Oproep aan PVV fractie om op te stappen

De GroenLinks fractie steunt het advies van de integriteitscommissie aan de PVV-fractie om op te stappen.

Namens de fractie zei Gerwi Temmink in de Statenvergadering van 20 september 2019 het volgende: 

Voorzitter,

Doorgaans huldigt de fractie van GroenLinks het principe van interne perikelen binnen een politieke partij intern opgelost te worden. Wij vinden het echter wel belangrijk dit rapport nu in de openbaarheid te bespreken. Want de wijze waarop de PVV-fractie met gemeenschapsgeld omgegaan is strookt duidelijk niet met de voorschriften. Eigen belang of partijbelang worden voorop gesteld, waarbij de regels moedwillig meerdere malen aan de laars gelapt worden en waar men dan nog trots op is ook.. Brrr.

Bij de openbaarmaking van het rapport heb ik al gesteld dat de uitkomsten van het onderzoek voor de fractie van GroenLinks verbijsterend zijn. Onvoorstelbaar ook dat er zo omgegaan is met gemeenschapsgeld.  We gaan de voorbeelden hier niet herhalen, maar hebben wel gemerkt dat het u, ons allemaal enorm raakt. Het straalt op de gehele Staten af. Het beeld van graaiende politici, die aan zichzelf denken en niet meer aan de kiezer. Hoe onterecht ook voor velen van ons, we hebben dergelijke verwijten de afgelopen maanden meermaals langs zien en horen komen.

Voor de media een dankbaar onderwerp om de komkommertijd te vullen. GroenLinks had liever gezien dat betrokken collega’s zich daarin wat minder en naar ons wat eerder hadden geuit.

VRAAG aan de betrokken collega’s: waarom niet eerder gereageerd naar ons?

(De een reageerde een mail te hebben verstuurd, de ander zei niets > ook PS zag niet eerder kans. Voor GroenLinks meest belangrijk: openbare behandeling).

Het onderzoek laat volgens mijn fractie geen ruimte voor welke twijfel ook: er is doelbewust frauduleus gehandeld door de PVV fractie over langere tijd. Voor mijn fractie afkeuringswaardig. Want met zo’n werkwijze schaad je niet alleen het vertrouwen van burgers, gemeenschap en samenleving. Ook die van je collega’s in de politiek. Natuurlijk, op inhoud kun je verschillen, daar debatteren we graag over. Maar deze handelswijzen zetten de mogelijkheden tot betrouwbaar samenwerken met deze collega’s in de toekomst voor mijn fractie in elk geval op een heel laag pitje, om niet te zeggen doven uit.   

De fractie van GroenLinks schaart zich daarom helemaal achter het advies van de Commissie Integriteit. Hoe belangrijk het is dat je als volksvertegenwoordiger prudent omgaat met publieke middelen en hoe essentieel het is dat je juist als volksvertegenwoordiger integer dient te handelen om de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de politiek niet nog verder te schaden zijn ons uit het hart gegrepen. En passen bij je eed of belofte.De fractie van GroenLinks onderschrijft daarom de verdere adviezen eveneens volledig, laat ik die voor de kijken/luisteraar nog even opsommen:

sowieso ontheffing van iedere extra functie of taak,

terugbetaling alle onterecht bestede middelen,

actualisering van de verordening en ja

wij stonden en staan open voor een collegiale toets en nog meer kennis over de aanwending van ons fractiebudget.

Voorzitter, tot slot het enige nog resterende, dringende ADVIES voor deze 2 collega’s in lijn met dat wat de commissie integriteit voorstelt: heroverweeg je besluit om te willen blijven en hou de eer aan je zelf: stap per direct op!

Alle partijen uit PS stemden unaniem positief over de uitgebrachte adviezen van de commissie integriteit. Uiteraard ook GroenLinks. Na een zeer heftig debat verkozen de betrokken collega’s, die over en weer met beschuldigingen bleven stooien en waarvan een de Commissaris van de Koning op een gegeven moment onheus bejegende, toch te blijven zitten op hun zetels in PS. Aangezien zij rechtstreeks verkozen zijn hebben zij dat recht. Een motie van wantrouwen kan niet. Wel werd er staande de vergadering gebruik gemaakt van de mogelijkheid een motie van afkeuring per persoon in te dienen. Enkele Statenleden, waaronder Maaike, vonden dat het door de genomen maatregelen inmiddels wel genoeg duidelijk was; een ruime meerderheid van PS, waaronder Gerwi, stemde uiteindelijk wel voor deze moties van afkeuring.