Motie bestuur

Worden de provincies verheven tot landsdelen en gaan de waterschappen daar als uitvoeringsorganisaties in op? Bijna iedereen is het er over eens dat er in Nederland te veel overheid is. Het kabinet zet de vaart er in. Het regeerakkoord spreekt duidelijke taal. "...De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen. Samen met de mede-overheden willen we dit langetermijnperspectief realiseren. Ontwikkelingen in de gewenste richting worden aangemoedigd." Die kans mogen wij als Staten niet laten liggen. Het kabinet nodigt ons uit! GroenLinks heeft daarover in de vorige periode een voorzet gedaan. Met de brochure “De grootste provincie van Nederland is te klein” is getracht een discussie te voeren in de Staten. Dat lukte toen niet echt. Het regeerakkoord roept ons op die bruggen nu wel te bouwen en niet langs de kant te blijven staan. Wij hebben een motie voorbereid om die discussie te voeren. Input vanuit de Staten is gewenst.

N.B.
* Deze motie maakt onderdeel uit van de bijdrage aan de Algemene Beschouwingen
* Hier vindt u "De grootste provincie van Nederland is te klein"

______________________________________________________________________________________

MOTIE BESTUUR

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 9 november 2012;

  • kennis genomen hebbende van het regeerakkoord VVD – PvdA d.d. 29 oktober 2012;
  • in het bijzonder hoofdstuk XIII. Bestuur;

constaterende dat:

  • het akkoord spreekt van: “Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd” en “Samen met de medeoverheden willen we dit lange termijn perspectief realiseren”;
  • het kabinet met de overige provincies initiatieven wil bespreken gericht op vergroting van de provinciale schaal;
  • de provinciegrenzen van Zeeland niet op eilandniveau en stroomgebiedniveau liggen;
  • de sociaal - economische driehoek de huidige provinciegrens overschrijdt;
  • dit meer dan genoeg reden is een discussie over optimalisatie van de provinciegrenzen aan te gaan;

besluiten:

  • ter voorbereiding van het in het regeerakkoord aangekondigde overleg met het kabinet een commissie ad hoc in te stellen die samen met actoren (bij voorbeeld BZW, het waterschap, ADRZ en ZSP) gaat bekijken op welke wijze een daadkrachtiger provinciebestuur c.q. “de passende schaal” gerealiseerd kan worden;
  • dit als agendapunt te noteren voor de eerstvolgende vergadering van de commissie BFW;

en gaan over tot de orde van de dag.