Luchthavenbesluit Zeeland Airport - MER niet nodig?

Op de agenda van de Statenvergadering van 29 juni 2018 stond een punt over de activiteiten van Zeeland Airport. GS stelde voor om, voor de aanvraag t.b.v. de voorgenomen wijziging van de activiteiten van Zeeland Airport, geen MER op te stellen. De stukken voor dit agendapunt waren enkele dagen voor de vergadering nog absoluut niet op orde. GroenLinks heeft vanuit de commissie ruimte - Adrie van 't Westeinde -  daarom nadrukkelijk gevraagd. Daarna is pas van alles op gang gekomen en is op het laatste moment alsnog informatie verstrekt. Als GroenLinks niet aan de bel had getrokken waren die gegevens, op het moment van vergaderen, niet beschikbaar geweest. Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Hieronder is te lezen wat Gerwi Temmink daarover gezegd heeft.

Voorzitter,

Sec genomen kan ik melden dat de fractie van GroenLinks juridisch overtuigd is van de juistheid van het Statenvoorstel dat een m.e.r. niet noodzakelijk is om in een later stadium als PS een verantwoord besluit te kunnen nemen om de voorgenomen activiteiten van Zeeland Airport B.V. – meer helikoptervluchten – wel of niet te vergunnen. Misschien ware het wel beter. Wij begrijpen de vraagstelling van de PvdA in deze daarom erg goed.

Er zijn verder al veel inhoudelijke vragen gesteld in deze eerste termijn. Daar sluit mijn fractie zich bij aan. Ik wil graag inhaken op het proces naar dit agendapunt.

Op het laatste moment zijn er allerlei stukken toegevoegd aan deze agenda. Het is feitelijk eerst nodig dat er een officiële aanvraag wordt ingediend. Wanneer die aanvraag vanuit Zeeland Airport B.V. daar is zal mijn fractie zeer kritisch kijken naar de milieueffecten voor lucht, bodem, geluid en natuur/biodiversiteit. Want zoveel helikoptervluchten meer, dat kan niet anders dan effect hebben. GroenLinks heeft al meerdere malen aangegeven dat er naar locaties in het havengebied in en rond Vlissingen gezocht zou moeten worden. De motie van de SP met een verzoek daartoe zullen wij dan ook steunen. VRAAG : Vindt GS eveneens dat zij zich hier actieve in op dient te stellen? GroenLinks verwacht hierin een pro-actief GS.

Verder moet het mij van het hart voorzitter, dat GroenLinks – en mijn fractie blijkt daarin niet de enige, zie o.a. de inbreng van D66 en het CDA – op zijn zachtst gezegd buitengewoon ontevreden is met de manier en tijdstippen waarop wij aan die benodigde informatie gekomen zijn. Vlak voor de commissievergadering heeft mijn burgercommissielid, dhr. Van ’t Westeinde er voor gezorgd dat een aangehaalde bijlage alsnog bij de stukken kwam. En pas op verzoek van die commissie zijn er nadien nog meer verhelderende stukken toegevoegd, o.a. van het vliegveld zelf.

Bovendien toonde een mail namens omwonenden en andere belanghebbenden aan, ook weer van na die commissievergadering, dat niet iedereen op dezelfde golflengte zat. Juist bij dergelijke ingewikkelde kwesties is het van belang dat elke fractie tijdig en goed onderbouwd wordt geïnformeerd.

VRAAG: Kan de gedeputeerde nog eens uitleggen hoe dit zo gekomen is? Geen slapende honden wakker maken of is er toch een andere verklaring.

Mijn fractie heeft een motie van die strekking overwogen. Gelukkig kwam er op het laatste moment alsnog extra informatie. Toch zou ik graag de toezegging van de gedeputeerde hebben dat wij in het vervolg richting dat gevraagde besluit om de voornemens van Zeeland Airport B.V. wel of niet te vergunnen tijdig en volledig geïnformeerd zullen worden. Niet alleen met het oog op die milieueffecten, maar ook vanuit de diverse invalshoeken van belanghebbenden. Wil hij dat toezeggen?

In zijn reactie betuigde gedeputeerde De Reu spijt over de gehele gang van zaken. Hij erkent dat GS teveel een technische, rationele houding heeft aangenomen en te weinig heeft aangevoeld wat in de samenleving speelt. Hij heeft beterschap beloofd en toegezegd dat hij PS in het verloop van dit proces tijdig en volledig zal informeren.

 

De Staten op zich hebben besloten om het onderwerp aan te houden. Dit om de gedeputeerde de gelegenheid te bieden na te gaan of er alternatieve locaties haal- en denkbaar zijn. GroenLinks heeft volmondig ingestemd met dit uitstel t.b.v. de zorgvuldigheid en de kans om straks beter af te wegen wat te doen met de plannen van het vliegveld.