Motie bestedingsruimte

Voor zover het zich laat aanzien, is er een aanzienlijke bestedingsruimte in de begroting 2012. GroenLinks vindt het wenselijk dit door de Rekenkamer te laten onderzoeken d.m.v. een quickscan en dient hiertoe een motie in tijdens de Statenvergadering van 9 maart a.s. Overweging 4 bij ‘constaterende dat’ is afkomstig uit het collegeprogramma (meer ruimte en aandacht geven aan dualisme. Zie hier een schone kans! De duale motie spreekt voor zich.

Motie bestedingsruimte

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 9 maart 2012;

gelezen het Statenvoorstel Kadernotitie provinciaal cultuurbeleid 2013-2016;

bevestigende dat cultuur een kerntaak is van de provincie en cultuur een van de beeldbepalende onderwerpen is; het gaat om het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland;

overwegende dat:

•    ook uit de antwoorden, gedaan namens het college, tijdens de commissiebehandeling is gebleken dat op cultuur sterk bezuinigd zal worden;
•    dit meerdere beleidsvelden zal treffen vanwege de forse kortingen op het provinciefonds;

zijn van mening dat:

•    de gelden beschikbaar gesteld in de begroting 2012 e.v. zo efficiënt mogelijk moeten worden besteed, met dien verstande dat er geen grote rekeningoverschotten mogen ontstaan;
•    zo dit wel het geval zal zijn, dit tijdig gesignaleerd moet worden om zodoende tot een betere besteding van de beschikbare middelen te komen;

constaterende dat:

•    tot op heden veel geplande onderwerpen uit het collegeprogramma nog niet zijn of (kunnen) worden uitgevoerd;
•    dit mogelijk tot ruimte in de begroting zal leiden;
•    de voorjaarsnota een instrument is waarbij die balans zal worden opgemaakt;
•    college en Staten meer ruimte en aandacht geven aan dualisme, waarbij het college niet alleen eindvoorstellen voor wil leggen;

uitsprekende dat:
•    het mede daarom (en, gezien de onvermijdelijke pijnlijke ingrepen) wenselijk is de Staten proactief te betrekken bij het invullen van de voorjaarsnota waar het gaat om bestedingsruimte;

besluiten:

•    de rekenkamer te verzoeken tot het uitvoeren van een quickscan met als doel te onderzoeken hoe de begroting 2012 zich verhoudt tot de geplande uitgaven en welke overschotten daaruit mogelijk kunnen ontstaan;
•    de griffier te machtigen dit met de rekenkamer kort te sluiten en hierover tijdig (d.w.z. voor de behandeling van de voorjaarsnota in juni a.s.) aan de Staten te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

--------------------------------------------------------

PS 9 maart 2012: met enkel de stemmen van GroenLinks en D66 voor, wordt de motie verworpen.