niet eerlijk delen en/of een nog hoger rendement bedingen?

 

Wanneer GroenLinks het goed  begrepen heeft is dit  niet het geval. Alleen juridische haarkloverij is de reden dat de ondertekening van die overeenkomsten nu nog niet kan plaatsvinden, maar dat die wel binnenkort zal volgen. De intentie van alle drie de partijen is conform eerdere toezeggingen.

Voorzitter, een vraag aan GS:

Heeft GroenLinks dit goed begrepen? Worden er inderdaad straks geen extra claims meer neergelegd bij de provincie? En worden naar verwachting die evt. meeropbrengsten eerlijk met zijn drieën gedeeld zoals ook eventuele extra tegenvallers met zijn drieën gedeeld moeten worden?

GT > de gedeputeerde antwoordde kort en krachtig: GroenLinks heeft dit goed begrepen en namens het college van GS is hij blij met de opschortende voorwaarde.

 

Indien dit zo is voorzitter, dan hecht mijn fractie sterk aan het volgende. Het is dan  noodzakelijk dat er een opschortende voorwaarde wordt opgenomen die er op neerkomt dat bovenstaande zekerheid zwart op wit moet staan bij de definitieve ondertekening van alle overeenkomsten. Zowel voor de samenwerking als de financiën. Tot zover mijn eerste termijn voorzitter.

GT > die opschortende voorwaarde is definitief opgenomen en vastgesteld door PS in de lijst met wensen en bedenkingen tijdens PS vergadering van 11/12/17.

 

 

In de media : artikel PZC havenfusie   en video Omroep Zeeland: meerderheid Statenleden voor havenfusie