In de Statenvergadering van 4 maart 2020 werd gesproken over de strategie t.a.v. de Marinierskazerne. Hieronder leest u wat Gerwi Temmink, namens de fractie, daarover zei.

Voorzitter, 

U verwoordde halverwege de vorige maand op diverse plaatsen hoe de Zeeuwen zich voelen nadat staatssecretaris Visser bekend had gemaakt dat de marinierskazerne naar Nieuw-Milligen zou gaan: “Bedonderd, geschoffeerd, onbehoorlijk bestuur, onbetrouwbaar, zo ga je niet met elkaar om” of woorden van gelijke strekking. Bijzonder krachtig en raak wat GroenLinks betreft! 

Inmiddels zijn we een paar weken verder en weten we meer. Barbertje hoefde niet te hangen. Kamer, kabinet en land lijken onder de indruk van onze eensgezindheid en vinden dat Zeeland ruimschoots gecompenseerd dient te worden. Dat klinkt hoopgevend nietwaar? Echter, wat zijn beloften uit Den Haag waard? GroenLinks hanteert hier in elk geval het principe van eerst zien, dan geloven. En we moeten zeker niet alleen maar afwachten tot de adviseur eindelijk zover is dat hij/zij met plannen naar Zeeland komt..

Wat dat betreft is de fractie van GroenLinks blij met de actieve inzet van Vlissingen, provincie en Waterschap op 3 sporen, verwoord in de GS-brief van 3 mrt jl.:

  1. vergoeding van alle (in)directe kosten, breed te zien (in geld uitbetalen)

  2. nieuwe investeringen met vergelijkbaar structureel effect en

  3. investeringen a.g.v. imagoschade

Vandaag is aan de orde hoe het strategische proces eruit zou moeten zien op weg naar die ruimschootse compensatie (aangenomen dat de voorgenomen besluiten door het kabinet voor eind maart omgezet worden in definitieve, maar wie twijfelt daar nog aan? GroenLinks in elk geval niet). Eendracht maakt macht en ja, samen sta je sterk. Woorden die wij wel vaker gebruiken. Het gaat er nu om of we die eensgezindheid kunnen inzetten op weg naar maximale compensatie voor dat wat beoogd werd met de komst van de marinierskazerne? En hoe zou dat dan moeten?         

Niet met stokpaardjes van een enkeling – meer asfalt bv. levert echt geen structureel werk op – of sigaren uit eigen doos (lees: reeds toegezegde middelen). GroenLinks zou de strategie vooral willen richten op gemeenschappelijke belangen, door iedereen omarmd. Bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke instellingen en overheden zoals de Zeeuwse gemeenten, Vlissingen voorop, het Waterschap en zeker ook de provincie.

Zijn die te vinden dan? Ja, volgens GroenLinks zeker. Waar? In de aanbevelingen van de commissie-Balkenende en de onderleggers van de maatschappelijke opgaven waar we samen aan werken in de provincie. Niet voor niets hebben we die praktisch als gehele PS aan het begin van deze Statenperiode samen vastgesteld. Met nadruk wijs ik dan nogmaals op dat dit coalitie- en oppositiepartijen betreft. GroenLinks stelt voor de strategie vooral te richten op de groene en rode pijlers uit deze door iedereen omarmde aanbevelingen/uitdagingen. 

Onderzoek en innovaties dus! Bij de vergroening van de economie (o.a bij de industrie en landbouw in balans met de ecologie) alsook om effecten van klimaatverandering tegen te gaan, te werken aan de energietransitie en de leefbaarheid om hier nog eens in te zoomen op de hoofdlijnen. Waarom zouden van Zeeland niet DE PROEFTUIN van Nederland maken op die terreinen waarop we nu reeds inzetten: water, voedsel en energie? Veel verdergaand dan wat tot nu toe geopperd is. GroenLinks heeft zijn lijstje klaar. Daar liggen de kansen op structurele versterkingen ten behoeve van werkgelegenheid. En op langdurige, hoogwaardige opleidingskansen in Zeeland. 

Aangezien te verwachten valt dat zo’n strategie niet meteen werkt op een schaal als beoogd met de komst van de marinierskazerne, moet de strategie voor de kortere termijn wat GroenLinks betreft deels ook gericht worden op inzet financiële middelen op een wijze dat iedereen er iets aan heeft! Wel in combinatie met die vergroeningsinsteek, bijvoorbeeld aan hulp bij de isolatie van je woning. Ook hier heeft GroenLinks haar lijstje klaar.

Vandaag gaat het vooral om de strategie en hoe we daar eensgezind op kunnen inzetten. Wanneer we op bovengenoemde wijze gezamenlijk dat proces in kunnen gaan, onderstreept dat het belang dat GroenLinks hecht aan de kans dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom is GroenLinks mede-indiener van een soortgelijke motie, die zojuist is ingebracht en ondersteund wordt door allen. 

We hebben nog een 3-tal vragen voor GS:

VRAAG1: wanneer en op welke wijze krijgen politieke partijen, maar ook andere overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs de kans hun wensen te concretiseren in lijn met brief en de door GL bepleite strategie?

VRAAG2: en wanneer en op welke wijze krijgt PS de kans op een of andere manier mee te beslissen over de daadwerkelijke voorstellen? Immers als volksvertegenwoordigers gaven ooit groen licht voor die forse investeringen. Alertheid lijkt GroenLinks geboden. Om over 5 jaar niet weer achter het net te vissen, horen wij graag hoe en wanneer wij aan zet zijn in dit hele proces.

VRAAG3: heeft GS al een strategie om te voorkomen dat zij in dit proces op weg naar ruimschootse compensatie niet weer alle belangrijke stappen/besluiten vanuit Den Haag via de media moet vernemen? 

De reactie vanuit GS op vraag 1 en 2 is dat die zaken meegenomen worden in het overleg dat opgestart wordt met Rijk (en de te kiezen adviseur, voor beide partijen aanvaardbaar). Het antwoord op vraag 3 was duidelijk: vanaf dag 1 wordt er gekoerst op enkel directe communicatie, regelmatig te delen met PS, vertrouwelijk waar noodzakelijk: zowel op proces als inhoud.

Wat GroenLinks voor ogen heeft m.b.t. de te volgen strategie om te komen tot het maximale resultaat voor iedereen moge duidelijk zijn. We willen daarnaast benadrukken dat het o.i. sterk is alle rechten veilig te stellen door de Staat ingebrekestelling te verwijten.  Met andere woorden onze strategie dient er eveneens op gericht te zijn juridisch alles maximaal in te dekken. Immers: Zeeland heeft aan al haar verplichtingen voldaan en het volste recht op de toegezegde ruimschootse compensatie. Juridische processen kunnen in kwesties als deze lang duren, temeer omdat er geen jurisprudentie voorhanden is. GroenLinks pleit dan ook voor een parallelle strategie in deze.