vuurtoren Breskens

Kadernota herziening Omgevingsplan

GS vragen instemming met de Kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 wegens een tussentijdse bijsturing vanuit het rijk en een aantal ontwikkelingen die niet voorzien waren, of urgenter zijn dan gedacht. Beoogd is een beter, actueel Omgevingsplan dat kan dienen als een aanloop naar het nieuwe Omgevingsplan 2018-2024 met dan ook een nieuwe kustvisie. Lees hier het Statenvoorstel

GroenLinks heeft haar bedenkingen, vooral waar het gaat over het bieden van ruimte voor bebouwing bij recreatieve hotspots. GroenLinks wil geen nieuwe verkwanseling van de kernkwaliteiten, met name de Zeeuwse kust, geen Brouwerseiland etc. Lees de bijdrage van fractievoorzitter Gerwi Temmink in PS van 3 juli:

 

Gerwi Temmink in PS van 3 juli 2015:

 

Voorzitter,

Het voorstel om de kadernota aan te passen is helder opgebouwd. Noodzakelijk omdat er de afgelopen 3 jaar veel veranderd is. O.a. de rol van de provincie. En de komende jaren staat er veel te gebeuren.

Het voorstel beschrijft de uitgangspunten uit bestaande beleidsplannen in Zeeland. Zeeuwse Kernkwaliteiten als rust, ruimte, karakteristieke landschappen, natuur/cultuur: dat zijn zaken die we moeten koesteren en versterken. GroenLinks vindt dat ook. Ook goed om zoveel mogelijk gebruik te willen maken van EU-subsidies, maar geen subsidies om de subsidies, zegt GroenLinks. Of het nu gaat om fraai omschreven invalshoeken als Produceren, Beleven of Bloeien op land en zee, doet hier niets aan af. De uitgangspunten moeten leidend zijn. Daarop moet de provincie sturen als het aan GroenLinks ligt. Wanneer straks een nieuwe beleidsnota aan de orde komt, gaan we daar dieper op in.

Van belang is nu dat we in deze tussenliggende kadernota voor een aanpassing van het omgevingsbeleid ook heldere kaders stellen. Onderwerpen die eruit springen zijn voor GroenLinks:

  • Bedrijventerreinen: regionale plannen aanpassen prima; zouden GS daar flinke sturing aan willen geven, zodat niet iedere gemeente gaat concurreren met de buurgemeente? Van kleine bedrijventerreinen verhuizen naar grote: prima, met een zetje in de rug. Uitbreiding van bestaande kleine bedrijventerreinen blijft op beperkte schaal mogelijk, zo staat in het voorstel. GroenLinks zet echter in op zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande terreinen. Herstructurering zal daarbij noodzaak zijn . Vraag 1: s Hoe zien GS deze insteek?
  • Boeren zelf voor hergebruik laten zorgen: okay. Anders zelf laten herstructureren of slopen. GroenLinks onderschrijft dat. Vraag 2: Hoe staat GS tegenover het voorstel van een “fonds voor verwijderingsbijdrage” om verpaupering te voorkomen? Dit is de fractie van GroenLinks nog niet helemaal duidelijk.
  • Recreatiewoningen: GroenLinks is tegen het verkwanselen van de kernkwaliteit van Zeeland, in het bijzonder van de kust. Bovendien zijn er nu al teveel recreatiewoningen.
  • In de commissie stelde GroenLinks: uiteraard is GroenLinks voorstander van duurzame nieuwbouw, maar niet nadat naar de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is gekeken en dat de omgeving niet wordt aangetast. De conclusie van GS op de hoofdvraag van GroenLinks: "moet de provincie begeleidend of sturend zijn?" was dat dit per geval bekeken moet worden. Wat Groenlinks betreft moet de provincie altijd leidend zijn.
  • Zonneparken: GroenLinks volgt hier in eerste instantie de aanbeveling van de Provinciale Omgevingscommissie (PCO). Prima op daken en bedrijventerreinen. Zolang er nog voldoende dakoppervlak beschikbaar is, kiezen we eerst voor daken. Maar de motie over zonne-parken is een goed signaal, dus nemen we die in overweging.
  • Veehouderij: het nieuwe Omgevingsplan wordt mede bepaald door de nieuwe Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Een factor is ook grondgebondenheid. Ruimte in eerste instantie voor bestaande veehouderij. 30% wil door afschaffing van het melkquotum uitbreiden. GroenLinks wil dit helemaal niet! Uitbreiding alleen als die  gepaard gaat met uitbreiding van grond. We moeten kiezen voor diervriendelijke vormen van landbouw! Zeker geen nieuwe bedrijven. Wat ons betreft ook geen uitzonderingen bij grotere uitbreiding dan 1,5 ha. Intensieve veehouderij past bovendien niet in het Zeeuwse landschap. Beter: een zetje in de rug richting biologisch/streekproducten. Prima vindt GL het om wel ruimte te bieden aan kleinschaliger biologische landbouw!
  • Licht en duisternis: kernkwaliteit van Zeeland volgens zowel bewoner als recreant. De provincie wil deze bepaling uit het Omgevingsplan halen. Wordt voornamelijk veroorzaakt door grote bedrijven in industriezones, die zichzelf goed kunnen controleren. RUD zou geen capaciteit hebben. En dit zou 33.000 euro schelen. GroenLinks zegt: niet doen, wel handhaven/toezien. Dit kreeg helaas geen bijval in de commissie. GroenLinks pleit voor het handhaven van duisternis.
  • Kustlijn: nu landelijk w.b. het kustfundament alleen de factor 'veiligheid' nog bepalend is voor inrichting - en natuurwetten als NNZ (v.h. EHS of Natura 2000) - pleiten provincie en PCO ervoor om in het Omgevingsplan wel ruimte te bieden voor bebouwing  bij recreatieve hotspots. Een discussiepunt binnen deze Staten. GroenLinks wil geen aantasting van de bestaande kustlijn, geen Brouwerseiland etc. Mensen komen naar Zeeland voor rust, ruimte, natuur etc. GroenLinks kiest voor de oude lijn: kustlijn buiten bebouwde kom en het bestaande niet aantasten! Hiervoor dienen wij samen met 50PLUS, PvZ en ZL een MOTIE (zie motie 3) in.

