Milieuprogramma 2018-2022

In de Statenvergadering van 26 oktober 2018 werd o.a. het milieuprogramma 2018 - 2022 behandeld. GroenLinks heeft niet ingestemd met dit programma omdat het onvoldoende ambitieus is. 

Milieuprogramma 2018-2022

Voorzitter,

Aan de orde is het milieuprogramma van de provincie voor de komende jaren.

Praktisch gezien een beleidsneutrale voortzetting van het vorige programma met enkele actualisaties: er komt een onderzoek naar of er meer meetpunten voor de luchtkwaliteit dienen te komen – volgens GroenLinks moet de uitkomst ja zijn en daarom steunen wij de motie van 50Plus – en de programmatische aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen wordt aangescherpt. Prima, want dit is hard nodig. Daarbij nog wel een vraag.

VRAAG: gezien de aard van deze omissie is de vraag op welke termijn met die programmatische aanpak begonnen wordt. Kan GS hierover uitsluitsel geven?

Voor mijn partij getuigt het gehele programma van weinig ambitie. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat de vier maatschappelijke opgaven van deze tijd als de onderleggers gezien dienen te worden. Met o.a. de energietransitie en de klimaatacceptatie. Van een organisatie die medeondertekenaar is van het Zeeuws Energieakkoord, van de duurzame ambities voor de havens en waarvan geacht wordt dat zij eind van deze maand ook positief staan t.o.v. een nieuw Zeeuws Klimaatakkoord, verwacht de fractie van GroenLinks meer.

Waarom niet wat stelliger doelen? Waarom niet wat meer inspelen op het principe de vervuiler betaalt? En dus het meer tegengaan van veroorzakers hiervan zoals bijvoorbeeld in de industrie, het verkeer en de landbouw? Bij de behandeling van het nieuwe omgevingsplan 2018 heeft mijn partij via het (mede)-indienen van diverse amendementen en moties getracht die ambities  wat scherper te krijgen. Rond fijnstof, geur, bodem en lucht bijvoorbeeld.

Helaas was daarvoor de vorige maand te weinig steun, waardoor GroenLinks niet heeft ingestemd met dat nieuwe omgevingsplan.

Aangezien dat omgevingsplan de basis vormt voor dit milieuprogramma, dien je als fractie te bekijken of de vertaling van dat plan naar concrete uitvoeringsstappen goed gedaan is. Zoals al eerder in dit debat opgemerkt is door andere partijen, viel dit nog niet mee. Ik sluit aan bij wat hierover al gezegd en gevraagd is door o.a. PvdA, SP, CDA en VVD. Daarbij heeft GroenLinks nog 1 vraag, die ook al aan de orde kwam bij een van indieners van de zienswijzen.

VRAAG: nog afgezien van dat GroenLinks het niet realistisch acht dat er sprake zal zijn van een terugloop van de intensieve veehouderij, vraagt mijn partij zich af hoe het nu precies zit met de maximale bedrijfsoppervlakte. Is dit nu 5000 m2 zoals in het milieuprogramma staat of toch maar liefst 8000 m2 zoals genoemd in het Omgevingsplan 2018. Kan GS nog eens precies uitleggen wat nu de norm is? En welk document leidend is in deze?

Antwoord GS: het omgevingsplan 2018 is te allen tijde leidend; dat er een aantal zaken niet duidelijk een op een in het milieuprogramma is overgenomen betreurt GS. Omwille van de praktische noodzaak dat er voor 7 november een nieuw milieuprogramma vastgesteld moet zijn, besluiten PS het voorstel over te nemen nu vast het voorliggende in stemming te brengen met de toezegging dat het programma z.s.m. aangepast zal worden – inclusief het opnieuw ter inzage leggen – alvorens die gewijzigde versie opnieuw behandeld zal worden. Dat zal uiterlijk 1 maart 2019 zijn, nog in deze Statenperiode. Voor GroenLinks maakt(e) dit tussenvoorstel geen verschil voor haar eindoordeel: zie eind van dit betoog.

Een ander element dat ons zorgen baart blijft de VTH-materie. Met name alles rond toezicht en handhaving. Het is GroenLinks bekend dat dit deels onder andere onderdelen van het provinciale beleid thuishoort, maar de raakvlakken met het milieuprogramma zijn legio. Het is de bakermat van de RUD. Juist daar blijven verontrustende signalen over binnenkomen. Vanuit de organisaties, maar ook vanuit het veld. Al eerder heeft GroenLinks gesteld dat de inzet van voldoende middelen en mensen meer geld zal vereisen.

VRAAG: verwacht GS dat met het onlangs invullen van de vacatureruimte van 1,6 fte er nu voldoende capaciteit zal zijn om alle VTH-taken voortvloeiend uit dit milieuprogramma adequaat te kunnen uitvoeren? Of kunnen we binnenkort verwachten dat er om meer middelen – in geld en formatie – gevraagd zal worden?

Antwoord van GS: ja, dit zal inderdaad meer gaan kosten. Bij de begroting komen we hiervoor met een concreet voorstel.

In tweede termijn:

GroenLinks vindt het programma te weinig ambitieus vonden en stemt daarom niet in met dit voorstel. Wij zullen er alles aan doen e.e.a. alsnog te realiseren naar de omgevingsvisie.