Rapport Rekenkamer over geheimhouding

In de Statenvergadering van 5 juli stond het rapport van de Rekenkamer over geheimhouding op de agenda. Hier kunt u lezen wat onze fractie daarvan vindt. 

 

 

 

Voorzitter,

“Passen we het provinciale protocol rond geheimhouding correct toe? En maken we daarbij gebruik van alle wettelijke mogelijkheden?” Dit is de kern van het onderzoek van de Rekenkamer dat nu aan de orde is.

De fractie van GroenLinks staat voor en gaat voor zoveel mogelijk transparantie en zo min mogelijk geheimhouding. We zijn blij dat het provinciale protocol goed gevolgd wordt, maar constateren ook dat er verbeteringen mogelijk zijn. Daarom onderschrijven wij de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. Met name om nog meer gebruik te maken van mogelijkheden die de Provinciewet biedt in het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding.

Daarnaast hebben wij rond twee andere aanbevelingen nog enkele vragen alvorens wij definitief kunnen instemmen met het aangepaste besluitenvoorstel.

VRAAG1: aanbevolen wordt dat GS en PS zo spoedig mogelijk samen gaan bekijken hoe het provinciale beleid rond geheimhouding aangescherpt kan worden, alvast vooruitlopend op de WOO, Wet Open Overheid. Onderschrijft GS de urgentie om hiervoor snel samen aan tafel te gaan? GroenLinks ziet dit graag gelijk in derde kwartaal 2019 gestart. Kan GS dit toezeggen? Antwoord GS: ja.

 

VRAAG2: Een andere aanbeveling, vertaald in het 3e beslispunt van het dictum, gaat in op de digitalisering van de geheimhouding. Die dient digitaal zichtbaar  te worden achter een veilig slot zodat alleen daartoe bevoegden inzage krijgen. Hierover zouden we in het 4e kwartaal van dit jaar geïnformeerd dienen te worden. Gezien de urgentie heeft de CU hiervoor een amendement ingediend om dit al in het 4e kwartaal te implementeren. Wat vindt GS hiervan?

Antwoord GS: zorgvuldigheid ook van belang, daarom geen harde toezegging.

Daar kan GroenLinks meeleven. Wij hebben ingestemd met dit rapport en het Statenvoorstel om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.