Motie Westerscheldetunnel 'teruggeven' aan het Rijk

Het hebben van de Westerscheldetunnel kan onmogelijk een kerntaak van de provincie zijn. De provincie schuift taken door naar de gemeenten. Waarom dan niet naar het Rijk? GroenLinks stelt voor de tunnelaandelen te vervreemden, op voorwaarde dat deze in overheidshanden blijven. Tegelijkertijd zou de WST tolvrij gemaakt moeten worden. Het college wordt gevraagd hiertoe een voorstel te maken en de aan de verkiezingen deelnemende partijen uit te nodigen naar Zeeland te komen om hun standpunt over dit voorstel bekend te maken.

Leen Harpe licht de motie toe in de Statenvergadering van 8 juni 2012 en wijst er met nadruk op dat het houden en onderhouden van deze tunnel geen kerntaak is van de provincie. "Loop niet weg voor deze discussie met het Rijk en kijk of wat het Rijk destijds deed, nog eens overgedaan kan worden."

Het standpunt van gedeputeerde Van Beveren is dat er in voorzien is dat in 2033 de tunnel teruggaat naar het Rijk. "Intussen hebben we dan verbeteringen kunnen aanbrengen aan N61 en N62. Als de tunnel versneld terug moet naar het Rijk, waar moet het geld dan vandaan komen, want we willen ook de Sluiskiltunnel." Vandaar dat de gedeputeerde de motie ontraadt.

De SP vraagt zich af hoe je aan middelen komt voor de Sluiskiltunnel als je het dividend van de WST niet meer hebt. "Waar ben je uiteindelijk beter mee?" D66 "vindt de motie sympathiek, maar het ‘point-of-no-return’ is gepasseerd". VVD beaamt dat "het hebben van een tunnel geen kerntaak is, maar…"

De Statenfracties zijn van mening dat de politiek dit nu niet moet willen, het is geen begaanbaar pad. GroenLinks trekt daarom de motie in.

De conclusie van dit alles moet zijn dat bijna alle partijen in de Staten de tol geaccepteerd hebben. Het zal dus geen verkiezingsitem meer kunnen zijn. Of ze dat m.n. in Zeews-Vlaanderen leuk vinden, is de vraag.
-----------------------------------------------------------------------------------------

MOTIE
Westerscheldetunnel overdragen aan het Rijk – geen kerntaak

De Staten van de Provincie Zeeland, in vergadering bijeen op 8 juni 2012;

overwegende dat:

 • de Provincie Zeeland op basis van het rapport van de commissie-Lodders, het Bestuursakkoord Rijk – Provincies 2008–2011, het bestuurskrachtonderzoek en het vergelijkend onderzoek van Cebeon in discussie zijn over het profiel van de provincie en de bijbehorende kerntaken;
 • de Staten hebben gekozen voor het model 2;
  • In dit profiel richt de provincie zich op het ruimtelijke- economische domein, cultuur en de bovengemeentelijke sociale infrastructuur en zij ontwikkelt zich verder in haar rol als gebiedsontwikkelaar op bovengemeentelijke opgaven.
  • Op specifieke en voor de Zeeuwse samenleving belangrijke thema`s zal de provincie als gebiedsautoriteit acteren als er sprake is van een bovengemeentelijk en/of provinciaal belang.
  • In overleg met de gemeenten kan de provincie in het sociale domein taken oppakken maar stelt daarbij geen nieuwe voorwaarden.
 • de provincie door de voorgenomen besluitvorming in goed overleg taken zal overhevelen naar de gemeenten;

constaterende dat:

 • in deze ook ‘naar boven’ c.q. het Rijk moet worden gekeken welke taken niet meer tot het provinciale domein gaan behoren;
 • naast de fiets-voetveerverbinding de meest in het oog springende oneigenlijke provinciale taak de Westerscheldetunnel is;
 • dit historisch verklaarbaar is maar geen deel uit kan maken van de provinciale kerntaken en op grond daarvan aan het Rijk kan worden toebedeeld;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • een notitie c.q. voorstel voor de Staten voor te bereiden met de volgende uitgangspunten:
  • is eigendom en beheer WST wel een provincietaak?
  • is beheer bij het Rijk niet meer op z'n plaats, zeker in relatie tot initiatieven voor beprijzing mobiliteit op landelijk niveau?
  • dat de reële en/of ervaren onrechtvaardigheid van tolheffing voldoende aanleiding is om de kosten voor beheer van de WST te 'socialiseren';
  • de herbezinning op privatisering en liberalisering - de achtergrond voor de provincie om de tunnel over te nemen - inmiddels vergevorderd is, ja zelfs een Eerste Kameronderzoek heeft opgeleverd;
  • voorwaarde bij overname is dat de (aandelen van de) tunnel in overheidshanden blijven;
  • dat de provincie bereid is om de tunnelaandelen te vervreemden, maar wel met een efficiencykorting (vergelijkbaar met de door het Rijk toegepaste korting op het naar de provincies gedecentraliseerde natuurbeheer);
  • dat de provincie bereid is na te denken over behoud van oorspronkelijke bezit van de aandelen (4,6%);
 • na bespreking in de Staten(commissie) in gesprek te gaan met het Rijk c.q. het nieuwe kabinet en de Staten daar zo spoedig mogelijk over te informeren;
 • de aan de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012 deelnemende partijen op korte termijn uit te nodigen om hun mening over deze uitgangspunten aan de Zeeuwse bevolking en Staten kenbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.