Motie instellen kwaliteitsteam landschap

Bij de behandeling van het Statenvoorstel Natuurvisie dient GroenLinks de motie 'instellen kwaliteitsteam landschap' in. Gehoord de reactie van de gedeputeerde trekt GroenLinks de motie in.

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 16 december 2016;

Gelet op:

•    het gegeven dat natuurverbreding en natuurbeleving nauw met elkaar verbonden zijn
•    het gegeven dat in de natuurvisie uitgegaan wordt van een versterking van de Zeeuwse natuurbeleving
•    het gegeven dat het landschap en de landschappelijke waarden in de ruimtelijke ordening volop in de aandacht staan en dat de komende jaren ook zullen blijven doen
•    het gegeven dat bouwplannen grote impact (kunnen) hebben op dat landschap

Overwegende dat:
•    de natuur- en culturele landschapsbeleving altijd een subjectief iets is
•    het kunnen werken met kaarten en afwegingskaders vereist dat er beschrijvingen zijn van wat verstaan wordt onder natuur- en cultuurhistorische landschappelijke waarden
•    er bouwaanvragen zullen (blijven) komen

Spreken als hun mening uit:
•    dat met name grote bouwprojecten, naast de deskundige ambtelijke beoordeling, een onafhankelijke toetsing vereisen vanuit specifieke kennisvelden op wat de impact van die bouw is op de landschappelijke waarden en of die passen binnen de gestelde kaders,
•    dat daartoe een adviescommissie-landschap ingesteld dient te worden, dat op afroep of beargumenteerd op eigen initiatief beschikbaar is
•    dat het advies van dit team zwaar weegt en moet worden meegenomen bij de besluitvorming van zo’n bouwproject (“Voer uit of leg uit”)

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
•    een kwaliteitsteam landschap in te stellen voor 1 mei 2017 bestaande uit een aantal deskundigen (bv. landschapshistoricus, landschapsarchitect, ecoloog, planoloog, milieufilosoof)
•    dit team op te roepen en in te zetten bij grote bouwprojecten zoals hierboven verwoord.  

En gaan over tot de orde van de dag.

…………………………………………………
Gerwi Temmink