Geheimhouding?

Op 29 maart jl. kregen de Staten geheimhouding opgelegd over Thermphos. Een deel van de informatie was openbaar, een deel niet. Het was daardoor ronduit lastig de splitsing openbaar / niet openbaar te maken. Tot verrassing van GroenLinks stonden delen van de informatie de volgende dag 'gewoon' in de PZC. Volgens GS kwam die informatie uit 'Den Haag'. Terwijl de informatie voor Kamerleden vrij beschikbaar was, is de geheimhoudingsplicht voor de Staten nog steeds van kracht. GroenLinks stelde op 25 april jl. vragen, en vandaag ontvingen we de antwoorden van GS, die de geheimhouding niet lastig vonden:

Toelichting

Onlangs hebben de Staten geheimhouding opgelegd gekregen over Thermphos. Het betrof een bijeenkomst op 29 maart jl. Een deel van de verstrekte informatie (de zwarte en rode letters en cijfers) was wel / niet openbaar. Het was daardoor ronduit lastig de splitsing openbaar / niet openbaar te maken. Tot mijn verrassing stonden delen waarover de geheimhouding was opgelegd de volgende dag ‘gewoon’ in de PZC. Uw reactie daarop was dat die informatie uit ‘Den Haag’ kwam. Terwijl de informatie voor Kamerleden vrij beschikbaar was, is de geheimhoudingsplicht voor de Staten nog steeds van kracht.

In een eerder stadium kregen de Staten geheimhouding opgelegd over de marinierskazerne. Kennelijke aanleiding daarvoor was het geraamde bedrag voor de komst ervan. Wat er ook van zij, in beide gevallen werden de Staten er eerst ter plaatse mee geconfronteerd.

Vragen

 1. Ingevolge art. 55 van de Provinciewet kunnen gedeputeerde staten (…) omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding opleggen. (…). Vraag is of het formele vergaderingen betrof en de geheimhouding opgelegd had kunnen worden?
  De bijeenkomst betrof geen formele vergadering van Provinciale Staten. Het was een initiatief van GS met als doel de Statenleden zo volledig mogelijk te informeren. Dat betekent niet dat geen geheimhouding kan worden opgelegd. Artikel 25 Provinciewet is van toepassing. Daarin staat dat GS kunnen besluiten om geheimhouding op te leggen. Het moet wel gaan om een belang als genoemd in art. 10 Wob. Naar onze mening was hiervan sprake en wel van de belangen uit dit artikel die zijn genoemd in lid 2 onder sub b en g.
  b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
  g. het voorkomen van onevenredige bevoor-deling of benadeling van bij de aangelegen-heid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
 2. Gedeputeerde staten of Provinciale Staten moeten / kunnen de geheimhouding weer opheffen. Wanneer gebeurt dit?
  Volgens artikel 25, lid 4 van de Provinciewet is de opgelegde geheimhouding van toepassing totdat GS besluiten die op te heffen. Aangezien veel van de toen verstrekte informatie inmiddels in de openbaarheid is gekomen, zullen wij in onze vergadering van 4 juni een besluit nemen om de geheimhouding op die delen van de informatie op te heffen.
 3. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Kunt u aangeven op welk deel / delen van dit artikel de geheimhoudingen betrekking hebben?
  Artikel 10 lid 2 sub b. en g. Wet openbaarheid van bestuur.
 4. De Wob spreekt in art. 10 over het al dan niet verstrekken van milieu-informatie. Is er in de zaak Thermphos conform de bepalingen van dat artikel gehandeld?
  Art. 10 lid 6 Wob luidt als volgt: “Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-informatie.” Wat onder milieu-informatie wordt verstaan is geregeld in art. 1 sub g. Wob (definities): “milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer”. Dit richt zich op milieu-inhoudelijke informatie, niet op financiële gegevens die verband houden met milieuverplichtingen, opruimen, ontmantelen en saneren. Er is conform artikel 10 Wob gehandeld.
 5. Vindt u, achteraf, de oplegde geheimhoudingen niet een beetje lastig?
  Nee, gelet op de omstandigheden en het doel van de bijeenkomst is toen gekozen voor geheimhouding. Bovendien moet elk bestuursorgaan telkens haar eigen afweging maken.