hoogspanningsmast

Motie: 380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen

Naar aanleiding van het Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west, vraagt GroenLinks zich o.a. af waarom GS accepteren dat Zeeuws-Vlaanderen er zo bekaaid vanaf komt? Hoe zien GS dit met de leveringszekerheid op termijn? En vinden GS het niet ook gewenst dat de connectiviteit met België sterk wordt verbeterd? GroenLinks vindt dat de energiemarkt Europees opgepakt moet worden, zeker wanneer we ook de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom diende GroenLinks een MOTIE in. Na de suggestie om dit onderwerp te agenderen en bespreken in de commissie Ruimte en de toezegging van de gedeputeerde, werd de motie aangehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIE (aangehouden!)
ZW380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen van het lid Gerwi Temmink

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 juni 2016;

Overwegende dat:

  • Zeeuws-Vlaanderen in het voorstel ZW380kV op het Nederlandse net slechts verbonden blijft via een 150kV-leiding (zowel in het plan van de minister als bij de daarop ingediende zienswijze).
  • Ook in Zeeuws-Vlaanderen Zeeuwse industriële grootverbruikers zijn gehuisvest.
  • Deze bedrijven druk bezig zijn met vergroening – ook via elektrificatie - en daarbij steeds meer gebruik willen maken van duurzame energie.
  • De connectiviteit tussen Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen matig tot slecht geregeld is, zeker in vergelijking met de energiebanen die Nederland kent met Duitsland.  
  • De verwachting is dat België op korte of lange(re) termijn gebaat is bij een sterke(re) connectiviteit met Nederland.

Spreken als hun mening uit dat:

  • Dit het moment is om aandacht te vragen voor bovenstaande punten en een handreiking te doen voor een totaaloplossing.
  • Waardoor ook over 10 jaar en verder leveringszekerheid (van duurzame energie) gegarandeerd is voor o.a. Zeeuws-Vlaanderen, de industrie daar en de verbeterde connectiviteit met het Belgische net.

Verzoeken daarom Gedeputeerde Staten:

  • Bij de verantwoordelijke Nederlandse ministers voor zowel energie als infrastructuur - plus de verschillende partijen in ons parlement - de vraag neer te leggen of en hoe Zeeuws-Vlaanderen zo direct mogelijk gebruik kan maken van energie afkomstig van windparken als gevolg van de groeiende vraag naar duurzame energie en vanwege de verbeterde connectiviteit.
  • Dit signaal via de daartoe bevoegde Nederlandse minister ook te laten horen in België.
  • Deze motie bovendien te zenden aan de drie betrokken Zeeuwse gemeenten.

En gaan over tot de orde van de dag.

………………………………    
Gerwi Temmink | GroenLinks