GSM-antennes en stralingsgevaar aanleg 5G - vragen aan GS

Afgelopen week verscheen er een artikel in de PZC waarin wordt aangegeven dat het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. De meeste Europese landen houden zich aan de normen hiervoor uit 1999 of gaan nog veel verder. België bv. is heel streng, want in Vlaanderen wordt slechts 7% van de maximale norm toegestaan. GroenLinks heeft - mede n.a.v.

Afgelopen week verscheen er een artikel in de PZC waarin wordt aangegeven dat het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. De meeste Europese landen houden zich aan de normen hiervoor uit 1999 of gaan nog veel verder. België bv. is heel streng, want in Vlaanderen wordt slechts 7% van de maximale norm toegestaan. GroenLinks heeft - mede n.a.v. een brief van het Platform Stralingsgevaar Zeeland – hiervoor onlangs nog aandacht gevraagd op provinciaal niveau bij de kadernota Omgevingsplan 2018, o.a. omdat de uitrol van 5G op stapel zou staan. In het artikel wordt bevestigd dat die uitrol binnenkort van start gaat. 180 wetenschappers uit 36 landen benadrukken de mogelijke risico’s van elektromagnetische velden. Er zou verband aangetoond zijn tussen stralingsgevaar en bijvoorbeeld hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. In elk geval ondervinden 10.000 Zeeuwen last van straling. Naar verwachting zullen in de komende jaren tal van extra GSM-antennes geplaatst worden – in of op bushokjes, lantaarnpalen en reclamezuilen bijvoorbeeld – omdat 5G veel meer zenders vereist dan de huidige op masten of gebouwen. In de komende jaren zijn de Zeeuwse overheden eveneens druk bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie en de (lokale) vertaling daarvan wat waar wel of niet mogelijk is als uitvloeisel van de nieuwe Omgevingswet.

Daarom is dit het moment voor de fractie van GroenLinks om extra aandacht te vragen voor deze problematiek in de hoop/verwachting dat een en ander op elkaar afgestemd wordt nu dat nog kan. 

De fractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen:

 

  1. Is het college op de hoogte van het plan de komende tijd het 5G-netwerk uit te rollen?

Zo ja, weet zij ook al per Zeeuwse gemeente wanneer waar begonnen wordt?

  1. Wanneer het om risico’s voor de gezondheid gaat is de GGD in Zeeland het overlegorgaan met o.a. de Zeeuwse gemeenten en overkoepelend de provincie. In een werkbezoek van mijn fractie aan de GGD Zeeland, maar ook uit brieven en inspreekbeurten geeft de GGD aan graag betrokken te worden bij de uitwerking van het omgevingsplan/de nieuwe omgevingsvisie. Heeft er in het kader van dit stralingsgevaar overleg plaatsgevonden met de GGD Zeeland? Zo ja, wat was de uitkomst? En zo nee, is GS bereid hiervoor een overleg te (laten) plannen, al of niet in samenwerking met de VZG?
  1. Is GS het met de fractie van GroenLinks eens dat het goed zou zijn wanneer er in de beleidsnota Omgevingsplan 2018 een paragraaf wordt opgenomen waarin aandacht besteed wordt aan het gevaar van elektromagnetische velden (EMV) met bijvoorbeeld bepalingen voor de verordening waar wel/geen zenders mogen komen t.b.v. 5G? Zo nee, waarom niet? Is GS bereid hier sowieso aandacht voor te vragen bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie voor de Omgevingswet?
  1. Is GS bereid in het belang van heel Zeeland op korte termijn aan te dringen op de noodzaak van landelijke normen voor elektromagnetische velden bij het ministerie van Economische Zaken? Mede gezien de uitrol van het 5G-netwerk en het gegeven dat er nu overal in de provincie gewerkt wordt aan omgevingsplannen/-visies is het belangrijk over die normen te beschikken. Zo ja, wil GS PS daar dan over informeren? Zo nee, waarom niet?