Geluidsoverlast bij scheepswerf Hansweert

Op 30 maart jl. stelde GroenLinks vragen over geluidsoverlast van een scheepswerf in Hansweert. GS antwoorden als volgt:

Toelichting

Uit de PZC van 23 maart 2016*  blijkt dat omwonenden van een scheepsbedrijf in Hansweert met een beroep op de Wob gegevens van geluidsmetingen boven tafel hebben gekregen die volgens een opgeroepen expert, dhr. Henk Hasper uit Groningen, emeritus hoogleraar fysische meettechniek, permanent “ver en ver boven” de waarden en normen uitschieten. Deze conclusie staat lijnrecht tegenover die van de RUD.

Volgens het rapport is er geen sprake van tonaal en gepulst geluid. Volgens de expert – en de omwonenden – wel degelijk, o.a. door de dieselgeneratoren, draaiende scheepsmotoren, het bikken en slijpen van laswerk en metalen platen die op het dek vallen. De expert begrijpt niet waarom de RUD niet handhaaft. De RUD geeft aan dat het rapport ongefilterde metingen weergeeft en dat niet alles op het conto van de werf kan worden geschreven. De RUD zegt ook zich te houden aan normen en procedures, anders “gaat de werf weer klagen dat wij ons werk niet goed doen”. Bovendien meent de RUD dat er uitzicht is op legalisatie. Volgens de expert wordt hierdoor de indruk gewekt dat de RUD in dit geval niet het welzijn van de bewoners bewaakt, maar wordt aangestuurd door de politiek.

Dit artikel roept de volgende vragen op bij de fractie van GroenLinks:

 1. Bent u bekend met de inhoud van het artikel in de PZC?
  Ja, wij zijn bekend met de inhoud van het artikel in de PZC van 23 maart 2016.
 2. Bent u het eens met de fractie van GroenLinks dat het vreemd is wanneer erkende experts als de heer Hasper uit Groningen en die van de RUD de constateringen uit een rapport zo tegengesteld duiden? Zo nee, waarom niet?
  Nee dat is niet vreemd. Ze maken beiden gebruik van de dezelfde basisgegevens. Het adviesbureau Peutz dat de metingen van de RUD analyseert filtert het omgevingsgeluid eruit voordat dit getoetst wordt. De heer Hasper gebruikt de gegevens ongefilterd. De beide resultaten zijn daardoor niet te vergelijken.
 3. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat de geluidsnormen opgesteld zijn ter bescherming van burgers? En dat de RUD mede opgericht is om te handhaven wanneer die normen (regelmatig en volgens de expert zelfs permanent) worden overschreden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, geluidnormen zijn mede opgesteld ter bescherming van burgers. Ook is de RUD mede opgericht om handhavend op te treden wanneer normen worden overschreden.
 4. Dat de RUD niet handhavend optreedt, verbaast de expert. Volgens de RUD hanteert de RUD een correctiefactor voor het berekenen van het geluidsniveau. De expert stelt dat de RUD hiervoor echter de verkeerde hoogtes en afstanden gebruikt. Wat zijn de juiste criteria in deze? En klopt de constatering van de expert dat bij hantering van die juiste correctiefactor(en) de geluidsnormen (praktisch permanent) overschreden worden?
  Deze vraag hebben wij voorgelegd aan RUD Zeeland. Zij zijn immers namens ons bevoegd om te handhaven bij Scheepswerf Reimerswaal. Het antwoord van RUD Zeeland luidt als volgt: De criteria die gehanteerd moeten worden bij de beoordeling van gemeten geluid zijn vastgelegd in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. In de rapportage van akoestisch adviesbureau Peutz, die ten grondslag ligt aan de afwijzing van het handhavingsverzoek, is op de juiste wijze gemeten en worden de juiste correctie factoren gehanteerd (ook voor wat betreft hoogtes en afstanden). Na analyse blijkt dan dat de geluidsnormen voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau niet worden overschreden Het maximale geluidsniveau (Lmax) werd wel overschreden, maar wegens concreet zicht op legalisatie hebben wij hiertegen niet handhavend opgetreden. Dit is in overeenstemming met het beleid (Oog op Zeeland, zijnde de provinciale nota handhaving natuur en milieu) en jurisprudentie.
 5. Mocht blijken dat de expert uit Groningen het bij het rechte eind heeft, is het college van GS dan voornemens om de RUD, via de juiste (aansturings)kanalen, alsnog handhavend te laten optreden? Zo niet, waarom niet en wat mag GroenLinks dan wel verwachten van GS?
  Wij gaan ervanuit dat de RUD uit zichzelf handhavend optreedt indien er sprake is van een overtreding van de vergunning. Tot nu toe heeft de RUD niet handhavend opgetreden, omdat volgens de metingen geen sprake was van een overtreding.
*: http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/geluidsexpert-veegt-de-vloer-aan-met-...