Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Provinciale Staten hebben de wettelijke plicht om voor 1 nov. 2014 de omzettingsregeling voor luchthaven Midden-Zeeland om te zetten in een luchthavenbesluit. Zeeland Airport heeft een luchthavenbesluit ingediend voor het verharden van de baan, het wijzigen van de vliegroute en het uitbreiden van het aantal helikopterbewegingen met max. 400, waarvan 60 buiten de daglichtperiode. Lees de bijdrage van Leen Harpe.

Toelichting

Met het vliegveldbestuur is in 2001 een overeenkomst gesloten. In het luchthavenbesluit zijn alle drie de elementen opgenomen en is tevens rekening gehouden met het provinciaal beleid. Voorgesteld wordt de verharding van de baan en het wijzigen van de vliegroute in het luchthavenbesluit op te nemen en in het luchthavenbesluit te kiezen voor: één geluidsbudget dat geldt voor alle vliegbewegingen (totaal 46.558); het uitbreiden van het aantal helikopterbewegingen met maximaal 400 toe te staan binnen de nu beschikbare geluidsruimte waarvan maximaal 60 bewegingen als niet structureel te beschouwen en toe te staan buiten de daglichtperiode; de plaatsgebonden risicocontouren af te kappen en te stileren; het beperkingengebied ongewijzigd te laten ten opzichte van de omzettingsregeling; alleen het maximum aantal vliegbewegingen en de openingstijden uit de overeenkomst op te nemen; geen afwijkende bepalingen m.b.t. handhaving op te nemen en het specifieke handhavingsbeleid voor de RBML in 2014 nader te beschouwen.

De volledige tekst van het Statenvoorstel is hier te vinden.

De bijdrage van Leen Harpe:

Voorzitter,

Woensdag was ik op een congres over MER-rapportages. Een van de dingen die aan de orde kwamen, was dat je bij een beperkte beoordeling / toetsing per definitie vraagtekens moet zetten of de informatie objectief is. Doorlezende 'wat staat er nu', lees je dat er heel snel naar een conclusie is toegewerkt. Jammer dat er geen enkel beletsel is geweest om een uitgebreide procedure te volgen.

Inderdaad, een mer-procedure zegt ook niet altijd alles. Zie de gasboringen in de Waddenzee, waarbij werd gesteld dat de bodem niet zou dalen. Maar een uitgebreide mer-procedure brengt beter en meer zekerheden en onzekerheden in beeld, zodat je toetsingscriteria hebt.

GroenLinks heeft nooit ingestemd. Dat deze keuze gemaakt is: jammer, maar dat respecteer je. Echter, het bestuur van het vliegveld speelt een ragfijn spel. De routes konden niet meer worden meegenomen in de mer-beoordeling. Daar heeft GroenLinks moeite mee en dat is voor ons reden om tegen dit voorstel te zijn. Investeren in een verharde baan... ieder beleid is beleid tot het wordt ingehaald door volgend beleid. Uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op termijn is dus reëel.

Feit is dat de nieuwe routes niet zijn meegenomen in de MER-notitie. Een gemiste kans.

Provinciale Staten stemmen vóór het voorstel, met uitzondering van GroenLinks, D66 en SP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

Omroep Zeeland: Vliegveld Midden-Zeeland mag uitbreiden