Jaarrekening 2018 Provincie Zeeland

De Statenvergadering ging onder andere over de jaarrekening 2018. Hier kunt u het betoog lezen van ons statenlid Gerwi Temmink.

 

Voorzitter,

Aan de orde is de vraag: “Wat vindt de fractie van GroenLinks van de jaarstukken?” Zoals u weet is mijn fractie voorstander van een gedegen financieel beleid. Bovendien hechten wij waarde aan onze controlerende taak en dus zeker ook aan de verantwoording van de financiën. Om die jaarrekening te duiden maakt GroenLinks graag gebruik van herkenbare modellen. Die van een stoplicht hebben wij al eens gebruikt – groen is ok, rood juist niet - of een variant daarop met de duimpjes omhoog of omlaag.

Dit jaar overweeg ik er een abc-tje van te maken. Die insteek wordt in de stukken ook gehanteerd waarbij a staat voor doelen volledig verwezenlijkt binnen gestelde kaders, c gedeeltelijk en e totaal niet. Wie de 228 pagina’s op die manier naloopt kan niet anders dan constateren dat het wel goed zit met de financiën van de provincie. Immers 19 A-tjes, 22 B-tjes, 8 C-tjes en geen D of E-tjes is toch een mooie score.

Het doet GroenLinks deugd dat de cijfers over 2018 een opgaande lijn laten zien. Mede dankzij steun vanuit het Rijk, Europa, de overige provincies en de regio zijn grote risico’s als Thermphos onder controle, stijgen het weerstandvermogen en de weerstandsratio. Bovendien lopen de algemene reserves eindelijk weer op. Bovendien verklaart de accountant dat de stukken voldoen aan de eisen rond getrouwheid en rechtmatigheid. Complimenten aan allen die hiervoor gezorgd hebben. Zowel inhoudelijk als bij de totstandkoming van al die documenten. Dank ook voor de beantwoording van onze technische vragen. Mooi om te constateren dat iets waar GroenLinks jarenlang voor heeft gestreden nu eindelijk gerealiseerd (b)lijkt, namelijk een structurele verhoging voor professionele medewerkers in provinciaal gesubsidieerde instellingen om te kunnen voldoen aan alle CAO-verplichtingen. Net als voor provinciale ambtenaren.  

Is er dan ook sprake van een abc-tje? Zijn er helemaal geen d- of e-kwesties? Wie alles grondig doorgenomen heeft weet dat er best een aantal doelen niet behaald zijn. Door invloeden van buitenaf of door verschuivingen. Met name rond wegenprojecten als de N673 (de Zanddijk) en de rotonde bij de N290. Of de impact van CO2; geen onderdeel meer van het Industriële Symbiose Fonds, maar verschoven naar de roadmap. Op zich maakt het mijn fractie minder uit waar dergelijke doelen geplaatst worden, als ze maar behaald worden. Juist die laatste zien wij daarom in 2020 toch graag terug als een A-tje.

GroenLinks juicht het daarom toe dat er een onderzoek gedaan is naar de CO2-footprint en CO2-uitstoot van de eigen provinciale activiteiten. Er is een werkgroep in het leven geroepen om aanbevelingen op te stellen hoe de provinciale organisatie aan en in de eigen gebouwen het goede voorbeeld kan geven.

VRAAG: kan GS aangeven hoever het hiermee staat? En kan GS toezeggen of en zo ja wanneer PS de uitkomsten van die aanbevelingen tegemoet kan zien?

De reactie van GS was helder: zij onderstrepen dit belang en hebben toegezegd binnenkort met een lijst te komen wat al in gang gezet is en wat nog te verwachten valt. Als goede voorbeelden in deze vanuit de provincie zelf.

Tot slot voorzitter vraagt GroenLinks aandacht voor twee potentiële DE-punten. Wij zijn daarin niet de enige. Want deze week konden we tussen alle terechte loftuitingen voor de afscheidnemende gedeputeerden door vernemen dat ook zij zich zorgen maken over het vervolg van de RUD en de marinierskazerne.

Het moge duidelijk zijn dat GroenLinks hier alert op zal zijn in de komende periode. Zoals wij ook uitkijken naar de zomernota, want ook al valt er de komende jaren blijkbaar 68 miljoen extra te investeren, voor mijn fractie blijft het van groot belang waar de prioriteiten komen te liggen en in welk tempo. Echt vergroenen en eerlijk delen zijn daarbij voor ons de belangrijkste meetlatten.

Voorzitter, afsluitend het abc-tje:

De A van akkoord met deze jaarstukken

De B van het belang van de nieuwe begroting en

De C voor de controlerende taak. En de C van constructief opstellen waar dat kan, maar kritisch waar dat moet. Bij alle veranderingen waar we mee te maken hebben blijft dat in ieder geval een constante van GroenLinkszijde.