Motie inspraak kerncentrales Doel 1+2: aangenomen!

Op 28 juni 2015 is in België een wetsontwerp aangenomen waardoor de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 met nog eens tien jaar is verlengd. Deze besluitvorming is niet gepaard gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage (mer), terwijl dit volgens de verdragen van Aarhus en Espoo - die ook door België zijn ondertekend - wel had gemoeten. GroenLinks kwam in PS van 11 december 2015 met een motie, mede-ingediend door SP, 50PLUS en D66. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 16 tegen.

 

 

 

 

 

 

 

Motie: inspraak kerncentrales Doel 1 en Doel 2

van Gerwi Temmink (GroenLinks), Ger van Unen (SP),
Willem Willemse (50PLUS), Rutger Schonis (D66)

Ontvangen: 8 december 2015

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 11 december 2015;

Overwegende dat:

 • op 28 juni 2015 in België een wetsontwerp is aangenomen waardoor de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met nog eens tien jaar verlengd is;
 • deze besluitvorming niet gepaard is gegaan met een grensoverschrijdende inspraakprocedure en milieueffectrapportage;
 • dit volgens de verdragen van Aarhus en Espoo, die ook door België zijn ondertekend, wel had kan;
 • Doel 1 en Doel 2 ontworpen en gebouwd zijn op basis van de inzichten en technologie van de jaren 1970;
 • de afgelopen 40 jaar de inzichten in ongevallenscenario’s en de nucleaire technologie geëvolueerd zijn zoals ook de omgeving van de kernreactoren en de samenleving als geheel drastisch zijn veranderd;
 • diverse Belgische gemeenten, die binnen een straal van 30 kilometer van Doel liggen, hierover een motie hebben aangenomen zoals dat ook gebeurd is in o.a. Bergen op Zoom.  

Spreken als hun mening uit dat:

 • ondertekende, internationale verdragen nagekomen dienen te worden;
 • het daarom logisch is dat een beslissing tot verlenging van de levensduur van de kernreactoren gepaard gaat met een milieueffectrapportage conform de genoemde verdragen, en dat de inwoners van Zeeland de mogelijkheid krijgen hierin te participeren;
 • hierbij alles gedaan dient te worden ten behoeve van de veiligheid en goede communicatie.  

Dragen Gedeputeerde Staten op:

 • de verantwoordelijke Belgische Ministers van Energie en van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsmede aan de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, kenbaar te maken dat de Provinciale Staten van Zeeland van oordeel zijn dat inwoners van Zeeland de mogelijkheid moeten krijgen om volwaardig te participeren in een transparante milieueffectrapportage en een inspraakprocedure met betrekking tot de verlengde uitbating van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 t.b.v. de communicatie en veiligheid;
 • dit signaal via het daartoe geëigende kanaal te laten plaatsvinden, nl. via de bevoegde Nederlandse Minister, en deze motie bovendien te zenden aan alle Zeeuwse gemeenten die binnen een straal van 30 kilometer van Doel liggen, alsmede de provincie Noord-Brabant met het verzoek de strekking van deze motie - ieder vanuit zijn eigen bestuurlijke hoedanigheid - te ondersteunen richting de hiervoor genoemde verantwoordelijken via diezelfde, gebruikelijke weg, nl. de verantwoordelijke Nederlandse Minister.

En gaan over tot de orde van de dag.

Gerwi Temmink, GL - Ger van Unen, SP
Willem Willemse, 50PLUS - Rutger Schonis, D66

Stemming: 19/16
Voor: CDA, SP, PvdA, D66, ZL, PvZ, GL en 50PLUS - Tegen: VVD, SGP, PVV, CU

In de media

Omroep Zeeland: PS: Zeeuwen moeten meepraten over openhouden Doel
PZC: Staten willen dat Zeeuwen inspraak krijgen in kerncentrales Doel