Tot zover onze eerste termijn.

 

Reactie gedeputeerde Schönknecht:

De kustvisie wordt opgesteld in overleg met partijen (milieuorganisaties, terreinbeheerders, gemeenten, reacreatiesector, etc.), iedereen wordt erbij betrokken. Die kustvisie wordt de nieuwe onderlegger. Tot dan geldt het vigerende plan, met herziening, wat betekent dat rijksregels vervallen. Alleen bij de hotspots wil Zeeland niet strenger zijn, maar deze ruimte bieden voor uitbreiding en bebouwing. 'Belgische toestanden' willen we hier niet.

Duurzame energie staat voorop, we moeten het in Zeeland niet alleen hebben van zonnepanelen. Bovendien: hoe gaan we om met gronden van overheden e.a.?

Wat betreft het standpunt van GroenLinks over bedrijventerreinen: uitbreiding van kleine terreinen willen we beperken tot een eenmalige afronding. Daarnaast willen we de grote bedrijventerreinen vol hebben. Over GroenLinks en de veehouderij: dat is uw standpunt. En verkwanseling van de kust: we volgende de regels van het rijk, behalve wat betreft de hotspots.

 

Gerwi Temmink in tweede termijn:

Over de veehouderij gaan we graag een keer in discussie; voor GroenLinks is dierenwelzijn namelijk ook van belang. Motie 1 is een verbetering, alleen houdt dit nog steeds in dat aantasting van de kust mogelijk is. Bovendien is de motie van GroenLinks e.a. (motie 3) daarin duidelijker. Motie 2 (zonne-akkers): we zijn voor duurzame energie met wind, water, zonne-energie. Er zijn volop kansen in Zeeland, dus eerst op daken. Maar GroenLinks wil geen kans onbenut laten, daarom gaan we mee met deze motie. GroenLinks heeft waardering voor moties 4 en 5 en stemt tegen amendement 6.

 

Conclusie

Provinciale Staten stemmen in met het voorstel, alleen de SP stemde tegen. In het Statenvoorstel wordt de (inspraak)-procedure beschreven. De vastgestelde Kadernota wordt vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraakperiode worden de beleidskeuzes nader uitgewerkt in een ontwerp herziening Omgevingsplan en ontwerp herziening verordening ruimte. Begin 2016 ontvangen PS de herziening Omgevingsplan en antwoordnota ter vaststelling en na vaststelling door PS treedt het hernieuwde plan in werking.