GroenLinks waardeert de strategie, maar ziet bij de uitwerkingen de effecten die de maatregelen op moeten leveren graag scherper geformuleerd. Bijvoorbeeld met een CO2-footprint. De gedeputeerde zegde toe hiermee aan de slag te gaan. 

Gerwi Temmink sprak namens de fractie:

Voorzitter, 

Permanente aandacht. Permanente aandacht voor klimaatverandering. Dat dit continu nodig is blijkt deze week nog eens duidelijk uit een artikel van de PZC. Doen we niets, dan zorgt ontdooiing van de permafrost binnen een paar decennia voor nog veel grotere problemen. We hebben nog een jaar of 8 om te zorgen dat we de Parijse – en Zeeuwse – klimaatdoelen gaan halen.

Gelukkig wordt die urgentie door steeds meer mensen, bedrijven en overheden beseft. In Zeeland werkten velen mee aan de totstandkoming van een gedegen voorstel over hoe in te spelen op die veranderingen.  Wie merkt de klimaateffecten niet? Perioden van hitte, droogte, wateroverlast. En de stijging van de zeespiegel gaat rapper dan gedacht. 

De fractie van GroenLinks heeft waardering voor de opbouw van en de voorzetten in het stuk. Heldere uitgangspunten worden opgesomd – zoals 

de veranderingen gaan ons allemaal aan, 

we beginnen niet op nul, 

niet alles hoeft tegelijk,  

leer van en met elkaar, en vooral 

durf te innoveren en experimenten – terwijl ook de dwarsverbanden met andere grote uitdagingen duidelijk gelegd worden. 

Alle sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen. U en ik eveneens. De vergezichten in hoofdstuk 3 worden anders niet bereikt. Handreikingen genoeg voor de uitwerkingen in die richtingen. Op kleine en grote schaal. Bijvoorbeeld: stenen eruit, planten erin. Groene daken, groene pleinen, kappen met kappen. Maar ook grote innovaties als voedselbossen in de landbouw en groene waterstof voor de industrie. 

Het gaat echter vooral om die concretisering. Juist daar heeft mijn fractie een 5tal vragen. En een suggestie. 

  1. Hoe krijgen we als PS inzage in al die uitwerkingen door verschillende partners?

Antwoord GS: naar de vorm gaan we nog zoeken, maar u krijgt zeker inzage.

  1. Uit het stuk blijkt dat klimaatadaptatie, maar ook stikstof, zoet water, de bossenstrategie en landbouwtransitie allemaal gebaat zijn bij een goede bodemstructuur en waterhuishouding. Natuur-inclusieve vormen van landbouw zoals  voedselbossen zijn daarvoor een prima oplossing.  Is GS bereid meer ruimte te bieden aan dergelijke experimenten? 

Antwoord GS: via (EU-)subsidies bieden we hier al meer ruimte voor. (GL > begroting)  

  1. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een andere rode draad tussen al die grote uitdagingen. In de commissie heeft GroenLinks reeds aangedrongen om de klimaatdoelen, die CO2 effecten dus, scherper in beeld te brengen. Dat vergroot het bewustzijn en draagvlak veronderstelt mijn fractie. En het kan ook. O.a. Schouwen-Duiveland is daarmee aan de slag gegaan. De fractie van GroenLinks heeft reeds aangeboden die voorbeelden en werkwijze te delen. Kan gedeputeerde toezeggen dat zij bij de uitwerking van de provinciale onderdelen gaat werken aan zo’n concretisering, bijvoorbeeld m.b.v. een footprint?

Antwoord GS: ja, dat zeg ik volmondig toe, gezien relatie met RES, zal ik dit in overleg met mijn collega oppakken. En GS gaat graag in op aanbod GroenLinks. 

  1. Voorzitter nog een vraag over het toverwoord in dit stuk: de gga. Oftewel de gebiedsgerichte aanpak. Prima. Het ene deel van Zeeland is het andere niet. Maar GroenLinks zou toch graag zien dat het voor die uitwerkingen helder wordt wie nou zorgt voor het doorhakken van knopen bij tegengestelde belangen. Ziet GS hier voor zichzelf een rol? Of komt dit op het bordje van de VRZ en/of de RUD? Graag helderheid hierover. 

Antwoord GS: dat kan niet zo 1,2,3 gezegd worden. Veel zal afhangen van het afwegingskader dat nog aan u zal worden voorgelegd wanneer we aan de uitwerking gaan beginnen.

Het zou immers zonde zijn wanneer dat soort beslissingen ook in Zeeland via de rechter moeten worden afgedwongen. Bovendien weet GroenLinks dan zeker dat het meest belangrijke aspect in deze materie – tempo maken, de urgentie dwingt ons nu e.e.a. verder op te pakken en uit te werken – zeker niet hoog genoeg ligt. 

Voorzitter, ik rond af. Allereerst met te melden dat GroenLinks mede-indiener is van een motie van de PvdD over minder gewasbestrijdingsmiddelen (motie is verworpen). En met nog een belangrijke vraag: 

  1. Hoe worden we als PS betrokken bij het vervolg? 

Antwoord GS:  zoals gezegd bij o.a. het afwegingskader, maar ook bij terugkoppelingen uitwerkingen. Later meer over de mogelijkheden in deze.  

Wij zijn benieuwd naar de reacties van GS.

Mijn fractie zal het vervolgtraject van deze klimaatstrategie sowieso kritisch volgen. 

Permanent, daar kunt u op rekenen.

GroenLinks heeft voor het Statenvoorstel gestemd, dat is aangenomen met praktisch met alle stemmen voor..