kerncentrale Borssele

Scheurtjes in 'onze kerncentrale'

Radioprogramma “Met het oog op morgen” besteedde op 6 september jl.* aandacht aan een besloten informatiebijeenkomst over de Belgische kerncentrale Tihange voor lokale en regionale politici. In die openbare uitzending kwamen Limburgse politici over dit onderwerp aan het woord. Onder hen burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, die spreekt van het verhaal van de haarscheurtjes: "die scheurtjes zitten ook in onze centrale; is een kwestie van het procedé dat gebruikt is bij de bouw", waarmee ze de Kerncentrale van Borssele bedoelt. Dat riep vragen op bij de fractie van GroenLinks (d.d. 8 sept. jl.); volgens de ANVS 'werpt de informatie geen nieuwe feiten op en is er derhalve geen aanleiding voor eventuele (vervolg)stappen. Lees meer:
 
 

 1. Bent u bekend met de uitzending?
  Ja.
 2. Burgemeester Penn-te Strake sprak woensdag jl. op de radio over ‘de scheurtjes in de Belgische centrale Tihange, maar ook over die in onze centrale’; weet u waar zij die informatie vandaan haalt?
  Nee.
 3. Is de informatie juist, klopt het wat de burgemeester van Maastricht beweert?
  Als het gaat om de kerncentrale Borssele (KCB), hebben wij ons altijd gebaseerd op feiten, zoals wij die van de bevoegde autoriteiten hebben gekregen. Met betrekking tot ‘haarscheurtjes’ in het reactorvat hebben wij, op eerdere vragen van uw fractie, geantwoord dat het reactorvat volgens de exploitant (EPZ) is afgeleverd zonder afwijkingen ten opzichte van de specificaties. Zowel de specificaties als de diverse onderzoeken naar mogelijke  afwijkingen zijn door de toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) beoordeeld en goedgekeurd.  Bovendien heeft de ANVS destijds laten weten dat, naar aanleiding van het in België geconstateerde verschijnsel van waterstofvlokken, ook bij de KCB metingen zijn uitgevoerd. Daarbij zijn geen waterstofvlokken geconstateerd. Vervolgonderzoek werd door de ANVS daarom niet nodig geacht. Zie ook: https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1500232
 4. Er wordt eveneens gesproken over een Oostenrijks onderzoeksrapport naar deze centrales – als wij de burgemeester goed begrepen hebben, doelt zij hier op de Belgische en de Nederlandse centrales - waarbij (ramp)scenario’s geschetst worden die volgens de onafhankelijke nucleaire toezichthouders van België en Nederland – respectievelijk de FANQ en ANVS – hier niet zouden kunnen plaatsvinden. En dat daarom dit rapport van tafel geveegd kan worden. Andere deskundigen twijfelen aan deze lezing. Is dit rapport bekend bij GS c.q. de commissaris van de Koning? Kan aangegeven worden of (de uitkomsten van) dit rapport wel of niet meegenomen worden bij de veiligheid(smaatregelen) voor 'onze' KCB?
  Nee. Voor incidenten met een nucleair  object zijn veiligheidsmaatregelen onder andere opgenomen in het door de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vastgesteld Rampenbestrijdingsplan nucleaire installaties.
 5. In de uitzending wordt ook gesproken over burgers die angst houden voor de centrales daar. Dat geldt ook voor hier. Voor jongeren onder de 18 jaar en zwangere vrouwen zouden jodiumpillen beschikbaar komen. Echter, in het vervolg van de uitzending horen wij dat dit slechts een schijnoplossing biedt voor slechts één van de vrijkomende soorten nucleaire straling. Onlangs werd aangegeven dat deze pillen ook in onze regio verstrekt zouden worden. Wat klopt er van de informatie uit deze uitzending? En zo ja, worden onze burgers hierover volledig geïnformeerd?   
  Ten aanzien van de (pré) distributie van  jodiumtabletten heeft de VRZ reeds eerder informatie verstrekt over het nut en de noodzaak van het gebruik ervan door  bepaalde doelgroepen onder specifieke omstandigheden. Daarvoor verwijzen wij naar informatie, die u kunt vinden op: http://www.vrzeeland.nl/wat-kan-er-gebeuren/nucleair-incident Ook de Rijksoverheid heeft informatie ontsloten over jodiumtabletten, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/verspreiding-jodiumtab...
 6. Wat gaat u doen met deze informatie?
  Provincie Zeeland is niet het bevoegde gezag als het gaat om (veiligheid in) kerncentrales. Wij hebben deze informatie gedeeld met de ANVS. De ANVS laat desgevraagd weten, dat de informatie geen nieuwe feiten opwerpt en er derhalve geen aanleiding is voor eventuele (vervolg)stappen.

*: http://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/423899-maa...