Dit zal de laatste keer zijn dat we al PS nog iets over het milieuprogramma te zeggen hebben, we zullen daar dan ook gebruik van maken. Gerwi Temmink sprak daarover namens de GroenLinks fractie. 

Voorzitter,

Het nu voorliggende milieuprogramma 2023-2037 dienen we dus vast te stellen als PS. Of dit echt de laatste keer is dat dit gebeurt door PS? Wie zal het zeggen.. de Omgevingswet is inmiddels alweer uitgesteld.

Voor onze fractie is het van groot belang dat het milieuprogramma duidelijke kaders biedt voor het milieubeleid in Zeeland. Niet alleen voor de provincie, maar zeker ook voor andere overheden, bedrijven, organisaties enz. Bovendien dient helder te worden op welke manieren de vergunningen, het toezicht en de handhaving van het milieuprogramma zal gaan verlopen. Dat zijn taken van de omgevingsdienst.  

In de commissievergadering is uitgebreid gesproken over de opbouw van het programma. Een aantal thema’s zijn daar ook kritisch aan de orde gesteld door o.a. GroenLinks. Wij willen hier niet die commissie overdoen, maar het moge duidelijk zijn dat wij zeker alert zullen blijven op de uitwerking van hoe plastic korrels uit de natuur verdwijnen. En wat GroenLinks betreft ook geen productieterrein meer mogen verlaten! De gedeputeerde heeft toezeggingen gedaan over het vervolg, ook m.b.t. het ketentoezicht. We sluiten verder graag aan bij de woorden en vragen van de SGP zojuist. Met daaraan toegevoegd nog 1 vraag.

VRAAG: op welke manier wil GS PS op de hoogte houden over de vorderingen in deze? 

De gedeputeerde wil i.s.m. de RUD z.s.m. in gesprek met alle bedrijven die voor de vervuiling door plastic korrels zorgen. Nog voordat hier richtlijnen, verboden voor komen. Hij zal ons regelmatig op de hoogte houden via i.i.g. de cie Ruimte.  

Eenzelfde houding mag straks verwacht worden waar het gaat om het toenemende transport van ammoniak. Een ander punt van aandacht in de commissie ging over de het belang van donker- en stiltegebieden. GroenLinks is daarom mede-indiener van het amendement van de PvdA t.b.v. dat laatste aandachtspunt.

Tot slot voorzitter blijft het voor onze fractie vreemd dat er in Nederland maar 2 provincies zijn, waar de grenswaardes van geluidoverlast op de gevel niet op maximaal 55 dBA zijn gezet maar op 65. De gedeputeerde heeft reeds toegezegd hier naar te kijken. We zijn benieuwd naar het vervolg. 

SLOTVRAAG: GroenLinks hecht zoals gezegd aan een nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van elk 4 jaarlijks milieuprogramma. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, ook al gaat het dan om de PvdA-GroenLinksfractie. 

Kan GS aangeven op welke manier PS betrokken wordt bij de totstandkoming van de milieuprogramma’s en hun uitwerkingen in de toekomst?

Ook al wordt het milieuprogramma na 2027 vastgesteld door GS, PS zal nauw betrokken worden en net als andere overheden en belanghebbenden gelegenheid tot input verleend worden. Zou wel raar zijn wanneer GS en PS hierin niet samen optrekken.

Het amendement over minimaal dezelfde oppervlakte aan stiltegebied heeft het niet gehaald (ongeveer 1/3 deel van PS was voor). GroenLinks heeft wel ingestemd net als een forse meerderheid met het milieuprogramma 2023-2027.