De fractie van GroenLinks Zeeland heeft aangegeven dat er niet getornd mag worden aan de Natura 2000 gebieden in Zeeland. In de Statenvergadering sprak Gerwi Temmink namens de fractie.

Voorzitter, 

“Wie schrijft die blijft!” Voor de 3e keer vandaag wordt er een brief besproken van PS aan GS met wensen en bedenkingen. Ditmaal bij de richtingennotitie voor de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). Een van de 5 grote, maatschappelijke opgaven, die we samen met vele partners, oppakken.  Een belangrijke voor GroenLinks.

De fractie van GroenLinks constateert dat al haar wensen en bedenkingen goed verwoord zijn. Bij overname van die wensen en bedenkingen zal het stuk krachtiger uitstralen dat de effecten van klimaatverandering zo beperkt mogelijk zullen blijven wanneer iedereen zijn/haar steentje bijdraagt. Overheden, het bedrijfsleven (groot en klein) en de landbouw, maatschappelijke instellingen, maar ook u en ik, wij als burgers. 

Meer groen in de stad, beter omgaan met het opvangen van water, meer aandacht voor een goede bodemstructuur en natuur-inclusieve vormen van landbouw, effectiever hergebruik van water en eveneens voor de gezondheid van kwetsbare groepen. Goed dat de Zeeuwse risico’s zo in beeld komen. Sterke voorbeelden uit de lijst met wensen en bedenkingen, komende uit de koker van o.a. GroenLinks. Deze richting moeten we samen op.

Eveneens goed om terug te lezen dat degene die aan het begin van dit proces hun inbreng hebben gehad, dat ook in het vervolg moeten kunnen blijven doen. GroenLinks zal daarbij zeker letten op de positie van de burgers naast die van de professionele belangenbehartigers. Zoals wij ook zullen blijven opletten of de maatregelen voortvloeiend uit definitieve strategie bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen, niet in het minst de burger met de minder gevulde portemonnee. 

Al met al onderschrijft de fractie van GroenLinks grotendeels de voorliggende wensen en bedenkingen. Op 1 belangrijk punt aarzelen wij nog. Wij pleiten krachtig voor het behoud en de versterking van de natuur en de natuurgebieden. Met name de kwaliteit en kwantiteit van specifieke Zeeuwse flora en fauna kwam uit stresstesten en dialogen naar voren als van groot belang zijnde voor de KaSZ. Los van dat Europese regelgeving de eventuele opheffing van Natura2000 gebieden praktisch onmogelijk maakt, vragen wij ons af wat er precies bedoeld wordt met de genoemde bedenking rond die Natura2000 gebieden.  Daarom 2 vragen:

VRAAG. Hoe leest GS deze bedenking? Is zij evt. van mening dat opheffing van een Zeeuws Natura2000 gebied zou moeten kunnen a.g.v. deze bedenking?

VRAAG. Wat is GS van plan met al deze wensen en bedenkingen te  gaan doen?

(Antwoord GS: in eerste instantie bevestigend. Het is heel moeilijk iets aan die gebieden te veranderen. Eventueel kan habitatdoel licht aangepast worden. In reactie op motie VVD e.a. – helaas aangenomen – hield men uiterste optie open).

Voorzitter, tot slot: “Wie schrijft die blijft” en “haastige spoed is zelden goed.” Maar wat mijn fractie betreft mag er na het schrijven dan deze richtingennotitie direct overgegaan worden tot het schrijven van waarin PS gevraagd wordt de kaders te stellen gevolgd door een beleidsnota met concrete stappen. In samenwerking met al die partners. Wij kijken er met belangstelling naar uit, kritisch volgend of de gewenste richtingen – en prioriteiten – voldoende tot hun recht komen. 

GroenLinks stemde na 2e termijn in met richtingennotitie klimaatadaptatie.