Jaarstukken provincie Zeeland 2015

Op de agenda van PS van 3 juni 2016: de Jaarstukken 2015 inclusief Statenvoorstel, waarmee GS aan PS verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. De bijdrage van Gerwi Temmink:

Dank u voorzitter,

De jaarstukken van de provincie over 2015 zijn helder, zowel inhoudelijk als financieel. Per programma en met specifieke financiële paragrafen. Het belangrijkste voor GroenLinks is hieraan toegevoegd, namelijk de verklaring van de accountant voor getrouwheid en rechtmatigheid. Dank dus voor eenieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekwerk en voor de beantwoording van de technische vragen.

Zijn we er dan? Nee, GroenLinks wordt gevraagd akkoord te gaat met de voorgestelde besteding van het positieve resultaat van 9 miljoen. Voordat ik daarop antwoord geef, wil de fractie van GroenLinks ingaan op een paar aandachtspunten van de accountant. En we hebben nog enkele politiek bestuurlijke vragen. Zo is het handboek financiën nog steeds niet af, gingen primaire boekingen te vaak fout en moet de planning - met name de control - verbeteren, zegt de accountant. Zeker op grote projecten. Gelukkig is het aantal medewerkers op de interne controle al toegenomen. Maar toch.

Kan GroenLinks van GS een drietal toezeggingen krijgen: dat over 2016 het handboek wordt gehanteerd  door alle afdelingen; dat de interne controle tijdiger en scherper is, opdat er praktisch geen foute boekingen meer plaatsvinden; en dat de financiële onderbouwing voor ‘hotspot Breskens’ eindelijk helder wordt opgeleverd? Opdat de accountant hier volgend jaar niet nogmaals opmerkingen over hoeft te maken… In de gezamenlijke commissievergadering van 13 mei jl. hebben GS al een aantal inhoudelijke toezeggingen gedaan. GroenLinks gaat ervan uit dat die worden nagekomen, zoals het concreter formuleren van doelen en die dan niet te snel afvinken als 'gehaald'.

Een paar antwoorden in de commissie waren voor GroenLinks niet helder genoeg, daarom vragen we er hier nogmaals naar:

Gaan GS zich daadwerkelijk inzetten om de cijfers van alle gemeenten boven tafel te krijgen waar het gaat om leegstand van maatschappelijk vastgoed? (nu slechts 2 vd 13 gemeenten)

Gaan GS concreet na of alle gemeenten - in het kader van het provinciale doel voor duurzame RO-ontwikkeling - hun bedrijventerreinen afstemmen/saneren? Nu slechts één, te weten Schouwen-Duiveland.

Het archief zal toegankelijk zijn en goed worden beheerd. Niet duidelijk werd: is dit met instemming van het Zeeuws Archief?

Ronduit ontevreden was de fractie van GroenLinks over de antwoorden van GS waar het gaat om de registratie van (zwaar-)gewonden en de cijfers van rijden onder invloed.

Kan de gedeputeerde toezeggen dat hier werk van wordt gemaakt en dat er over 2016 wel tijdig cijfers bekend zijn? Wat voor nut heeft het ROVZ anders nog?

Het programma Economie blijkt haar begroting overschreden te hebben. Formeel mag dat niet. Tegelijkertijd zijn de inkomsten gestegen. Gevraagd wordt aan de fracties wat zij hiervan vinden, want dit hoort niet. Voor GroenLinks is overschrijding geen probleem, mits daar inkomsten van derden tegenover staan die minimaal evenveel stijgen!

Tot slot, voorzitter, vraagt de fractie van GroenLinks speciale aandacht voor de weerstandsparagraaf en het risicomanagement. Net zoals in het jaarverslag regelmatig een doel te rooskleurig wordt afgevinkt als 'behaald', lijkt het ook in deze paragraaf alsof er niets aan de hand is. Maar GroenLinks wil toch wijzen op de vele miljoenen die in 2016 nog in de boeken moeten worden verwerkt voor extra kosten aan o.a. de Sloeweg, voor Waterdunen, en misschien ook Thermphos, Delta e.a. Dan kan de weerstandscapaciteit snel dalen in de richting van de kritieke grens. Want zo rooskleurig staat de provincie er niet voor. Daarom vindt GroenLinks het van groot belang dat risico's tijdig worden gesignaleerd en dat het risicomanagement goed wordt ingericht.

Wat gaan GS doen aan risicomanagement? En hoe krijgen PS daarover gerapporteerd? 

GroenLinks stemt in met de jaarstukken.