Niet opstellen MER voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V.

Tijdens de Statenvergadering van 26 oktober is gesproken over het wel of niet opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER) voor Zeeland Airport.

In verband met de werkzaamheden voor de windmolenparken op zee zullen helikoptervluchten plaats gaan vinden.  Hieronder kunt u lezen wat GroenLinks daarvan vindt.

 

 

 

Voorzitter,

Wel of geen Milieu Effect Rapportage (MER) opstellen? Dat is de vraag die PS dient te beantwoorden alvorens zij in een later stadium kan bepalen of er wel of geen vergunning afgegeven dient te worden voor de plannen van Zeeland Airport B.V. Dan gaat het om het voornemen tot maximaal 4000 helikoptervluchten vanaf het vliegveld mogelijk te maken ten behoeve van onderhoud en bevoorrading van de windparken op zee voor de kust van Zeeland.

Enerzijds lijkt dit een lastige vraag. De constatering dat er nagenoeg geen sprake zal zijn van nadelige effecten op het milieu lijkt ons voorbarig. In de beleving van veel mensen zal dat toch tot extra overlast leiden omdat het werkelijk aantal vluchten vanaf het vliegveld flink toe gaat nemen. Mondeling of schriftelijk hebben insprekers daarover ook de nodige zorgen geuit. Dat op grond van twee gesprekken, een met NorthSea Port (NSP) en een met de gemeente Vlissingen, geen alternatieve locaties op korte termijn beschikbaar zijn is voor mijn fractie aannemelijk gezien de volle inzet en met alle pressiemiddelen die de gedeputeerde in de strijd heeft geworpen. Toch geniet dat nog steeds onze voorkeur.

Anderzijds lijkt de beslissing op dit moment niet ingewikkeld. Juridisch gezien blijkt er formeel geen MER-beoordelingsplicht noodzakelijk. Toch zou GroenLinks graag nader onderzocht zien of er echt geen nadelige effecten te verwachten zijn en of er echt geen alternatieve locaties zijn te vinden. Daarom willen wij meegaan in het amendement van de SP.

Na tussenkomst griffier werd duidelijk dat een dergelijk amendement juridisch niet mag gezien het contraproductieve karakter. Daarom is hij ingetrokken.

Daarnaast stel ik met klem dat GroenLinks sowieso bij het indienen van de daadwerkelijke aanvraag alles nog eens kritisch zal bekijken. Resteert nog 1 vraag:

VRAAG:  Kan GS inzicht verschaffen op welke termijn die concrete aanvraag voor een vergunning verwacht kan worden?

Antwoord: GS verwacht dat die aanvraag z.s.m. in gang gezet zal worden zodra alles helder is. Enerzijds dit besluit van PS. Anderzijds wat gebeurt er met de draaiing van de baan als gevolg van besluit gemeenteraad Middelburg.