Leenfietsen

Het jaar van de fiets heeft Zeeland als fietsprovincie op de kaart gezet. Calllock deed een proef met gratis witte leenfietsen in Middelburg. Callock wil het project uitbreiden met meer fietsen en meer ophaalpunten in Middelburg en de rest van Walcheren. Dit kan aldus Callock niet zonder hulp van ‘de overheid’, wil het bedrijf doorgroeien naar 300 tot 400 fietsen op heel Walcheren. De onderhandelingen met gemeente en provincie konden nog niet worden afgerond. GroenLinks ziet graag een vervolg van de proef en stelde op 28 maart vragen. GS vinden de proef geslaagd en dagen Calllock uit het systeem verder uit te rollen.

Toelichting
Het jaar van de fiets heeft Zeeland als echte fietsprovincie op de kaart gezet. De site vermeldt daarover o.a. het volgende:

In Zeeland wordt de fiets veel gebruikt naar het werk of voor recreatieve verplaatsingen. De fiets kan een groot deel van korte autoritten vervangen. Zo kan het autogebruik worden beperkt en de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en platteland worden verbeterd. Om het gebruik van de fiets te stimuleren heeft de Provincie Zeeland in 1997 het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (ZCF) ingesteld. Naast aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk (compleet, veilig en comfortabel) gaat de aandacht van het ZCF ook uit naar het promoten van de fiets als aantrekkelijk vervoermiddel, zeker voor korte afstanden. Het ZCF werkt intensief samen met gemeenten, waterschappen, provincies en (belangen)organisaties.

Het bedrijf Calllock heeft het afgelopen jaar een proef gedaan met gratis witte leenfietsen in Middelburg. Callock wil het project uitbreiden met meer fietsen en meer ophaalpunten in Middelburg en de rest van Walcheren. Dit kan aldus Callock niet zonder hulp van ‘de overheid’ wil het bedrijf doorgroeien naar 300 tot 400 fietsen op heel Walcheren. De onderhandelingen met gemeente en provincie konden nog niet worden afgerond. GroenLinks zag graag een vervolg van de proef.

Vragen

 1. Vindt u de proef met gratis witte leenfietsen in Middelburg geslaagd?
  De proef is door de ondernemer Calllock in eerste instantie opgezet om het materiaal te testen. Dit is gebeurd en wordt door de ondernemer succesvol genoemd. Er zijn diverse mankementen opgelost. Daarnaast is er weinig gedaan aan promotie van het systeem onder (potentiele) gebruikers. Toch is het aantal gebruikers gegroeid. Op een aantal locaties zou bij voortzetting van de proef het aantal fietsen/plaatsen uitgebreid moeten worden. Derhalve zijn wij van mening dat de proef is geslaagd.
 2. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de proef voort te zetten?
  Samen met Calllock en gemeente Middelburg zijn wij in gesprek om te proberen het mogelijk te maken dat de proef nog gedurende het zomerseizoen in Middelburg voortgezet kan worden.
 3. Bent u bereid de proef voor heel Walcheren onder voorwaarden te ondersteunen?
  De resultaten van de proef geven op zich voldoende aanleiding om de proef voort te zetten en uit te breiden. Daarbij past een dergelijk fietsverhuur-systeem goed binnen de beleidskaders van het Provinciaal verkeer en vervoersbeleid (pvvp) en het onderliggende fietsbeleid. Het stimuleren van een automatisch fietsverhuursysteem is een logisch vervolg op de experimenten die al eerder zijn uitgevoerd om het huren van fietsen in Zeeland te stimuleren. Een geautomatiseerd systeem zorgt ervoor dat er 24 uur per dag een fiets gehuurd kan worden, ook als andere ondernemers gesloten zijn.
  Een netwerk van geautomatiseerde fietsverhuurlocaties is mogelijk een aanvulling op het Openbaar Vervoer en kan zelfs gezien worden als een heel nieuw systeem van niet gemotoriseerd Openbaar vervoer. Denk aan het gebruik van een leenfiets na aankomst op een busstation, maar ook voor een zakelijke verplaatsing binnen de stad gedurende werktijd.
  Bezoekers die de auto parkeren buiten het centrum en onze provincie verder op de fiets verkennen: dit zijn een paar van de vele mogelijkheden die een dergelijk systeem biedt. Binnenstedelijk kan het helpen bijdragen aan vermindering van het aantal autoverplaatsingen en het autoluw maken van de stadscentra. Een dergelijk fietsverhuursysteem draagt ertoe bij dat Zeeland en de diverse plaatsen binnen Zeeland zowel voor inwoners, forensen en recreatieve bezoekers makkelijker te bereiken zijn.
  Om deze reden vinden wij het belangrijk om te onderzoeken of een uitbreiding van het aantal locaties in en ook buiten Middelburg mogelijk is en of het noodzakelijk is om het project (onder voorwaarden) te stimuleren.
  Een van de voorwaarden om het project te ondersteunen is dat er bij de lokale ondernemers draagvlak is voor een dergelijk systeem. Calllock zal worden uitgedaagd om het fietsverhuursysteem samen met de Zeeuwen verder uit te rollen over Zeeland.
 4. Zo ja wilt u dan vervolgens de commissie informeren over de resultaten daarvan en een mogelijk vervolg?
  Uiteraard. De resultaten van de proef hebben nu (nog) een vertrouwelijke status. Wanneer deze openbaar zijn zullen wij u deze toesturen.
 5. Is dit niet een typisch ‘land in zee project’?
  Het versterken van een dergelijk fietsproject kan inderdaad geplaatst worden binnen de kaders van Land in Zee.
  'Het LAND IN ZEE!-perspectief staat vooral het verder versterken én benutten/kapitaliseren van waar Zeeland zich in onderscheidt én dus (uitzonderlijk) goed in is cq kan worden.'
  Zeeland heeft zich onder andere middels het Zeeuws jaar van de fiets op kaart gezet als fietsprovincie. Onlangs is uit een onderzoek, dat is uitgevoerd door NBTC-NIPO, gebleken dat de recreatieve fietser erg enthousiast is over Zeeland. Zeeland scoort op de verschillende onderdelen een 7,1 of hoger. Daarmee laat Zeeland de andere provincies op alle onderdelen achter zich.