GroenLinks Zeeland heeft voor de statenvergadering van 29 mei 2020 een initiatiefvoorstel ingediend. Het gebeurt niet zo vaak dat fracties dit doen. Maar GroenLinks Zeeland vindt dit een zeer belangrijk item. We willen graag dat traditionele landbouwers over kunnen, en gaan, stappen naar een andere manier van produceren.  Ook de PZC en Omroep Zeeland besteden hier aandacht aan. Door een ordevoorstel van de coalitie wordt het onderwerp verschoven naar de commissievergadering in juni en PS van 10 juli.

Daarom het initiatiefvoorstel “Op weg naar rendabele voedselbossen”: een natuurinclusieve vorm van landbouw, die bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen zoals vergroening van de landbouw, een betere balans tussen economie en ecologie, de reductie van CO2 en stikstof, de instandhouding en versterking van de biodiversiteit en bovendien aansluit op veranderende wensen uit de agrarische sector en de Zeeuwse samenleving.  

Zeeland staat anno 2020 voor een aantal complexe, maatschappelijke opgaven waarmee landbouw en natuur nauw verweven zijn. Belangenorganisaties vanuit beide sectoren, maar ook krachten vanuit de samenleving en individuen zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen. Het initiatiefvoorstel “Op weg naar rendabele voedselbossen” van GroenLinks pretendeert niet al die problemen op te lossen. Het laat wel zien dat samenwerking terugdringing van de stikstofdepositie en extra CO2 vastlegging bewerkstelligt plus de verbetering van de bodemstructuur, biodiversiteit en waterhuishouding mogelijk maakt. Bovendien kan op die manier zowel het natuur- als het landbouwbelang gediend worden, terwijl het goed aansluit bij veranderingswensen vanuit de agrarische sector en de samenleving. Voedselbossen maken dit op den duur allemaal mogelijk, vandaar dat GroenLinks graag meer ruimte voor rendabele voedselbossen wil, te beginnen met een of meerder pilots.

Digitale raadplegingen alsmede gesprekken met belangorganisaties, individuele (agrarische) ondernemers, particulieren en (mogelijke) investeerders in zowel Noord-Brabant als Zeeland leren de fractie van GroenLinks dat het enthousiasme voor deze vorm van natuurinclusieve landbouw ook in onze provincie groot is.

De twee grootste hobbels blijken:

  1. zijn er Zeeuwse gronden op relatief korte termijn voor te vinden en
  2. kan de wijze van (voor)financiering voor zo’n flinke investering en/of overbrugging een impuls krijgen.

Brabantse voorbeelden alsook Zeeuwse gesprekken zorgden gaandeweg ons onderzoek voor een derde uitdaging:

  1. kan deze vorm van natuurinclusieve landbouw onder stringente voorwaarden wellicht leiden tot een kleine bijdrage aan de nog te realiseren ruim 800 ha nieuwe natuur in Zeeland zonder te tornen aan hetgeen vereist is aan kwaliteiten voor die nieuwe natuur en die nieuwe vorm van landbouw? Als experiment bijvoorbeeld?

Velen zien kansen in bijgaand voorstel “Op weg naar rendabele voedselbossen”. Daartoe (b)lijkt het GroenLinks wel noodzakelijk dat de provincie - die graag verbindend optreedt om het verschil te maken - het initiatief neemt om een vijftal wensen te realiseren, geformuleerd in het ontwerpbesluit.

Hieronder vind je het complete voorstel (en diverse links) in een pdf bestand.