In 2019 bij de startnotitie heb ik het verzoek gedaan tot burgerparticipatie. U stemde hier mee in. En in de praktijk heeft de burger- participatie via de gebiedstafels op initiatief van de provincie en vooral  via de 4 betrokken gemeenten, plaatsgevonden. Het was wel een bijzonder proces mede als gevolg van Corona.

Niet iedereen voelt zich gekend in dit participatieproces. De redenen hiervoor zijn verschillend. Een en ander is al aan de orde geweest in de commissie Ruimte. Ook wij vinden een transparant proces belangrijk. Prima dat u onlangs ook nog een notitie stuurde waarmee we meer inzicht hebben in het gelopen proces. Helaas is de notitie te laat voor een de uitgebreide commissie bespreking. 

Voor nu hebben we nog de vraag: is er achteraf ook nog navraag gedaan naar de mate tevredenheid van de participatie bij de deelnemers? En is dit participatieproces geëvalueerd door de uitvoerders ?  En wat leren we van dit proces? 

Wij verwachten in de toekomst nog vaker met de inwoners in gesprek te gaan over de leefomgeving! Dat is ook een opdracht aan gemeenten, voer meer dialoog met betrokken inwoners.

En dan nog over de inhoud:

Blij word je van de tekst;  “Daarom wordt gekozen om geen nieuwe (verblijfs)-recreatieve ontwikkelingen meer toe te laten rondom het meer, (maar al snel volgt de domper) met; “tenzij ze zich binnen een bestaand stedelijk gebied of een aandachtsgebied bevinden en daarmee bijdragen aan een kwalitatieve opwaardering van het gebied vanuit de daar aanwezige knelpunten en/of maatschappelijke opgaven”. Dan denk je… daar gaan we weer! 

De roep om de omgevingskwaliteit van het Veerse meer niet verder aan te tasten klonk luid aan de gebiedstafels zo hebben wij ervaren. Voor onze fractie staat het behoud van het Veerse Meer en ‘t omringende landschap en de waterkwaliteit voorop. Daarom steunen we ook het amendement van D66.

En we menen dat het in het algemeen belang is dat er grenzen aan verder bebouwing worden gesteld.

De gebiedsvisie is daarmee een kader om initiatieven die inzetten op meer bebouwing en permanente toeristische vestiging aan het Veerse meer te kunnen toetsen. Voor onze fractie  zijn voor nu meer dan genoeg pijplijnprojecten ingebracht.

Toch is onze vraag : Waarom geen maximaal uitbreidingspercentage gesteld aan mogelijke uitbreiding van toeristische accommodaties?

En we zijn ook benieuwd hoe deze strategieën uit deze visie geborgd gaan worden in de nieuwe Omgevingsverordening? (We zetten al onze kaarten hoopvol op het ontwikkelkaders B en D).

En onze visie op de voorgenomen realisatie van’ t Waterpark Veerse Meer. De gevolgen hiervan voor de omgeving zijn enorm. De grootte van de accommodatie, het beslag op de ruimte, de verkeersdruk, de gedachte verkeersontsluitingen via de A58 en via  de Deltaweg, die miljoenen gaat kosten door nieuwe wegenontsluiting  ten behoeve van accommodatie Veerse Meer Park. Wij menen dat deze accommodatie evengoed elders kan. Omdat ook de projectontwikkelaar claimt dat Veerse meer Park bij zoveel extra toeristen er geen extra druk zal zijn op het Veerse Meer gebied en omgeving omdat de toeristen geaccommodeerd worden op het park. 

Wij zouden graag de volgende suggestie met betrokkenen willen bespreken:

Pak de hele boel planologisch op en projecteer die op het terrein van de bijvoorbeeld de geplande marinierskazerne. Voordelen: de infrastructuur, toegangswegen e.d. liggen al kant en klaar en het geld voor peperdure afslagen naar het Veerse meer op de A58 en via Lewedorp/Arnemuiden blijft in de knip. Het is nu nog niet te laat!

En de gemeente Middelburg is toch al voornemens om met de samenwerkende partners van de gebiedsvisie en betrokken inwoners en ondernemers een landschapsplan uit te werken voor dit gebied. Wij zien mooie kansen voor een landschapsplan ook zonder Waterpark Veerse meer.