Netwerksturing - statenvergadering 26 oktober 2018

Netwerksturing? Wat is dat eigenlijk. Wat heeft dat met de Provincie Zeeland te maken?

In de Statenvergadering kwam dit aan de orde. Hieronder is te lezen wat Groenlinks daarvan vindt.

Informeren en afstemmen met burgers en organisaties over het beleid van Zeeland? Daar zijn we voor. 

Voorzitter 

In mijn bijdrage aan het vorige agendapunt – de evaluatie van Zeeland 2040 – hamerde ik al op de kansen die GroenLinks ziet om d maatschappelijke opgaven te leggen langs de meetlat van dat visiedocument.

Te beginnen met de 4 concrete maatschappelijke opgaven waar al een notitie netwerksturing voor gemaakt is. Van belang is wel dat voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt wat netwerksturing inhoudt. En dat ook goed gekeken wordt in welke fase van netwerksturing een opgave zich bevindt. Energietransitie bijvoorbeeld zit aan het begin; over de kwaliteitskust is al veel vastgelegd en uitgewerkt. Daar waar de kaders nog gevormd moeten worden en inbreng vooraf gewenst is van alle belanghebbenden. Vanuit de verbindingsrol ligt hier een uitdaging voor GS en PS. Enkele vragen die mijn fractie had, zijn reeds gesteld door het CDA. Er resteren er nog paar over een maatschappelijke opgave die nog in de aanvangsfase zit. Over de energietransitie dus.

VRAAG:  Hoe kunnen wij die betrokkenheid vooraf vergroten van alle belanghebbenden…? Ziet GS naast de dialogen rond de regionale energiestrategie hierin een kans om de wisselwerking met en input vanuit PS te vergroten door nog in deze periode hierover samen van gedachten te wisselen

Antwoord GS: vraag hoort thuis in Cie Economie. Daar komt ie dus terug.

GroenLinks heeft tenslotte ingestemd met deze eerste 4 netwerknotities.