Tijdens de Statenvergadering van 13 maart  werd gesproken over het rapport van de Rekenkamer over inhuur/uitbesteding. Namens de fractie sprak Gerwi Temmink over dit onderwerp en over de motie over de arbeidskansen voor mensen met een beperking.

Voorzitter, 

GroenLinks onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer over de inhuur en uitbesteding van personeel. Wij zijn blij dat GS die aanbevelingen een op een overneemt en zullen daarom verder niet ingaan op het rapport dat hier na te lezen is. 

Wel maken we graag van de gelegenheid gebruik om in het verlengde hiervan speciale aandacht te vragen voor toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. GroenLinks is mede-opsteller en mede-indiener van een motie van de CU om ook bij aan de provincie verbonden partijen hier extra aandacht voor te vragen. 

Bij stemming bleek dat deze motie (zie hieronder) unaniem gesteund werd!