Intensieve varkenshouderij Geersdijk

De PZC van 9 september* jl. meldt dat er volgens omwonenden onterecht een vergunning is verleend voor een nieuwe varkenshouderij in Geersdijk. Op de website van de gemeente Noord-Beveland staat geen informatie over de verlening van een omgevingsvergunning voor dit bedrijf. Het college van B en W Noord-Beveland beroept zich op een oude en inmiddels door verjaring vervallen vergunning uit 1998 en op een vergunning van GS d.d. 1 juni jl. waaruit toestemming zou blijken op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze nieuwvestiging  is strijdig met het (herziene) Omgevingsplan 2012-2018 en de bijbehorende verordening van de provincie. Bij GroenLinks roept dit vragen op (d.d. 13 sept. 2016). Volgens GS is er geen sprake van nieuwvestiging:

 

 1. Kunt u aangeven waar en wanneer deze vergunning in de media is gepubliceerd?
  Op 3 augustus 2016 zijn in het Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad twee publicaties opgenomen die betrekking hebben op dit bedrijf. Ten eerste is meegedeeld dat in het kader van het Activiteitenbesluit een melding is ontvangen voor het starten van een varkenshouderij. Ten tweede is mededeling gedaan van de verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Hierin is gewezen op de mogelijkheid voor belanghebbenden een bezwaar in te dienen.
 2. Heeft u inderdaad toestemming gegeven in de hierboven genoemde vergunning van 1 juni jl.? Was u er zich van bewust dat een publicatie in de media blijkbaar achterwege zou blijven?
  Wij hebben op 1 juni 2016 de vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de huidige exploitatie van het bestaande bedrijf aan de Stekeldijk 25 te Geersdijk. De vergunning is verleend overeenkomstig de omgevingsvergunde situatie. Deze wet kent een eigen toetsingskader. Publicatie van dit besluit heeft plaatsgevonden op 8 juni 2016. Zoals blijkt uit antwoord 1 is de publicatie niet achterwege gebleven.
 3. Volgens de fractie van GroenLinks is hier sprake van nieuwvestiging of omschakeling naar intensieve veehouderij. Beide zijn niet toegestaan. Noch op grond van het bestemmingsplan Noord-Beveland “landelijk gebied 2013”, noch op grond van het provinciale herziene Omgevingsplan 2012-2018. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet?
  Nee, deze mening delen wij niet. Op grond van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 heeft het perceel de bestemming Agrarisch met de functieaanduiding intensieve veehouderij. Dit betekent dat een intensieve veehouderij is toegestaan. Om die reden is er in planologische zin noch sprake van nieuwvestiging noch van omschakeling. Het in gebruik hebben van een bestaande intensieve veehouderij is ook niet in strijd met het (herziene) Omgevingsplan 2012-2018. Een ruimtelijke uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak is niet aan de orde.
 4. Uit het bericht van de gemeente over de verleende omgevingsvergunning maken wij op dat het hierbij gaat om het starten van een varkenshouderij; gesproken wordt namelijk over “het in gebruik nemen van”. Blijkbaar wil men in 2016 een varkenshouderij starten op basis van een vergunning en bijbehorende milieutoets die in 1998 werd verstrekt maar nooit is uitgevoerd. Er is daar immers nooit een varkensstal gerealiseerd op grond van dat besluit toen. Die vergunning is dus verjaard. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat de gemeente ook om deze redenen de omgevingsvergunning niet had mogen verlenen?
  Nee, dat zijn wij niet. Zoals aangegeven onder 2 is op grond van het bestemmingsplan een intensieve veehouderij toegestaan. De varkenshouderij ter plaatse is gedurende een groot aantal jaren buiten werking geweest. De milieuvergunning is om die reden van rechtswege vervallen. De nu aan de orde zijnde procedure is een reguliere omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De  procedure voor deze vergunning is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze procedure is gericht op het weer in bedrijf nemen van het varkensbedrijf. Uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak is in deze procedure niet aan de orde.
 5. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat hier geen toestemming verleend had kunnen  worden voor nieuwvestiging van een intensieve varkenshouderij op de Stekeldijk 25b in Geersdijk? Organisaties en omwonenden dienen ondertussen tal van bezwaren in. Zijn GS voornemens deze vestiging alsnog ongedaan te maken en de vergunning te vernietigen wegens strijdigheid met de wet en het herziene Omgevingsplan 2012-2018? Wilt u de Staten(commissie) daarover informeren?
  Nee, we zijn dat niet voornemens. Er is naar onze mening geen sprake van nieuwvestiging. Bovendien hebben wij de wettelijke mogelijkheden niet om zelf deze vergunning te vernietigen. Wij hebben daarnaast geen strijd met het recht geconstateerd. Er is dan ook geen aanleiding om de omgevingsvergunning in het kader van interbestuurlijk toezicht voor vernietiging voor te dragen aan de Kroon.

* PZC: Omwonenden tegen nieuwe varkenshouderij