Luchtkwaliteit en houtstook

Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 nov. jl. vragen. GS antwoorden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook]

Interessant:
www.houtrookvrij.nl een petitie waar u uw steun kunt betuigen: geen houtrook in woonwijken
*  Raad Middelburg nam een GroenLinks-motie aan om B en W onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om a. nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels, en b. de APV aan te passen aan deze beleidsregels. (zie bijlage)

Toelichting

 

De luchtkwaliteit is zeer belangrijk voor onze gezondheid. Vuile lucht inademen is slecht voor iedereen. Tot de vervuilers van de lucht moeten ook de houtkachel, de open haard, de vuurkorf en de barbecue* gerekend worden. Het onderwerp luchtkwaliteit en houtrook is actueel en heeft de aandacht van GGD’s, Longfonds, WHO en vele anderen.

Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling.

Er zijn al vele rapporten verschenen die de schadelijkheid van houtrook bevestigen. De GGD's , het Longfonds en vele andere deskundigen vinden dat zowel Rijk als provincie en gemeenten dit op de agenda moeten zetten. De World Health Organsation (WHO) heeft geconcludeerd dat Nederland helemaal geen houtstook nodig heeft.

Vandaar onze vragen:

 1. Is het college bereid dit onderwerp te agenderen en te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit in Zeeland kan verbeteren door het indammen van houtstook en het verminderen van houtrook? Zo ja: wat kan de provincie Zeeland doen? Zo nee: waarom niet?
  Gedeputeerde Staten gaan niet over houtstook bij particulieren in houtkachels, open haart, vuurkorven en barbecues. Gemeenten zijn het bevoegd gezag op grond van de Woningwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is voor wat betreft milieu, neemt de RUD het aspect houtverbranding mee in de vergunningverlening, indien aan de orde.
 2. Wilt u de Zeeuwse gemeenten oproepen hieraan aandacht te schenken met als doel de gezondheidsklachten van mensen verminderen en mensen met rookoverlast niet in de kou te laten staan?  
  In het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 is het verminderen van luchtverontreiniging door houtverbranding niet benoemd als speerpunt. Dit onderwerp heeft daarom  beleidsmatig niet onze aandacht.
 3. Is u bekend op welke schaal industriële houtstook – of anderszins - wordt toegepast in Zeeland? Bent u bereid om hierover navraag te doen bij RUD, GGD e.d.?
  Nee, wij zijn niet op de hoogte van de schaal waarop industriële houtstook –  of anderszins – wordt toegepast in Zeeland. Een groot deel van de bedrijven in Zeeland vallen voor wat betreft milieu onder het bevoegd gezag van de gemeente (Wabo bevoegd gezag). Het wordt ons inziens pas zinvol om hierover informatie op te vragen bij de RUD, GGD e.d. als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder.
 4. Welke mogelijkheden heeft u verder ter beschikking om dit probleem aan te pakken of aan te zetten tot vermindering van dit probleem, ter verbetering van de luchtkwaliteit?
  Andere mogelijkheden om iets aan het verminderen van houtrook te doen binnen het huidige omgevingsbeleid zijn er ons inziens niet.
*: Zie www.houtrook.nl en www.houtrookvrij.nl

 

In de media:

Omoep Zeeland: 'Provincie gaat niet over houtrook'
Omroep Zeeland: Vuurkorf en houtkachel slecht voor Zeeuwse lucht
PZC: GroenLinks wil af van houtkachels in Zeeland
Houtrook.nl: Luchtkwaliteit en houtstook