1. GOED ONDERWIJS BIEDEN

Goed onderwijs op alle niveaus is een belangrijke basis voor de brede welvaart. Alle vormen van onderwijs dienen van hoge kwaliteit én goed bereikbaar te zijn. Vooral in de plattelandsgemeenten dient hiervoor goed te worden samengewerkt en kansenongelijkheid te worden bestreden. De provincie kan hier een stimulerende rol in spelen. Hiernaast pleiten wij voor een Zeeland met een duurzame onderwijs- en onderzoekinfrastructuur, met een goede interactie tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

  1. We willen dat de provincie bijdraagt aan het bereikbaar houden van basisscholen en middelbare scholen in Zeeland en dit zo nodig inbrengt in de nieuwe vervoersconcessie.
  2. Wij ondersteunen de investeringen die de provincie doet voor de instandhouding en uitbreiding van middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Zeeland, waarbij we extra aandacht besteden aan de rol van vakkrachten als (part-time)docenten.
  3. We ondersteunen de initiatieven om maatschappelijk relevant onderwijs en onderzoek op MBO, HBO en universitair niveau te verbinden via interdisciplinaire onderzoekscentra zoals het Delta Climate Center, Nederlands Instituut Onderzoek van de Zee, Werkplaatsen Sociaal Domein en het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning. We verbreden de agenda van Campus Zeeland naar het bevorderen van de brede welvaart en het versterken van alle relevante Zeeuwse sectoren – waaronder kunst en cultuur - in plaats van alleen het bedrijfsleven.
  4. We stimuleren betaalde, omscholingstrajecten in de zorg, dit geldt ook voor nieuwkomers. Zorginstellingen en bedrijven worden gestimuleerd om hun toekomstbestendigheid te garanderen door te investeren in deze omscholingstrajecten en in een ‘leven lang leren’.
  5. Een aanzienlijk deel van de bevolking in Zeeland is laaggeletterd (ongeveer 10%). In samenwerking met de gemeenten zet de provincie zich in om dit percentage omlaag te krijgen.
  6. De provincie start een onderzoek naar de oorzaken van kansenongelijkheid in het onderwijs en gaat in samenspraak met gemeenten en onderwijsinstellingen na op welke wijze deze effectief bestreden kan worden.
  7. We vinden dat leerlingen via het onderwijs veel sterker verbonden moeten worden met groen en de natuur en ons doel is dat voor 2035 alle Zeeuwse schoolpleinen groen en klimaatadaptief ingericht zijn. Buitenonderwijs en natuur- en klimaateducatie staan centraal.
  8. We ondersteunen initiatieven om in kleine kernen scholen te behouden. Scholen zijn van onschatbare waarde voor een dorp en het verdwijnen ervan zorgt voor een sneeuwbaleffect op de voorzieningen in een dorp. Behoud is het uitgangspunt.