Opvang asielzoekers en statushouders in Zeeland

Tijdens de vragensessie van de Statenvergadering van 5 februari 2016 informeert Gerwi Temmink naar de opvang van asielzoekers en statushouders in Zeeland, dit naar aanleiding van berichtgeving in de media:

"De fractie van GroenLinks is tevreden met de wijze waarop u [CdK / red.] - in samenwerking met o.a. de Zeeuwse gemeenten – omgaat met de zoektocht naar extra locaties voor opvang van asielzoekers en statushouders. Eveneens over het gegeven dat dit in Zeeland gelukkig fatsoenlijk gaat, en met de medewerking van veel vrijwilligers.

Uit de media begrepen wij dat Zeeland hiervoor in drie regio’s wordt/is opgedeeld en dat elke regio wel bereid is tot meer opvang. Alleen niet zo grootschalig als wat het COA wil, simpelweg omdat wij niet zulke grote locaties voorhanden hebben. Volgens GroenLinks is het draagvlak voor kleinschalige opvang sowieso groter, maar dit terzijde.

Kunt u aangeven hoe u, samen met de gemeenten e.a., de gevraagde ruimte toch denkt te kunnen vinden nu het COA halsstarrig vasthoudt aan die grootschalige opvang?"

Gedeputeerde Schönknecht beantwoordt deze vraag (en niet de CdK), omdat de berichtgeving ging over vergunninghouders. Hierover zijn afspraken gemaakt en verantwoordelijken nemen hierin stappen. Bij deze mensen met een verblijfsvergunning gaat het niet om grootschalige opvang. Naar rato zijn er voor elke gemeente taakstellingen. 

In verband met de grotere instroom is er aan een regietafel nog eens met alle gemeenten gedeeld en kwamen goede ideeën naar voren.

Wat betreft noodopvang en AZC's zijn partijen constructief met elkaar aan het zoeken naar locaties passend bij de schaal van Zeeland en acceptabel voor het COA. Binnenkort ontvangen Staten en gemeenteraden een brief met een update van de stand van zaken. GroenLinks wacht deze brief met belangstelling af.