Kadernota Campus Zeeland!

Dit voorstel beoogt de kaders vast te stellen voor een 'Masterplan Campus Zeeland'. Een adviesrapport van de Onderwijsautoriteit is vertrekpunt van de ambitie. De betrokkenheid van de provincie is gericht op het versterken van de Zeeuwse economie, behoud/versterken van Zeeland als aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsklimaat en onderzoek in het investeren in de infrastructuur van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dit als investering in de toekomst van de jongeren en de versterking van de Zeeuwse voorzieningenstructuur. Lees hier het Statenvoorstel

Het standpunt van GroenLinks / de bijdrage van Gerwi Temmink:

GroenLinks omarmt de bedoelingen van Campus Zeeland! al vanaf de start. De kansen voor jongeren en onderwijs zijn al genoemd; daar sluiten we bij aan. Daarbij is het enerzijds van belang dat er bestuurlijk goed overlegd wordt met een bestaande TU. In de commissie van juni vroegen wij ons al af of men tijdens de voorbereidingen hier wel voldoende op heeft ingezet. Eigenlijk is sprake van een valse start, nu de provincie bij de TU Eindhoven op een paar tenen is gaan staan. Het bewijst des te meer dat je voorzichtig om moet gaan met dit dossier: zorgvuldig, tijdig en op de juiste plaatsen. Eigenlijk zou de gedeputeerde zich nog eens moeten verdiepen in de komst van University College Roosevelt, en van die ervaring gebruikmaken om het proces goed op gang te houden.

Kan de gedeputeerde aangeven of dit al tot resultaat heeft geleid?

Anderzijds was en is er inhoudelijk overleg met stakeholders en met hoogleraren uit Eindhoven. Dat is goed. GroenLinks wil daarbij twee kanttekeningen plaatsen: maak vooral gebruik van de Zeeuwse kenmerken en mogelijkheden. Concreet gezegd: zet vooral in op de mogelijkheden die duurzame energie biedt. In besparing, in opwekking en als kennisoverdracht. Zeeland heeft daarvoor alles in huis. Bovendien kan er in samenhang met de HZ en het mbo gewerkt worden aan dwarsverbindingen bij pilots. Daarmee wil GroenLinks meteen een bruggetje maken naar een aanbeveling van de commissie-Balkenende. Die zegt ook: zet de Zeeuwse kansen met duurzame technologieën en duurzame energie ook om in banen! Zo vergroten we de kansen voor het onderwijs en realiseren we afstemming tussen de drie o’s: overheid, onderwijs en ondernemen. In de ogen van GroenLinks onderscheidt Zeeland zich op deze manier van andere technische universiteiten.

Wat vindt de Gedeputeerde van deze mogelijkheden om zich te onderscheiden? Dus nieuwe technologieën en duurzame energie koppelen aan banenkansen? Kan hij toezeggen dat dit wordt meegenomen in de ontwikkelingen rond het nieuwe bètacollege, zowel in de voorbereiding als bestuurlijk?