Handel in vervuilde diesels

Op 19 september maakte Public Eye bekend* dat grondstoffenhandelaren in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen benzine en diesel opkopen met daarin veel zwavel en benzeen. Deze handelaren verkopen de brandstoffen door naar Afrikaanse landen, waar ze zorgen voor enorme vervuiling. Diverse landelijke, maar ook Zeeuwse media** rapporteerden hierover. Speelt dit ook in Zeeland? GroenLinks stelde op 4 oktober vragen; de antwoorden van GS:

Volgens Public Eye is het aannemelijk dat deze verkoop ook plaatsvindt in de Vlissingse havens. Zo is bv. te lezen op p. 97 van het rapport “Dirty Diesel”. Overal waar in tankopslagbedrijven in terminals de verschillende ‘blendings’ worden verzameld, kunnen die vervuilende producten in principe worden gemaakt. GroenLinks maakt zich zorgen over deze vorm van milieuvervuiling en stelt de volgende vragen:

 1. Zijn er in Zeeland bedrijven die zich bezighouden met tankopslag van benzine en diesels, en zo ja: om hoeveel bedrijven gaat het?
  Er zijn in Zeeland bedrijven die zich bezig-houden met de opslag van brandbare vloeistoffen én waarvoor wij bevoegd ge-zag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) zijn. Wij hebben geen inzicht in het aantal be-drijven dat zich uitsluitend met de opslag van benzine en dieselolie bezighouden.
 2. Bent u bereid onderzoek te (laten) doen bij die Zeeuwse bedrijven zodat duidelijk wordt of deze bedrijven zich bezighouden 'met deze tak van sport'?
  Met de "tak van sport" bedoelt u waarschijnlijk het samenstellen van brandstof-fen met een hoog zwavel- en benzeengehalte die vervolgens worden geëxporteerd. Wij hebben geen informatie beschikbaar van Zeeuwse bedrijven die dergelijke brandstoffen blenden en exporteren. De export van grondstoffen dient plaats te vinden via het gangbare handelsverkeer en te voldoen aan de daarvoor geldende (inter-) nationale wetgeving. De controle op de samenstelling van brandbare vloeistoffen ligt niet bij ons als WABO bevoegd gezag. Deze controle wordt uitgevoerd door landelijke overheidsinstanties waaronder Belas-tingdienst, Douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarom zullen wij geen onderzoek in dat kader uitvoeren.
 3. Wilt u initiëren dat ook in Zeeland bij tankopslagbedrijven steekproefsgewijs stoffenlijsten worden opgevraagd?
  Het doel van de steekproef van de stoffenlijst zou zijn om te achterhalen wat de aard van de brandstoffen is die worden geëxporteerd. Het opvragen van de stoffenlijst geeft inzicht in de aard van de opgeslagen stoffen maar biedt geen duidelijkheid of de betreffende stoffen worden geëxporteerd. Een steekproef zal derhalve niet leiden tot meer inzicht. Zie tevens ons antwoord op vraag 2.
 4. Zo ja: wilt u ons informeren wat u met de uitkomsten van dat onderzoek gaat doen?
  Wij zullen geen onderzoek uitvoeren, zie antwoord op vraag 2.
 5. Is het denkbaar dat Zeeland Seaports voor bedrijven een gedragscode en verschillende tarieven instelt? Op die manier kan het Havenbedrijf een selectie aanbrengen in de klanten die het wel en niet van dienst wil zijn. ZSP wil immers graag behoren tot de duurzame zeehavens.
  Zeeland Seaports maakt al een onderscheid in haar tarieven op basis van duur-zaamheid. Ook kijkt Zeeland Seaports - in lijn met het nieuwe strategisch master-plan van de organisatie - kritisch naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) -beleid van nieuwe klanten in de haven.
 6. Wilt u er bij de Vlaamse regering op aandringen dat ook voor de haven van Antwerpen een dergelijk onderzoek wordt gedaan, zo mogelijk in samenwerking met de provincie Zeeland en Zeeland Seaports, met als doel het wegmengen van schadelijke afvalstoffen in het Scheldegebied tegen te gaan en te voorkomen?
  Het lijkt ons het meest effectief als deze problematiek op EU-niveau wordt besproken. In onze contacten met het ministerie van I&M zullen wij hier aandacht voor vragen.
*  : http://www.parool.nl/amsterdam/gifbenzine-uit-amsterdam-bevuilt-afrika~a...
** : http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/onderzoek-legt-export-vuile-diesel... en http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-09-23/1043775/vervuilde-diesel-m...

 

In de media

PZC: Zeeland lijkt schoon in rel vuile diesel