Klimaatadaptatie in Zeeland- notitie netwerksturing

In Statenvergadering van 20 september 2019 kwam het onderwerp notitie netwerksturing Klimaatadaptatie aan de orde.

Namens de fractie zei Gerwi Temmink het volgende: 

Voorzitter,

“Alleen bereik je niets, samen des te meer.” Burgers en andere belangstellenden die politieke debatten volgen horen deze wijsheid de laatste tijden steeds vaker. Zeker wanneer het om netwerksturing gaat. En/of om grote maatschappelijke uitdagingen, die gaan vaak hand in hand.

De fractie van GroenLinks herkent en erkent zich in deze opvatting. Immers als gemeente, provincie of rijk kun je in je eentje niet bepalen wat waar wel of niet mag, kun je geen energietransitie realiseren, kun je niet voor iedereen een leefbare samenleving creëren en/of klimaatveranderingen tegengaan. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen dit evenmin realiseren in hun eentje. We hebben elkaar nodig.

Of je de veranderingen in het klimaat nu wel of niet wilt toeschrijven aan menselijk handelen – voor GroenLinks is dat overigens geen punt van discussie, het is voor ons onomstotelijk wetenschappelijk vastgesteld dat dit zo is – zij zijn heden ten dage overal in de wereld merkbaar: meer overstromingen, meer wateroverlast, meer droogte, meer hitte. 3 van de 4 aspecten ervaren wij in ons land, ja ook in onze provincie, steeds vaker.

Daarom is het goed dat er nu een notitie netwerksturing klimaatadaptatie op tafel ligt. Met een brief van PS aan GS waarin nog een aantal wensen en bedenkingen verwoord zijn die wat ons betreft meegenomen dienen te worden. Die ga ik hier niet stuk voor stuk herhalen. Wel wil GroenLinks ingaan op een drietal wensen die o.i. van kardinaal belang zijn om het draagvlak voor zo’n transitie, voor zulke veranderingen te realiseren en te vergroten:

1) maak het zichtbaar voor iedereen. En 2) hou het betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.

3) Toon in de uitwerking van dit gehele proces de dwarsverbanden naar de andere hierboven genoemde grote maatschappelijke opgaven.

En voorkom a.u.b. in toekomstige notities omschrijvingen als zouden die uitdagingen alleen voortvloeien uit de koker van het coalitieakkoord. Immers praktisch alle oppositiepartijen, of niet-coalitiepartijen zo u wilt, hebben deze 5 uitdagingen aangereikt. Volgens mijn fractie wordt dat op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zo ingestoken. Benadruk dan die eensgezindheid.

VRAAG: Wil/kan GS toezeggen erop toe te zien dat in de verdere uitwerking van strategische opgaven die eensgezindheid benadrukt wordt in plaats van het voorrang geven aan het idee alsof zoiets uit de koker van de coalitie is ontstaan?

(GS erkende volmondig dat dit zo is en zal hierop toezien; en anders GL wel).

Tot slot voorzitter zeg ik u toe dat de fractie van GroenLinks bij de uitwerking richting de hoofdlijnnotitie over de netwerksturing klimaatadaptatie niet alleen kritisch zal kijken of deze wensen en bedenkingen meegenomen zijn, of die dwarsverbanden uit de verf komen, of allerlei deelterreinen zoals het zoetwaterplan en vergroeningsmaatregelen een passende plek hebben gekregen en of burgers/bewoners gehoord zijn naast alle andere belanghebbenden, maar zullen we er vooral ook op letten dat klimaatadaptatie niet gezien wordt als louter een bedreiging. GroenLinks ziet daarin namelijk grote (innovatieve) kansen voor Zeeland! We komen daar later op terug.

GroenLinks stemde voor dit voorstel net als de meerderheid in PS.