GS trekken gedoogbeschikking Thermphos in

Wegens de Zembla-uitzending van 13 november jl. en de vele reacties daarop, hielden de Staten een interpellatiedebat. Aan de tv-uitzending leverde ook onze gedeputeerde Marten Wiersma een bijdrage. In het tv-programma werd de indruk gewekt dat hij als provinciebestuurder een slechte vergunning zou hebben afgegeven. Zeker voor iemand van GroenLinks weegt dat zwaar. Er was ook kritiek op het beleid van de provincie in de (ver) achterliggende jaren. Marten legt verantwoording af namens GS, gesteund door de fractie.

Commissaris van de Koningin Karla Peijs vindt als portefeuillehouder handhaving dat de Zembla-uitzending een ramp is voor Zeeland. Zij herkent de provincie niet in de uitzending en vindt dat Zeeland iets is aangedaan. De bewering van Zembla dat niet gemeten is, heeft geen grond. De provincie heeft verantwoordelijkheid genomen en haar plicht niet verzaakt.

Mevrouw Peijs meldt de ontwikkelingen bij Thermphos in de afgelopen dagen: uit recente metingen is gebleken dat Thermphos twee keer de toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen heeft uitgestoten die was toegestaan. Hierop hebben GS besloten de gedoogbeschikking in te trekken. Thermphos draait momenteel feitelijk op basis van de oude vergunning uit 1993 die in 2002 is aangescherpt, maar waarin geen normen voor dioxine staan. Deze maatregel moet gezien worden als een ernstige waarschuwing aan het bedrijf. De metingen worden vervolgd en met de nieuwe vergunning die op 1 januari 2011 kan ingaan – mits niemand een voorlopige voorziening aanvraagt – wordt de druk op Thermphos verhoogd en kan uitstekend gehandhaafd worden. Als met de nieuwe vergunning de metingen wederom te hoog zijn, kan de fabriek direct worden stilgelegd.

Milieu-gedeputeerde Marten Wiersma spreekt uit dat het beeld van een nalatige provincie is ontstaan. Dit heeft geleid tot ongerustheid bij mensen in en rond het Sloegebied. Het is de plicht deze ongerustheid weg te nemen. De provincie werkt aan die taak om op basis van feiten en met overtuiging te laten zien dat er geen grond is voor die ongerustheid. Het spijt hem bijzonder dat het hem in de tv-uitzending niet gegund werd te betuigen en te onderbouwen waarom de vergunning is verleend.

GroenLinks diende een motie in dat naast GS ook PS een rol gaan vervullen, dat een commissie van deskundigen wordt ingesteld om de snellere inwerkingtreding van de nageschakelde regel-techniek te onderzoeken, dat frequent wordt gemeten en gerapporteerd en dat er een onderzoek komt naar de overschrijdingen van de normen door de jaren heen en de genomen maatregelen. De motie sloot aan bij het initiatiefvoorstel van de VVD en werd daarmee overbodig. Het initiatiefvoorstel houdt in dat een onafhankelijke onderzoekscommissie wordt ingesteld. Externe experts onderzoeken of adequate invulling is gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden in het dossier Thermphos en of de informatiestromen van voldoende kwaliteit zijn om PS, CdK en GS in staat te stellen aan hun rollen betekenis te geven. Ook wordt de GGD gevraagd om op korte termijn extra onderzoek te doen naar de gevolgen van de uitstoot van Thermphos voor de volksgezondheid. Voor de commissie wordt 100.000 euro uitgetrokken. De eerste resultaten moeten voor 1 februari bekend zijn.

Een motie van SGP dat PS 4x per jaar over de voortgang rapporteren en een evaluatie opstellen ter verbetering van toezicht en controle op bedrijven die emissies veroorzaken, kreeg ook de instemming van alle fracties.

Nu de gedoogvergunning aan Thermphos is ingetrokken, betekent dat tot 1 januari vijfmaal per week meten. Daarmee is de druk op het bedrijf heel groot en moet het nu echt over zijn met de problemen. Er ligt een reeks van metingen, die bij de nieuwe vergunning op tafel komt. Gaat er vanaf dan iets niet goed, dan wordt onmiddellijk gehandhaafd. Niets is dus beter dan dat de nieuwe vergunning ingaat op 1 januari.

Feitenrelaas
Op de website van de Provincie Zeeland is o.a. het feitenrelaas is terug te vinden.  Dit is de link naar het Thermphosdossier van de provincie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/thermphos/?lng=nl; daar kunt u doorklikken naar het feitenrelaas.