Procedure amendering concept verkiezingsprogramma PS2019

Op 12 november vindt de ledenvergadering plaats om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor PS2019 vast te stellen. Amendementen op het concept verkiezingsprogramma kunnen voor 4 november ingediend worden. Hieronder leest u de procedure. In de bijlage vindt u: 

 • concept verkiezingsprogramma
 • concept kandidatenlijst
 • toelichting amendementen
 • amendementenformulier

 

Procedure amendering concept verkiezingsprogramma

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten . De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks Zeeland. Het concept programma is nu klaar, geschreven door een programmacommissie van leden die zich op de vorige PLV hebben gemeld. Als input gebruikten zij o.a. de informatie van verschillende organisaties en de fractie.

Dit is nog niet het definitieve programma. Leden kunnen amendementen indienen op dit concept tot uiterlijk zondag 4 november 23:55 uur via het mailadres campagnezeeland@gmail.com

Amendementen moeten worden ingediend met het amendementenformulier, zie bijlage. Met een toelichting is dat ook te vinden op https://zeeland.groenlinks.nl.  U kunt het formulier als worddocument downloaden en invullen. In het amendement moet duidelijk beschreven zijn:

 • wie de indiener(s) is/zijn
 • welke tekst toegevoegd, gewijzigd of geschrapt moet worden, door een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk en regelnummer
 • een toelichting waarom het amendement doorgevoerd moet worden.

Het provinciaal bestuur zal tezamen met de programmacommissie alle amendementen van een preadvies voorzien. Amendementen en preadviezen worden na 9 november verspreid en ze komen dan op onze website https://zeeland.groenlinks.nl te staan. Alle indieners krijgen persoonlijk een bericht. Over de amendementen zal worden gestemd op de provinciale ledenvergadering van 12 november in Terminus te Goes.

Beoordeling amendementen
Bij de beoordeling zal het provinciaal bestuur de amendementen in drie categorieën indelen.

 • Categorie 1: wordt niet besproken op de PLV, maar afhankelijk van het advies van het provinciaal bestuur wel of niet overgenomen. Dit zijn kleine wijzigingen, vaak van redactionele aard of een goede aanvulling in een opsomming.
 • Categorie 2: wordt op de PLV besproken en daarna in stemming gebracht. Bij de bespreking krijgt de indiener 30 seconden spreektijd. Daarna zal er iemand van de programmacommissie in 30 seconden daarop reageren.
 • Categorie 3: dit is de zwaarste categorie voor de stevigste discussiepunten. Net zoals bij categorie 2 mogen indiener en programmacommissie hun zegje doen. Naast indiener en programmacommissie mogen ook andere aanwezigen hun mening geven over deze amendementen en bijvoorbeeld zich voor of tegen het amendement uitspreken. Na de bespreking wordt het voorstel in stemming gebracht.

Amendemententoelichting
In de week van 5 november kunnen contactpersonen, die vermeld staan op de formulieren, telefonisch of per mail benaderd worden als de inhoud van de amendementen nadere toelichting vereist, of dat er overleg plaats moet vinden. De contactpersonen moeten voldoende mandaat hebben van hun groep om te kunnen beslissen over aanpassingen, samenvoegingen of intrekken van een amendement. Als je als individu een amendement indient spreekt het voor zich. Het doel van deze consultatieronde is om:

 • duidelijkheid te krijgen waar de belangrijkste discussiepunten zitten;
 • consensus te bereiken over deze punten; soms komen programmacommissie en indiener samen tot een formulering waar beide het mee eens zijn en kan daarop de advisering veranderen;
 • waar mogelijk amendementen samen te voegen: vaak dienen verschillende groepen gelijke of gelijkaardige amendementen in. We zien het liefst dat deze zoveel mogelijk worden samengevoegd tot één amendement met meerdere indieners, zodat het totale aantal amendementen zoveel mogelijk beperkt kan worden en we ons kunnen concentreren op de kern van de zaak.

Na overleg tussen het provinciaal bestuur en de programmacommissie in de week van 5 november worden de amendementen definitief op een lijst geplaatst, die daarna wordt verspreid voor de provinciale ledenvergadering van 12 november.

Deadline definitieve amendementen
Wijzigingen of samenvoegingen van amendementen (als resultaat van de consultatieronde) kunnen nog worden doorgegeven via het mailadres campagnezeeland@gmail.com tot vrijdag 9 november 12:00 uur.

Definitieve advisering
Als er amendementen zijn samengevoegd of gewijzigd, worden de indieners op de hoogte gesteld, het gewijzigde amendement en alle overige amendementen waarover niet in de consultatieronde werd gesproken met de indieners, zullen met het advies van het provinciaal bestuur en de programmacommissie op de definitieve lijst worden geplaatst.

Routing behandeling amendementen
Tijdens de PLV van 12 november worden alle amendementen voorzien van de adviezen in stemming gebracht. Amendementen en preadviezen kunnen na 9 november op de website https://zeeland.groenlinks.nl worden gevonden. Zij worden eveneens per mail toegestuurd naar alle leden met een mailadres.

Het provinciaal bestuur zal in zijn advies een voorstel doen voor de volgorde waarin de amendementen tijdens de PLV in stemming worden gebracht. Indien meer dan één amendement op het zelfde punt betrekking heeft, wordt het amendement dat het verst strekt het eerst in stemming gebracht. Nadat alle amendementen op een hoofdstuk zijn behandeld wordt over het (gewijzigde) hoofdstuk gestemd. Als alle hoofdstukken behandeld zijn, wordt het gehele (gewijzigde) programma in stemming gebracht.

Na de vaststelling van het programma door de PLV zal de programmacommissie aan de hand van de dan voorliggende tekst een uiteindelijke versie presenteren. Het bestuur verzoekt machtiging na de verwerking van de amendementen noodzakelijke redactionele aanpassingen te doen.

Vragen?
Neem bij vragen over het indienen van amendementen contact op met Reint Rengers via rrengers@zeelandnet.nl