GS over uitslag stresstest Europese Commissie KC Borssele

Verschillende media berichtten op 2 oktober jl. over een stresstest van de Europese Commissie. Uit de stresstest blijkt dat Borssele beter beveiligd moet worden tegen overstromingen, aardbevingen en eventuele vliegrampen. GroenLinks stelde vragen; vandaag ontvingen we de antwoorden van GS:

2 oktober 2012

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door Leen Harpe van de fractie GroenLinks

Onderwerp: Uitslag stresstest Europese Commissie KC Borssele

Toelichting
Het nieuws over de kerncentrale van EPZ door EPZ is immer geruststellend. Het ministerie van EL&I steunt EPZ daarin. Opvallend is dat het nagenoeg altijd om eigen onderzoek van EPZ gaat. Dat is reden voor GroenLinks geweest om in onze vragen van 17 september jl. over mogelijke haarscheurtjes te pleiten voor onderzoek door een neutrale derde die geen binding heeft met de ministeries van EL&I en/of I&M.
EPZ houdt vol dat: “De centrale ruim aan de veiligheideisen voldoet. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 8 mei 2012 aan de Tweede Kamer.”* Ook de resultaten van het 'zelfonderzoek' na 'Fukushima' zijn glansrijk.
Het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele is ook beoordeeld door een peer review group van de EU lidstaten.

Verschillende media berichten vandaag over een stresstest van de Europese Commissie. Uit de stresstest blijkt dat Borssele beter beveiligd moet worden tegen overstromingen, aardbevingen en eventuele vliegrampen.

Vragen

 1. EPZ heeft na 'Fukushima' door eigen onderzoek de KC Borssele veilig verklaard. Staat u nog steeds achter het onderzoek van EPZ?
  EPZ heeft n.a.v. “Fukushima”, diverse onderzoeken uitgevoerd, waar onder het door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op basis van afspraken met de Europese Commissie, opgedragen robuustheidsonderzoek (stress test). De resultaten hiervan zijn getoetst door deskundigen van onder andere de Kernfysische Dienst. Het rapport met de beoordeling van het bevoegd gezag is door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toegestuurd aan de Europese Commissie. Wij hebben geen reden om aan de uitvoering en de resultaten van het onderzoek te twijfelen, noch aan de beoordeling.
  Gebleken is dat de KC Borssele voldoet aan de huidige veiligheidseisen en dat er veiligheidsmarges aanwezig zijn, maar dat er verbetermogelijkheden zijn te identificeren.
 2. Op 4 september 2012 beroept u zich in antwoord op vragen van de GroenLinks Statenfractie op door de Minister van EL&I verstrekte informatie. Is enige bijstelling niet noodzakelijk nu blijkt dat de veiligheid van de KC Borssele voorzichtig uitgedrukt niet optimaal is?
  Wij staan nog steeds achter het oordeel van de Minister van EL&I.
 3. Hoe beoordeelt u ‘het eigen onderzoek’ van EPZ afgezet tegen de bevindingen van de Europese Commissie?
  De bevindingen van de Europese Commissie zijn voor zover ons bekend gebaseerd op dezelfde informatie, te weten de stresstest van de KC Borssele. Het gaat om informatie die al eerder bekend was. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft overigens bij brief van 5 oktober 2012 (kenmerk DGETM-PDNIV / 12334695) aan de Tweede Kamer informatie verschaft over de bevindingen van de Europese Commissie.
 4. Vindt u het na de reeks uitvluchten van EPZ niet meer dan gewenst nu echt te kiezen voor een onafhankelijk onderzoek voor de gehele centrale?
  Zoals aangegeven heeft EPZ voldaan aan haar onderzoeksverplichtingen en zijn de verplichte onderzoeken conform de daarvoor gestelde uitgangspunten uitgevoerd. Wij zien geen aanleiding voor aanvullend onderzoek.
  De onderzoeken zijn getoetst en goed gekeurd door het bevoegd gezag. Daarnaast zijn er in EU verband peer-reviews gehouden om de onderzoeken nogmaals te toetsen. Het stresstest onderzoek van Borssele is ook via deze peer-review goed gekeurd.
 5. Kunt u als (groot)aandeelhouder van Delta daar uw invloed voor aanwenden?
  Gelet op het vorige antwoord is dit niet aan de orde.
 6. Welke acties en bedragen zouden er mee gemoeid kunnen zijn de kerncentrale beter te beveiligen, zoals is voorgesteld in de stresstest van de Europese Commissie ?
  Wij zien geen aanleiding om een inschatting van deze kosten te maken. Informatie over de resultaten van de diverse onderzoeken en de planning van de diverse verbetermogelijkheden zijn terug te vinden op de website www.kerncentrale.nl. U kunt hier uit afleiden dat een deel van de verbetermogelijkheden van organisatorische aard is. Een deel ervan is ook al gerealiseerd, een ander deel is ingepland. Extreme investeringen zijn o.i. hierbij niet aan de orde.
  Naar aanleiding van de stresstest zijn een aantal maatregelen en een plan van aanpak voor de uitvoering ervan vastgesteld namens het bevoegd gezag. Op de uitvoering van deze maatregelen wordt door de Kernfysische Dienst toezicht gehouden.
  De kosten voor het uitvoeren van deze maatregelen worden gedragen door EPZ.

* http://www.kerncentrale.nl/pages/actueel.php

________________________________________

In de media:

PZC: GroenLinks wil onpartijdig onderzoek kerncentrale Borssele

NU.nl: Greenpeace eist stilleggen Borssele

Rijksoverheid.nl: Kernfysische Dienst: Reactovat Borssele veilig

Omroep Zeeland: EPZ doet extra onderzoek reactorvat Borssele