Reserves waterschappen

Het waterschap Zeeuwse Eilanden maakte onlangs bekend dat er een positief saldo is op de rekening 2007. Uit navraag bij het waterschap - waarvoor dank - blijkt dat er de afgelopen vijf jaren (2003 t/m 2007) een teveel aan lasten is geïnd van € 29 mln. De jaarresultaten zijn jaarlijks via resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves en/of algemene reserves. Bij het vaststellen van begrotingen worden jaarlijks bedragen uit de (bestemmings)reserves onttrokken. De (bestemmings)reserves per 1 januari 2008 bedragen volgens de staat van reserves en voorzieningen bij de begroting 2008 ruim € 29 mln. Op een totaal aan belastingheffing van ca. 50 mln is dit meer dan 50% van de begroting 2008! Wij vinden dit buiten proportioneel en volstrekt onredelijk naar de belastingbetalers toe overkomen.