Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022

Via het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid volledig naar de provincies gedecentraliseerd. Natuurbeleid is daarmee een kerntaak van de provincie geworden. De nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. In PS van 15 juli ligt de Kadernota Natuurvisie 2016-2022 voor, ter vaststelling door PS. Daarin worden 23 beleidskeuzes in het provinciale natuur- en landschapsbeleid voorgelegd. De uiteindelijke Natuurvisie zal eind 2016 ter besluitvorming worden aangeboden.

De bijdrage van GroenLinks / Gerwi Temmink:

Voorzitter,

Voor GroenLinks is de Kadernota Natuurvisie een belangrijk punt vandaag. Het is tenslotte een kapstoknota waar straks andere nota’s aan vastgeplakt worden. Over natuurbescherming, over flora/fauna, over biodiversiteit. GroenLinks ziet de natuurvisie daarom ook als een bouwsteen voor de nog op te zetten Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende nieuwe Omgevingsplan 2018-2024.

Het is goed dat vanuit diverse invalshoeken gekomen is tot deze eerste aanzet. Mooi om te zien dat belanghebbenden al uren op de tribune zitten te wachten. Hartelijk welkom.

Dan over de inhoud. Die onderschrijft GroenLinks in grote lijnen. We hebben hier en daar een enkele vraag en ook wat aanscherpingen. Voor GroenLinks is het bv. wel van belang dat de provincie zich blijft inspannen om ook de laatste 1.000ha natuurgebied z.s.m. te verwerven. Andere partijen roepen dat dit wel op de lange baan kan, maar GroenLinks ziet daarin meer nadelen dan voordelen. Immers, als provincie ben je verantwoordelijk voor de natuur in al haar aspecten. Onderhoud, beheer, ontwikkeling, maar ook bescherming - en biodiversiteit - zijn gebaat bij zoveel mogelijk aaneengesloten stukken, een robuust geheel. Dat heeft ook een meerwaarde voor de educatie en beleving. Bovendien wil GroenLinks nogmaals benadrukken dat natuur voor Zeeland ook een grote economische waarde heeft.

Wat vinden GS van deze invalshoek: 1.000ha zo snel mogelijk realiseren?

Goed overigens dat er 3.5 miljoen euro van het positieve resultaat uit 2015 voorbestemd is om aan de natuur te besteden. Met name ook omdat we de onderwaternatuur niet mogen vergeten. Het gaat GroenLinks vooral om de kenmerkende Zeeuwse soorten en diversiteiten.

GroenLinks vindt het van groot belang dat de provincie haar regierol pakt. Dat betekent in onze ogen niet: alles voorschrijven. Maar wel de kartrekker zijn, inzetten op ambities en die op tafel leggen om die samen met andere organisaties te concretiseren en uit te voeren. Dat hoeft niets extra’s te kosten. Niet afwachten, maar voorop lopen!

Kunnen GS in zijn algemeenheid toezeggen dat zij deze insteek onderschrijven en daar ook naar wil handelen? M.a.w. dat de kartrekkersrol bij de provincie ligt?

GroenLinks heeft ook meegedacht over de financiering. Niet alles hoeft uit de provinciepot. Burgers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties willen graag meedenken, meedoen. Er zijn talloze vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Waarvoor hulde. Het helpt wanneer er vanuit de provincie voor coördinatie gezorgd wordt om overlappingen en hiaten te voorkomen. En ook om aanzetten te geven tot cofinanciering, subsidies of crowdfunding.

Tot slot, voorzitter. GroenLinks wil soms de keuzes van GS in deze kadernota nog wat verfijnen, aanscherpen. Daarvoor dien ik een amendement in om te komen tot een programma voor de bescherming van de Zeeuwse weide- en akkervogels (m.b.t. paragraaf 2.2.1) en een amendement over het ecologisch bermbeheer (m.b.t. paragraaf 2.2.2). Soms kiest GroenLinks voor een andere optie dan GS. Daarom dien ik nog twee amendementen in: een amendement om meer te kunnen betekenen voor maatschappelijke initiatieven (par. 5.1) en een amendement voor ondersteuning van vrijwilligers (par. 5.2).

N.B. De amendementen haalden het helaas niet.

 

De PvdA-SP-GroenLinks-motie die GS opdroeg om:

  • Samen met maatschappelijke partners de verschillende aspecten van de relatie mens-natuur, zoals bedoeld in hoofdstuk 5 en 6 van de Kadernota, in de Beleidsnota Natuurvisie en /of  de aangekondigde nota Natuurbeleving in concrete doelstellingen uit te werken.
  • Hierbij aandacht te besteden aan de betekenis van natuur voor zowel de eigen Zeeuwse bevolking als voor de toeristische gasten die Zeeland bezoeken.

werd aangenomen.