Plan Tureluur, Schouwen-Duiveland

Provinciaal grondbeleid en vastgoed

Op de agenda van Provinciale Staten van 5 februari: Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed Als gevolg van decentralisatie zijn provincies verantwoordelijk geworden voor inrichting landelijk gebied en voor regionaal beleid natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. De provincie wil doelstellingen, regierol en instrumentarium neerleggen in een beleidsnota. Het standpunt van GroenLinks en de bijdrage van Gerwi Temmink:

De kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed is helder opgesteld. In grote lijnen kan de fractie van GroenLinks zich vinden in deze kaders. Daar waar precisering gevraagd wordt over de rol van de provincie, geven wij die graag.

Voor het buitengebied kiezen we voor optie II als het gaat om grondbeleid, d.w.z. faciliterend. Ook bij grote projecten. Hoewel vele daarvan al lopen, denken wij dat het verstandig is in de toekomst niet meer zelf actief en eerstverantwoordelijke te zijn. Dat zijn te grote risico’s. Beter is het om te participeren in publiek-private partijen, initiatieven van derden ondersteunend, en met overeenkomsten te werken. Minder risico. Zowel financieel als w.b. aansprakelijkheid, en toch grip. Wel met inzet kavelbureau en grondbank. Want zeker na de komst van DLG naar de provincie, zit hier de grote meerwaarde die wij als provincie kunnen inbrengen.

Wat betreft het stedelijk gebied is GroenLinks terughoudender. In de eerste plaats ligt de regie en verantwoording hier bij de gemeente(n). Helemaal passief hoeft de provincie zich echter niet op te stellen, vindt GroenLinks. Juist de inzet van de aanwezige deskundigheid in het provinciehuis en bij het ruilverkavelingsbureau zou prima passen. Ter voorkoming van allerlei uit de grond schietende mini-verkavelingbureautjes of dure deskundigen voor enkel gemeentelijke belangen. Als provincie geen geld insteken. Alles budgettair neutraal houden, is ons devies. Adere partijen zijn hier al nader op ingegaan. Bij de motie van PvdA-D66 hebben we een vraag, namelijk: hoe zit het inzet van provinciaal beleidsinstrumentarium, is dit budgettair neutraal?

Tot slot worden er nog enkele financiële opties naar voren gebracht.

Een voorziening voor een hertaxatie aanleggen vindt GroenLinks overbodig; als dit echt nodig is kan dat uit de Algemene Reserve. En verder: het PS-besluit uit het verleden is helder: blijft er ergens iets over, dan gaat dit naar de Algemene Reserve, als vrij te besteden budget. Echter, gegeven de fluctuerende situaties rond de grondbank, kan GroenLinks zich voorstellen dat er voor de grondbank toch een bestemmingsreserve komt als buffer om die fluctuaties op te vangen, waardoor je helder zicht houdt op wat echt vrij besteedbaar budget is uit de Algemene Reserve. Met een plafond.

VRAAG: wat vindt GS van deze insteek? Tot zover mijn eerste termijn. 

Reactie gedeputeerde Schönknecht: "Het is een punt van overweging of je dit budgetneutraal moet doen, maar de teller begint niet meteen te lopen bij de inzet van mensen." GroenLinks / Gerwi Temmink is van mening dat zodra mensen serieus worden ingezet - dus niet bij een vrijblijvend eerste gesprek - dit budgetneutraal moet, ofwel 'uurtje-factuurtje'. De gedeputeerde beaamt dit. Overigens ontraadt de gedeputeerde de motie van PvdA-D66 (die bij stemming wordt verworpen). GroenLinks stemde tegen deze motie omdat het budgetneutrale aspect niet is opgenomen.

Het Statenvoorstel werd aangenomen; GroenLinks stemde voor het voorstel.